Vyhláška č. 430/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-430
Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990 do29.11.1990
Účinnosť od 25.10.1990 do29.11.1990
Zrušený 480/1990 Zb.
Znenie 25.10.1990

430

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 15. októbra 1990,

ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:


Čl. I

Prílohy č. 1 a 2 vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb. sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.


Čl. II

Sadzby náhrad podľa príloh č. 1 a 2 tejto vyhlášky sa vzťahujú na jazdy cestnými motorovými vozidlami pri pracovných cestách začínajúc 6. októbrom 1990.

Čl. III

Zrušuje sa vyhláška č. 338/1990 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 430/1990 Zb.

Sadzby náhrad za používanie vlastného vozidla
A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do
&nbsp 1 2 3
moped, motocykel, skúter &nbsp 150 0,71
150 250 0,85
250 &nbsp 0,97
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom &nbsp &nbsp 1,20
osobný (dodávkový) automobil &nbsp 900 1,78
900 1200 2,20
1200 1500 2,62
1500 2000 2,84
2000 &nbsp 3,39
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil, autobus &nbsp 4,5 4,41
4,5 6,0 5,31
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do
&nbsp 1 2 3
osobný (dodávkový) automobil 1200 1500 1,61
1500 2000 1,84
2000 &nbsp 2,12
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil, autobus &nbsp 4,5 2,79
4,5 6,0 3,30
6,0 &nbsp 4,55

Príloha č. 2 vyhlášky č. 430/1990 Zb.

Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla
A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba spolu Rezerva Hodnota benzínu Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu
&nbsp 1 2 3 4 5 6
moped, motocykel, skúter &nbsp 150 0,56 0,03 0,47 0,06
150 250 0,66 0,04 0,55 0,07
250 &nbsp 0,79 0,04 0,67 0,08
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom &nbsp &nbsp 0,98 0,05 0,81 0,12
osobný (dodávkový) automobil &nbsp 900 1,56 0,10 1,13 0,33
900 1200 1,84 0,10 1,37 0,37
1200 1500 2,21 0,11 1,71 0,39
1500 2000 2,31 0,11 1,78 0,42
2000 &nbsp 2,78 0,13 2,18 0,47
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil &nbsp 4,5 4,25 0,15 3,52 0,58
4,5 6,0 5,10 0,16 4,32 0,62
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidla Zdvihový objem motora v cm3 Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad do Sadzba spolu Rezerva Hodnota motorovej nafty Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty nafty
&nbsp 1 2 3 4 5 6
osobný (dodávkový) automobil 1200 1500 1,20 0,11 0,70 0,39
1500 2000 1,30 0,11 0,77 0,42
2000 &nbsp 1,50 0,13 0,90 0,47
&nbsp Celková hmotnosť vozidla v tonách &nbsp
nad do
nákladný automobil &nbsp 4,5 2,45 0,15 1,68 0,62
4,5 6,0 2,88 0,17 1,85 0,86
a) Ak pracovník vráti blokové poukážky na automobilový benzín alebo motorovú naftu v dôsledku nižšej spotreby pohonnej látky, zvýši sa časť náhrady patriaca podľa stĺpca 6 o hodnotu automobilového benzínu alebo motorovej nafty podľa vrátených poukážok, a to až do výšky 20 % finančnej hodnoty spotreby automobilového benzínu alebo motorovej nafty vypočítanej podľa stĺpca 5. b) Ak pracovník používa služobné vozidlo prevažne na vnútromestskú dopravu v mestách nad 50 tisíc obyvateľov, môže organizácia zvýšiť časť náhrady poskytovanú za spotrebu pohonnej látky formou blokovej poukážky podľa stĺpca 5 s prihliadnutím na sťažené prevádzkové pomery až o 10 %.