Vyhláška č. 215/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-215
Čiastka 36/1990
Platnosť od 29.05.1990
Účinnosť od 01.07.1990
Aktuálne znenie 01.07.1990

215

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

zo 17. mája 1990

o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 15 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti, § 14 zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave, § 13 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorského zákona) a § 38 ods. 1 písm. b) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelného zákona) ustanovuje:


§ 1

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 89/1958 Ú. v., ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti,

2. § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských,

3. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov,

4. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 74/1964 Zb. o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na produkciách mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti,

5. vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1970 Zb. o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru,

6. § 10 až 14 a § 21 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1989 Zb.,

7. vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 28/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov,

8. vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 29/1982 Zb. o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Minister:

Snopko v. r.