Oznámenie č. 466/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-466
Čiastka 77/1990
Platnosť od 12.11.1990 do31.03.2002
Účinnosť do 31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Pôvodný predpis 12.11.1990

466

Federálne ministerstvo hospodárstva

vydalo podľa § 167 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a po prerokovaní s Federálnym odborovým zväzom pracovníkov baníctva, geológie, naftového priemyslu výnos z 12. októbra 1990 o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve hospodárstva.