Vyhláška č. 3/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-3
Čiastka 2/1990
Platnosť od 08.01.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991
Znenie 01.04.1990

3

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 8. decembra 1989

o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb.

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

1. § 2 a 3 sa vypúšťajú včítane poznámky č. 2, 3 a 4.

2. § 4 znie:

㤠4

(1) Zmluva sa uzaviera spravidla na obdobie jedného roka, pri dodávkach pod 1000 t za rok spravidla na štvrťročné obdobie.

(2) Odberateľ predkladá návrh zmluvy dodávateľovi najneskôr 1 mesiac pred začiatkom zmluvného obdobia.

(3) V návrhu zmluvy uvedie odberateľ okrem náležitostí potrebných pre vznik zmluvy podľa zákona ďalej aj spravidla

a) číselné označenie svojej organizácie podľa jednotného číselníka organizácií v ČSSR,5)

b) pri ročnej zmluve požadované množstvo na jednotlivé štvrťroky,

c) maximálnu skladovaciu kapacitu jednotlivých odberných miest,

d) maximálnu dennú kapacitu vykládky jednotlivých odberných miest a organizácia obchodu s palivami uvedie aj požadovanú maximálnu dennú expedíciu dodávateľa,

e) spôsob vykládky a vykladacie zariadenie a tomu zodpovedajúcu požiadavku na dodávky v železničných vozňoch príslušného radu a druhu.

(4) Odberateľ, ktorý predkladá organizácii obchodu s palivami návrh zmluvy na dodávku tuhých palív do 200 t, spravidla neuvádza údaje uvedené v odseku 3 písm. b) až e).“.

3. § 5 sa vypúšťa.

4. § 6 znie:

㤠6

Splnenie dodávky

Ak sa palivá dopravujú lanovkou, dopravným pásom alebo iným dopravným prostriedkom odberateľa, prípadne po železničnej vlečke bez účasti verejného dopravcu, je dodávka splnená naložením.“.

5. § 7 znie:

㤠7

Dodávateľ môže uskutočniť dodávku palív pred dojednaným časom plnenia iba s predchádzajúcim písomným súhlasom odberateľa. Dodávateľ je povinný uskutočňovať tieto dodávky tak, aby množstvo dodávaného paliva nepresahovalo maximálnu skladovaciu kapacitu jednotlivých odberných miest, maximálnu dennú kapacitu vykládky jednotlivých odberných miest a pri dodávkach pre organizácie obchodu s palivami aj dojednanú maximálnu dennú expedíciu.“.

6. § 8 sa vypúšťa.

7. § 9 včítane nadpisu a poznámky č. 5a znie:

㤠9

Akosť

Organizácie dojednávajú dodávky v bilančnom triedení. Bilančným triedením sa rozumie rozdelenie palív na triedené, prachové a ostatné druhy. Ak to odberateľ požaduje, je dodávateľ povinný dojednať dodávky podľa tried zrnenia.5a)

5a) ČSN 44 1406.“.

8. § 10 znie:

㤠10

Akostné skupiny

Dodávateľ oznamuje organizácii obchodu s palivami akostné skupiny, ktoré sa budú dodávať v bežnom mesiaci, a to vždy do konca predchádzajúceho mesiaca.“.

9. § 11 znie:

㤠11

Spôsob zisťovania akosti paliva

Znaky akosti paliva sa zisťujú a oznamujú odberateľom určeným v technických normách.1)“.

10. § 12 sa vypúšťa.

11. § 13 včítane poznámky č. 5b znie:

㤠13

Množstvo

(1) Za úradné zistenie množstva sa považuje tiež váženie na úradne overených váhach dodávateľa alebo odberateľa vykonané osobou, ktorej spôsobilosť bola preverená podľa osobitného predpisu.5b)

(2) Dodané množstvo sa môže odchyľovať od dohodnutého množstva o + 3 % a – 3 %.

5b) § 23 vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania.“.

12. § 14 znie:

㤠14

Preprava

Dodávatelia sú povinní v spolupráci so železničnými orgánmi a odberateľmi využiť všetky expedičné možnosti pre sústreďovanie železničných vozňových zásielok a tvorbu ucelených vlakov.“.

13. § 15 a 16 sa vypúšťajú.

14. § 17 znie:

㤠17

Predisponovanie zásielky

(1) Dodávateľ je oprávnený z dopravných8) alebo technických dôvodov predisponovať vozňovú zásielku podanú už na prepravu na iné miesto určenia. V takom prípade sa zrušujú účinky odovzdania zásielky na prepravu pôvodnému odberateľovi a platí, že sa plnilo novému odberateľovi. Pôvodnému odberateľovi je dodávateľ povinný splniť dodávku tak, aby nedošlo k ohrozeniu jeho prevádzky.

(2) Dodávateľ je povinný najneskoršie do 2 pracovných dní po tom, čo dostal oznámenie o oprávnenom odmietnutí prevzatia zásielky odberateľom, odovzdať odberateľovi dispozície potrebné na odoslanie neprevzatého paliva. Náklady s tým spojené uhrádza dodávateľ.“.

