Vyhláška č. 251/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášok č. 81/1988 Zb. a č. 241/1988 Zb., vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb. a č. 90/1989 Zb. a smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7305 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú cestné motorové vozidlá

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-251
Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990 do30.04.1992
Účinnosť od 09.07.1990 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.
Znenie 09.07.1990

251

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 18. júna 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášok č. 81/1988 Zb. a č. 241/1988 Zb., vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb.a č. 90/1989 Zb. a smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7305 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú cestné motorové vozidlá

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi a Roľníckym družstevným zväzom ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášok č. 81/1988 Zb. a č. 241/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Na účely tejto vyhlášky sa u cudzincov za obec pobytu podľa § 2 ods. 4 považuje

a) obec na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v ktorej je cudzinec hlásený na trvalý alebo prechodný pobyt,2a) alebo

b) obec pravidelného pracoviska (§ 2 ods. 2) u cudzincov, ktorí na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nie sú hlásení na trvalý alebo prechodný pobyt.“.

2. V § 3 ods. 1 druhej vete sa slová „so závodným výborom Revolučného odborového hnutia“ nahrádzajú slovami „s príslušnými odborovými orgánmi“.

3. V § 7 ods. 1 sa suma „32 Kčs“ nahrádza sumou „40 Kčs“, v odseku 2 sa suma „13 Kčs“ nahrádza sumou „16 Kčs“, suma „20 Kčs“ sa nahrádza sumou „25 Kčs“, v odseku 5 tretej vete sa suma „7 Kčs“ nahrádza sumou „9 Kčs“, suma „13 Kčs“ sa nahrádza sumou „16 Kčs“, suma „12 Kčs“ sa nahrádza sumou „15 Kčs a v odseku 6 sa suma „50 Kčs“ nahrádza sumou „65 Kčs“.

4. V § 13 ods. 2 prvej vete sa suma „37 Kčs“ nahrádza sumou „45 Kčs“, suma „22 Kčs“ sa nahrádza sumou „26 Kčs“ a suma „14 Kčs“ sa nahrádza sumou „16 Kčs“.

5. V § 15 ods. 1 písm. b) sa suma „9 Kčs“ nahrádza sumou „11 Kčs“.

6. Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠17a

Náhrady pri dočasnom pridelení na výkon práce v inej organizácii

Pracovníkovi dočasne pridelenému na výkon práce v inej organizácii5b) patria náhrady podľa § 17.“.

7. V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dopravu a“, suma „10 Kčs“ sa nahrádza sumou „12 Kčs“, časť vety za bodkočiarkou znie: „ak organizácia pracovníkovi nezabezpečuje jeho dopravu bezplatne, postupuje sa podľa § 20“ a v odseku 4 sa vypúšťajú slová „dopravu a“.

8. V § 22 ods. 1 sa suma „32 Kčs“ nahrádza sumou „40 Kčs“.

9. V § 23 ods. 3 sa slová „so závodným (podnikovým) výborom ROH“ nahrádzajú slovami „s príslušnými odborovými orgánmi“, v odseku 5 sa slová „so závodným (podnikovým) výborom ROH“ nahrádzajú slovami „s príslušnými odborovými orgánmi“, suma „10 Kčs“ sa nahrádza sumou „12 Kčs“ a vypúšťajú sa slová „dopravu a“.

10. V § 24 ods. 1 písm. b) sa suma „10 Kčs“ nahrádza sumou „12 Kčs“ a v odseku 2 sa vypúšťajú slová „dopravu a“.

11. Za § 28 sa vkladá nový § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Cudzincovi, ktorý je na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky hlásený na trvalý alebo prechodný pobyt [§ 2a písm. a)], môže organizácia poskytnúť náhradu cestovného za cesty na návštevu rodiny na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v rozsahu a za podmienok ustanovených § 28.“.

12. V § 32 ods. 2 sa slová „so závodným (podnikovým) výborom Revolučného odborového hnutia“ nahrádzajú slovami „s príslušnými odborovými orgánmi“ a slová „orgánom odborového zväzu“ sa nahrádzajú slovami „odborovými orgánmi“.

13. Za § 34a sa vkladá nový § 34b, ktorý znie:

㤠34b

Organizácia môže v rozsahu a za podmienok dohodnutých s príslušnými odborovými orgánmi znížiť výšku náhrad poskytovaných podľa tejto vyhlášky (§ 7, 13, 15, 17, 17a, 18, 18a, 21, 22, 23, 24 a 25), ak zabezpečí pracovníkom možnosť využívať výhody závodného stravovania, a to až o sumu predstavujúcu rozdiel medzi plnou a zníženou cenou.8a)“.

14. V § 36 ods. 1 prvej vete sa slová „po dohode s príslušným orgánom odborového zväzu“ nahrádzajú slovami „po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi“ a v odseku 2 sa slová „po dohode s Ústrednou radou odborov“ nahrádzajú slovami „po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi“ a slová „po dohode s príslušnou odborovou radou“ sa nahrádzajú slovami „po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi“.

Čl. II

Vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 a č. 90/1989 Zb. sa mení takto:

Ustanovenie § 7 znie:

㤠7

Náhrady podľa § 5 a 6 nemožno poskytovať vodičom z povolania.“.


Čl. III

Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7305 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú služobné cestné motorové vozidlá (reg. v čiastke 25/1979 Zb.), sa menia takto:

V § 1 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 9. júlom 1990.


Námestník:

Horálek v. r.

Poznámky pod čiarou

2a) § 10 a 11 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 69/1965 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky.

5b) § 38 ods. 5 Zákonníka práce.

8a) § 7 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.