Uznesenie č. 80/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej socialistickej národnej rady o vyhlásení doplňovací volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topolčany II

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-80
Čiastka 19/1987
Platnosť od 15.10.1987 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.
Pôvodný predpis 15.10.1987

80

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 15. septembra 1987

o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 80 - Topoľčany II a určuje termín ich konania na 31. októbra 1987.

V. Šalgovič v. r.