Vyhláška č. 156/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-156

(v znení č. 103/1990 Zb.)

Čiastka 34/1988
Platnosť od 30.09.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Znenie 01.05.1990

156

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 12. septembra 1988

o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri príprave dodávok a pri dodávkach

a) všetkých potravinárskych výrobkov

b) ostatných výrobkov, ktoré vyrábajú organizácie potravinárskeho priemyslu v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky na vývoz a z dovozu a na špeciálne výrobky vyrábané podľa technických podmienok dojednaných medzi výrobcami a Federálnym ministerstvom národnej obrany.

DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZMLUVY A DODACIE PODMIENKY

DRUHÁ HLAVA

DODACIE PODMIENKY

§ 16

Záručná doba

Záručná doba je ustanovená v príslušných technických normách; ak nie je takto ustanovená, je 6 mesiacov od splnenia dodávky. Pri mäse, mäsových výrobkoch a mäsových konzervách a polokonzervách je záručná doba ustanovená v prílohe vyhlášky.


TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Zrušujú sa

1. vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 49/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov, v znení vyhlášky č. 137/1985 Zb.,

2. vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 50/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám, v znení vyhlášky č. 138/1985 Zb.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Toman CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 156/1988 Zb.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba sa určuje takto:

1. pri výsekovom mäse:

a) ak ide o vnútorné zaparenie, vnútorný cudzí pach spôsobený kŕmením, o vnútorné nádory, hnisavé a rôsolovité ložiská a krvné zrazeniny, pri konskom mäse aj černidlo alebo ak ide o cudzí pach spôsobený pohlavím zvieraťa - 96 hodín;

b) surová masť a surový loj - 96 hodín;

c) balené porciované výsekové mäso a balená surová masť - 24 hodín;

d) opracované mäso na kuchárske účely - 24 hodín;

2. pri vnútornostiach (droboch):

lehota do trvania času predaja v predajni v deň dodávky; pri popoludňajšom rozvoze do 10. hodiny dopoludnia nasledujúceho dňa;

3. pri polotovaroch:

rozmedzie medzi dvoma časovo najbližšími dodávkami, najdlhšie však do 24 hodín;

4. pri mäsových výrobkoch, ak ide o vady, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania technologického postupu pri výrobe:

a) drobné mäsové výrobky, mäkké salámy, špeciálne mäsové výrobky, surové a varené údené mäsá - rozmedzie medzi dvoma časovo najbližšími dodávkami, najdlhšie však do 80 hodín;

b) trvanlivé mäsové výrobky - rozmedzie medzi dvoma časovo najbližšími dodávkami, najdlhšie však 96 hodín;

c) jaternice a jelítka každého druhu, krvavnice, sekaná pečienka každého druhu, pečené hašé a ostatné výrobky patriace do skupiny ostatných mäsových výrobkov - lehota do trvania času predaja v predajni v deň dodávky, pri popoludňajšom rozvoze do 10. hodiny dopoludnia nasledujúceho dňa;

d) ostatné varené výrobky zo skupiny varených výrobkov - rozmedzie medzi dvoma časovo najbližšími dodávkami, najdlhšie však 76 hodín;

e) mäsové výrobky vákuové balené najdlhšie do 96 hodín;

5. pri konzervách do priameho predaja - rozmedzie medzi dvoma časovo najbližšími dodávkami, najdlhšie však 5 mesiacov odo dňa dodávky;

6. pri polokonzervách 1 mesiac odo dňa dodávky;

7. pri škvarenej masti a topenom loji - rozmedzie medzi dvoma časovo najbližšími dodávkami, najdlhšie však do 21 dní;

8. pri údenej slanine - 96 hodín;

9. pri sedliackych škvarkách - 80 hodín.