Vyhláška č. 76/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-76
Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.07.1986
Účinnosť od 01.09.1984 do31.07.1986
Zrušený 45/1986 Zb.
Znenie 01.09.1984

76

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 9. júla 1984,

ktorou sa mení vyhláška č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií ustanovuje podľa § 41 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 84/1980 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru, sa mení takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Ak sa vymeriava clo z neobchodného tovaru podľa ceny, je základom tuzemská maloobchodná cena rovnakého alebo podobného tovaru.“.

2. Položka 4 prílohy znie:

„4 Priemyselný tovar

a) motorové vozidlá s obsahom

- do 1 600 cm3 25 Kčs á 1 cm3

- od 1 601 cm3 do 1 800 cm3 30 Kčs á 1 cm3

- od 1 801 cm3 vyššie 35 Kčs á 1 cm3

b) súčasti motorových vozidiel 50 % z ceny

c) detské hračky, športové náradie a športové potreby všetkých druhov 10 % z ceny

d) stolné, vreckové, náramkové a náhrdelníkové kalkulačky (aj s časomerným zariadením) osobné počítače, mikropočítače, ak nie sú súčasťou iného zariadenia, a stavebnice mikroelektronických obvodov a súčiastok pre sebavzdelávanie a hry 15 % z ceny

e) ostatný priemyselný tovar 30 % z ceny“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.