Oznámenie č. 491/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platenom študijnom voľne (č. 140)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-491
Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú socialistickú republiku platnosť 24. májom 1977.

Pôvodný predpis 30.11.1990

491

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 24. júna 1974 bol na 59. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o platenom študijnom voľne (č. 140). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 24. mája 1976 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť pre Československú socialistickú republiku platnosť 24. májom 1977.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Dohovor č. 140

Dohovor o platenom študijnom voľne

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce,

ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 5. júna 1974 na svojom päťdesiatom deviatom zasadaní;

súc si vedomá, že článok 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv potvrdzuje, že každý má právo na vzdelanie;

súc si ďalej vedomá ustanovení obsiahnutých v existujúcich medzinárodno-pracovných odporúčaniach o odbornej výchove a ochrane predstaviteľov pracovníkov, ktoré sa týkajú dočasného uvoľnenia pracovníkov alebo im zaručujú voľno na účasť na študijných alebo výchovných programoch;

majúc na zreteli, že potreba stáleho štúdia a výchovy zodpovedajúca vedeckému a technickému rozvoju a vývoju hospodárskych a sociálnych vzťahov vyžaduje vhodné opatrenia ohľadne voľna na štúdium a výchovu, ktoré by zodpovedali novým snahám, potrebám a cieľom sociálnej, hospodárskej, technickej a kultúrnej povahy;

majúc na zreteli, že by sa na platené študijné voľno malo pozerať ako na jeden z prostriedkov, ktorými sa vyhovuje skutočným potrebám jednotlivých pracovníkov a súčasnej spoločnosti;

domnievajúc sa, že by sa platené študijné voľno malo chápať v súvislosti s politikou stáleho štúdia a výchovy, ktoré by sa postupne a účinne vykonávali;

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa plateného študijného voľna, ktoré sú štvrtým bodom rokovacieho poriadku zasadania;

ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu dohovoru,

prijíma 24. júna 1974 tento dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o platenom študijnom voľne, 1974.

Článok 1

V tomto Dohovore výraz „platené študijné voľno“ znamená voľno poskytnuté pracovníkovi na študijné účely po ustanovenú dobu v pracovnom čase s primeranými príspevkami v peniazoch.

Článok 2

Každý členský štát ustanoví a bude vykonávať spôsobom zodpovedajúcim vnútroštátnym podmienkam a praxi, a keď je to potrebné, postupne politiku presadzujúcu poskytovanie plateného študijného voľna:

a) na odbornú prípravu na všetkých stupňoch;

b) na všeobecné, spoločenské a občianske vzdelávanie;

c) na odborársku výchovu.

Článok 3

Taká politika má prispievať, a to pokiaľ je to potrebné, za rôznych podmienok:

a) na získanie, zlepšenie a prispôsobenie odbornej kvalifikácie potrebnej na výkon povolania alebo funkcie aj na postup v zamestnaní a jeho zabezpečenie v podmienkach vedeckého a technického rozvoja a hospodárskych a štrukturálnych zmien;

b) na odbornú a aktívnu účasť pracovníkov a ich predstaviteľov na živote podniku a spoločenstva;

c) na ľudský, sociálny a kultúrny pokrok pracovníkov; a

d) všeobecne na podporu vhodného stáleho vzdelania a odbornej prípravy, ktoré umožňujú pracovníkom vyhovieť súčasným požiadavkám.

Článok 4

Táto politika má prihliadať na stupeň rozvoja a na osobitné potreby krajiny a rôznych odvetví činnosti a má byť skĺbená s celkovou politikou zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy a dĺžkou pracovného času s náležitým zreteľom, pokiaľ je to potrebné, na kolísanie dĺžky pracovného času alebo rozsah práce podmienený ročným obdobím.

Článok 5

Platené študijné voľno môže byť priznané vnútroštátnym zákonodarstvom, kolektívnymi zmluvami, rozhodcovskými výrokmi alebo akýmkoľvek iným spôsobom zodpovedajúcim vnútroštátnej praxi.

Článok 6

Verejné orgány, organizácie zamestnávateľov a pracovníkov, inštitúcie a organizácie poskytujúce vzdelanie a výchovu sa budú podieľať spôsobom zodpovedajúcim vnútroštátnym podmienkam a praxi na ustanovení a uskutočňovaní politiky presadzujúcej platené študijné voľno.

Článok 7

Financovanie opatrení týkajúcich sa plateného študijného voľna sa zabezpečí pravidelným primeraným spôsobom zodpovedajúcim vnútroštátnej praxi.

Článok 8

Platené študijné voľno sa nesmie pracovníkom odoprieť z dôvodov rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, politického presvedčenia, národnosti alebo sociálneho pôvodu.

Článok 9

Ak je to potrebné, prijmú sa osobitné ustanovenia o platenom študijnom voľne:

a) ak niektoré osobitné skupiny pracovníkov ako napr. pracovníci v malých podnikoch, poľnohospodárski alebo iní pracovníci, ktorí bývajú v odlúčených oblastiach, pracovníci zamestnaní na smeny alebo pracovníci so záväzkami voči rodine len ťažko môžu byť zahrnutí pod všeobecnú úpravu;

b) ak osobitné skupiny podnikov ako napr. malé alebo sezónne podniky len ťažko môžu byť zahrnuté pod všeobecnú úpravu, a to za predpokladu, že pracovníci týchto podnikov nebudú vylúčení z výhod plateného študijného voľna.

Článok 10

Podmienky pre priznanie plateného študijného voľna pracovníkom môžu byť rozdielne podľa toho, či sa také voľno poskytuje

a) na odbornú prípravu na všetkých stupňoch;

b) na všeobecné, spoločenské alebo občianske vzdelávanie;

c) na odborársku výchovu.

Článok 11

Doba plateného študijného voľna sa bude započítavať do doby zamestnania rozhodnej pre určenie nárokov na sociálne dávky a iných práv plynúcich z pracovného pomeru podľa toho, ako je ustanovené vnútroštátnym zákonodarstvom, kolektívnymi zmluvami, rozhodcovskými výrokmi alebo iným spôsobom zodpovedajúcim vnútroštátnej praxi.

Článok 12

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 13

1. Tento Dohovor zaväzuje iba členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, kedy bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 14

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie, a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 15

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

2. Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis poslednej ratifikácie potrebnej na to, aby Dohovor nadobudol účinnosť, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, kedy tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 16

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 17

Správna rada Medzinárodného úradu práce, kedykoľvek to bude považovať za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 18

1. Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenie článku 14, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;

b) od doby, keď nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 19

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.