Zákon č. 566/1990 Zb.Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-566
Čiastka 92/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 28.12.1990
Aktuálne znenie 28.12.1990

566

ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. prosince 1990

o volbách soudců z lidu

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Soudce z lidu okresních a krajských soudů volí obecní zastupitelstva1) v obvodu příslušného soudu.

(2) Soudci z lidu jsou voleni na návrh předsedů příslušných okresních a krajských soudů obecním zastupitelstvem, v jehož obvodu je kandidát pro volbu přihlášen k trvalému pobytu2) nebo v jehož obvodu pracuje. Za kandidáty pro volbu soudců z lidu lze navrhnout občany, kteří splňují všechny předpoklady předepsané pro zvolení.3)

§ 2

(1) Počet soudců z lidu, kteří mají být zvoleni pro okresní soud, stanoví předseda okresního soudu. Náleží-li obvod okresního soudu do obvodu několika obecních zastupitelstev, zašle předseda okresního soudu návrh na zvolení soudce z lidu tomu obecnímu zastupitelstvu, v jehož obvodu je kandidát přihlášen k trvalému pobytu.2) Pokud v obvodu soudu není kandidát přihlášen k trvalému pobytu,2) zašle předseda okresního soudu návrh tomu obecnímu zastupitelstvu, v jehož obvodu kandidát pracuje. Současně předseda okresního soudu stanoví, kolik soudců z lidu mají jednotlivá obecní zastupitelstva zvolit.

(2) Při stanovení počtu soudců z lidu je třeba přihlížet k tomu, aby jednotliví soudci nemuseli zasedat zpravidla více než 12 dnů v roce, jakož i k počtu obyvatelstva obvodu příslušného zastupitelstva.

§ 3

Ustanovení § 2 tohoto zákona se přiměřeně vztahuje i na volbu soudců z lidu krajských soudů.

§ 4

(1) Po zvolení složí soudci z lidu slib4) do rukou předsedy soudu, který je navrhl.

(2) Osvědčení o zvolení vydá předseda soudu soudcům z lidu nově zvoleným po složení slibu, ostatním soudcům z lidu po zvolení.5)

§ 5

(1) Na návrh příslušného předsedy soudu může být soudce z lidu okresního nebo krajského soudu z funkce odvolán obecním zastupitelstvem, které ho zvolilo, jestliže

a) závažným způsobem porušil své soudcovské povinnosti, nebo

b) jeho zdravotní stav mu nedovoluje řádně vykonávat soudcovské povinnosti, nebo

c) přestal splňovat předpoklady předepsané pro kandidáty na zvolení soudcem z lidu (§ 1 odst. 2).

(2) Před rozhodnutím o odvolání soudce z lidu z funkce si obecní zastupitelstvo vyžádá jeho vyjádření.

§ 6

Obecní zastupitelstvo, které zvolilo soudce z lidu okresního nebo krajského soudu, jej na jeho žádost této funkce zprostí.

§ 7

Ustanovení tohoto zákona o okresních a krajských soudech se vztahují též na soudy jinak pojmenované, které vykonávají působnost uvedených soudů.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 8

Soudci z lidu zvolení podle zákona České národní rady č. 35/1970 Sb., o volbách soudců z lidu, se dnem účinnosti tohoto zákona považují za zvolené podle tohoto zákona.

§ 9

Na návrh předsedy soudu podaný do dne 30. června 1991 může obecní zastupitelstvo odvolat soudce z lidu též z jiných závažných důvodů, než jsou uvedeny v § 5 odst. 1.

§ 10

Zproštění nebo odvolání soudce z lidu, který byl zvolen podle zákona České národní rady č. 35/1970 Sb., o volbách soudců z lidu, provede obecní zastupitelstvo, v jehož obvodu je soudce z lidu přihlášen k trvalému pobytu.2) Pokud v obvodu soudu nemá soudce z lidu trvalý pobyt, provede zproštění nebo odvolání obecní zastupitelstvo, v jehož obvodu soudce z lidu pracuje.

§ 11

Zrušuje se zákon České národní rady č. 35/1970 Sb., o volbách soudců z lidu.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

3) § 39 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, v platném znění.

4) Čl. I bod 3 ústavního zákona č. 376/1990 Sb., kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 42 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, v platném znění.