15. § 18 sa vypúšťa.

16. Nadpis štvrtého oddielu znie:

„Preverovanie plnenia a zodpovednosť za vady“

17. § 19 ods. 2 znie:

(2) Ak sa dodávateľ nedostaví do 2 pracovných dní odo dňa, keď dostal oznámenie o vadnej dodávke (pri dodávkach v priamych odosielateľských vlakoch do 24 hodín od oznámenia), na kontrolnú prebierku, je odberateľ oprávnený uskutočniť ju podľa príslušnej technickej normy. V tom prípade je podkladom pre reklamačné konanie kontrolná vzorka odobraná podľa príslušnej technickej normy1) a zápisnica o odbere.“.

18. § 21 sa vypúšťa.

19. § 22 včítane nadpisu a poznámky č. 10 a 10a znie:

㤠22

Zodpovednosť za vady

(1) Ak sa dodalo palivo, ktorého akosť zistená rozborom kontrolnej vzorky (laboratórnym alebo mechanickým) nevyhovuje účelovým znakom akosti ustanoveným technickou normou,10) má odberateľ,

a) ak môže použiť dodané palivo, právo na primeranú zľavu,

b) ak nemôže použiť dodané palivo, právo požadovať v rozsahu vadného plnenia nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy.

(2) V prípade ustanovenom v odseku 1 písm. b) je odberateľ povinný upovedomiť dodávateľa o svojej požiadavke na nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy súčasne s oznámením o zistených vadách dodávky podľa § 19. Dodávateľ je v tom prípade povinný dať odberateľovi do 2 pracovných dní dispozície, ako má s vadným palivom na náklady dodávateľa naložiť.

(3) Dodávky uhlia a brikiet uskutočnené organizácii obchodu s palivami, ktorých vady spočívajú s prekročení technickou normou prípustného obsahu viditeľnej hlušiny, prachu a podsitného oproti deklarovanému druhu, prevezme organizácia obchodu s palivami ako dodávky kvalitatívne nižšieho druhu podľa prílohy tejto vyhlášky.

(4) Dodávky uhlia a brikiet uskutočnené organizácii obchodu s palivami, pri ktorých došlo k narušeniu kvalitatívnych znakov v dôsledku samovznietenia v záručnej dobe pri dodržaní ustanovení technickej normy,10a) sa posudzujú ako dodávky kvalitatívne nižšieho druhu podľa prílohy tejto vyhlášky. Organizácia obchodu s palivami má právo požadovať od dodávateľa určenie odberateľa tohto vadného paliva.

(5) Samovznietením sa na účely posúdenia kvality uhlia a brikiet podľa odseku 4 rozumie zvýšenie teploty paliva nad 100 oC.

10) ČSN 44 1400.

10a) ČSN 44 1315.“.

20. § 23 včítane nadpisu znie:

㤠23

Penále za vadné plnenie

(1) Dodávateľ je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 5 % z ceny vadného paliva len v prípadoch, ak odberateľ nemôže dodané vadné palivo použiť.

(2) Penále za vadné plnenie podľa odseku 1 sa neplatí

a) v prípade, keď si odberateľ vadnú dodávku uvedenú v § 22 ods. 1 ponechá,

b) v prípade dodávok hnedého uhlia a brikiet pre organizácie obchodu s palivami, keď práva zo zodpovednosti za vady sa riešia podľa § 22 ods. 3 a 4.“.

21. § 24 až 26 sa vypúšťajú.

22. § 27 znie:

㤠27

(1) Organizácie sa nemôžu dohodnúť odchylne od ustanovenia § 6 a 17 vyhlášky.

(2) Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. aprílom 1990; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1990 sa však spravujú doterajšími predpismi.“.

23. § 28 sa vypúšťa.

Čl. II

Príloha vyhlášky sa zrušuje a nahrádza sa novým znením.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 3/1990 Zb.

Prevzatie vadných dodávok uhlia a brikiet obchodom s palivami

Pôvodná deklarácia dodávky Kritérium vád Nová deklarácia dodávky
1. Obsah viditeľnej hlušiny
uhlie ak. skupiny A 101 - 200 % normy ak. skupina B
&nbsp &nbsp nad 201 % normy &nbsp C
&nbsp B 101 - 200 % normy &nbsp C
&nbsp &nbsp nad 201 % normy prach C
&nbsp C nad 100 % normy prach C
2. Obsah prachu
uhlie ak. skupiny A 101 - 200 % normy ak. skupina B
&nbsp &nbsp nad 201 % normy &nbsp C
&nbsp B 101 - 200 % normy &nbsp C
&nbsp &nbsp nad 201 % normy prach C
&nbsp C nad 100 % normy prach C
3. Obsah podsitného
brikety &nbsp 101 - 200 % normy zlomky &nbsp
&nbsp &nbsp nad 201 % normy triesky &nbsp
4. Samovznietenie v záručnej dobe
hnedé uhlie &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
akostnej skupiny A &nbsp prach B
akostnej skupiny B &nbsp prach C
akostnej skupiny C &nbsp ťažné a ostatné &nbsp
brikety &nbsp &nbsp triesky &nbsp