Ústavný zákon č. 101/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-101
Čiastka 21/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990
Aktuálne znenie 23.04.1990

101

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 20. apríla 1990

o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Názov „Česko-slovenská federatívna republika“ sa mení na „Česká a Slovenská Federativní Republika“ v českom jazyku a „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ v slovenskom jazyku; obe znenia sú rovnocenné.

Čl. II

Pokiaľ je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov „Česko-slovenská federatívna republika“, rozumie sa tým názov štátu podľa tohto zákona.

Čl. III

Zrušuje sa ústavný zákon č. 81/1990 Zb. o zmene názvu Československej socialistickej republiky.


Čl. IV

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.