Vyhláška č. 72/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-72
Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.
Znenie 01.01.1985

72

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 31. mája 1984

o podmienkach spôsobilosti kontejnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:


§ 1

(1) Kontejnerom ISO radu 1 (ďalej len „kontejner“) sa rozumie prepravný prostriedok,1) ktorý musí uľahčovať prepravu zásielok jedným alebo niekoľkými druhmi dopravy, musí byť upravený pre manipuláciu mechanizmami a na ten účel opatrený hornými a dolnými rohovými prvkami, ktoré umožňujú mechanizáciu nakladacích, prekladacích a vykladacích prác, ako aj automatizáciu triediacich prác. Na kontejneri vybavenom osobitným zariadením, ktoré sa používa, ak je kontejner prázdny, musí byť označené obmedzené použitie tohto zariadenia.

(2) Kontejnerom sa rozumie aj príslušenstvo a výstroj kontejnera, ktoré sa dopravujú s kontejnerom.

(3) V prevádzke môže byť len kontejner, ktorého typ bol schválený,2) má schvaľovací štítok a sú na ňom

a) označenia podľa príslušných medzinárodných dohôd,3)

b) označenia vykonaných atestačných skúšok, periodických a mimoriadnych prehliadok,

c) iné údaje (zákaz loženia niektorých druhov tovaru atď.), ustanovené osobitnými predpismi.4)

§ 2

(1) Za technický stav kontejnera a za jeho pristavovanie na periodické a mimoriadne prehliadky a opravy poškodených kontejnerov je zodpovedný správca (vlastník) kontejnera. Je povinný najmä:

a) do 5 rokov odo dňa výroby kontejnera zabezpečiť prvú periodickú prehliadku kontejnera5) a jej schválenie (§ 4 ods. 3),

b) do 30 mesiacov zabezpečiť následnú periodickú prehliadku kontejnera5) a jej schválenie (§ 4 ods. 3),

c) do 1 roka zabezpečiť následnú periodickú prehliadku termického kontejnera a jej schválenie (§ 4 ods. 3),

d) zabezpečiť prehliadky a opravy kontejnerov určených na prepravu nebezpečného tovaru v lehotách ustanovených osobitným predpisom6) a ich schválenie (§ 4 ods. 3),

e) zabezpečiť mimoriadnu prehliadku a opravu po havárii alebo inej mimoriadnej udalosti a jej schválenie (§ 4 ods. 3),

f) zabezpečiť mimoriadnu prehliadku chladiacich alebo vyhrievacích kontejnerov po preprave loďou a jej schválenie (§ 4 ods. 3),

g) zabezpečiť vykonanie atestačných skúšok po opravách a ich schválenie (§ 4 ods. 3).

(2) Prehliadky, opravy a skúšky kontejnerov je oprávnený vykonávať orgán alebo organizácia, ktorá bude mať potvrdenie o spôsobilosti na vykonávanie tejto činnosti [§ 4 ods. 4 písm. a)]. Správca (vlastník) oznámi tieto údaje:

a) dátum a miesto výroby kontejnera,

b) identifikačné číslo výrobcu (pokiaľ existuje),

c) maximálnu brutto hmotnosť,

d) doklad o tom, že kontejner bol vyrobený podľa schváleného typu (typové číslo), a povolenie na hromadnú výrobu,

e) výsledok predchádzajúcej prehliadky (skúšky, kontroly) kontejnera,

f) iné údaje potrebné na vyplnenie schvaľovacieho štítku.

§ 3

(1) Pri výrobe kontejnerov zisťuje vlastnosti vyrábaného kontejnera, preveruje a schvaľuje jeho spôsobilosť, bezpečnosť a prevádzkyschopnosť Československý lodný register.7) Československý lodný register kontroluje a skúša taký počet kontejnerov, ktorý uzná za potrebný, a to v ktorejkoľvek etape výroby kontejnera schváleného typu.

(2) Československý lodný register je povinný pri výkone technického dozoru okrem iného sledovať, či výrobca zaviedol taký systém vnútornej kontroly vo výrobe, ktorý zaručuje, že kontejnery ním vyrobené budú zodpovedať určeným požiadavkám a že evidencia vyrobených kontejnerov bude obsahovať identifikačné číslo výrobcu, dátum dodávky a meno správcu (vlastníka) kontejnera, pre ktorého sa kontejner vyrába a ktorému sa dodá.

(3) Výrobca je povinný informovať Československý lodný register o začatí výroby každej novej série schváleného typu kontejnera.

(4) Výrobca je povinný viesť prehľadný zoznam vyrobených kontejnerov podľa schváleného typu.

§ 4

(1) Ako je usporiadaná údržba, kontrola, prehliadky a opravy kontejnerov, či je zaistená ich spôsobilosť, bezpečnosť a prevádzkyschopnosť a či sú zabezpečené podmienky na údržbu a opravu kontejnerov8) v primeranom rozsahu a druhu, sleduje štátny odborný technický dozor.9)

(2) Štátny odborný technický dozor sleduje, či pracovníci pri manipulácii s kontejnermi, pri ich údržbe a opravách sú odborne spôsobilí na výkon činnosti a či predpisy vydané správcom (vlastníkom) kontejnera na zaistenie bezpečnosti osôb a vecí pri manipulácii s kontejnermi sú v súlade s touto vyhláškou a ďalšími predpismi.

(3) Ak zaisťuje prehliadka, oprava alebo skúška bezpečnosť a prevádzkyschopnosť kontejnera, štátny odborný technický dozor ju schváli. Schválenie oprávňuje organizáciu poverenú vykonávaním opráv, prehliadok a skúšok kontejnerov vybaviť kontejner schvaľovacím štítkom.

(4) Štátny odborný technický dozor posudzuje, či je kontejner spôsobilý na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky:

a) preveruje, či organizácia, ktorá opravuje, reviduje a skúša kontejnery, má na túto činnosť odbornú spôsobilosť, a vydáva jej na to príslušné potvrdenie;

b) preveruje odbornú spôsobilosť pracovníkov na vykonávanie prehliadok a skúšok kontejnerov a vydáva im na túto činnosť osvedčenie;

c) hodnotí technickú úroveň zvárania a vydáva príslušné potvrdenie o spôsobilosti a zváraní kontejnerov;

d) eviduje závažné poruchy (havárie) kontejnerov a úrazy, ku ktorým došlo pri prevádzke, údržbe, opravách a skúškach kontejnerov.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Prvý námestník:

Ing. Chovan CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 26 9341 Kontejnery ISO radu 1. Základné parametre.ČSN 26 9349 kontejnery ISO radu 1. Triedenie.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 18/1981 Zb. o schvaľovaní dráhových vozidiel a osobitných dráhových mechanizačných zariadení; typy kontejnerov, ktoré nie sú schválené podľa Konvencie bezpečnosti kontejnerov, sa prihlasujú vo Výskumnom ústave železničnom - Štátnej skúšobni č. 223 na podklade úpravy Úradu pre normalizáciu a meranie č. 45/1980 z 31. 10. 1980 (Vestník ÚNM č. 3/1981).

3) Dohovor o bezpečnosti prevádzky kontejnerov (Konvencia bezpečnosti kontejnerov) - uznesenie vlády ČSSR z 27. 9. 1973 č. 293.

4) ČSN 26 9342 Kontejnery. Základné označenie.

5) Smernice na vykonávanie periodických prehliadok kontejnerov ČSĽA a na ich schvaľovanie ustanoví Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany.

6) Príloha I (RID) vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 106/1975 Zb. o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM).

7) Technický dozor vykonáva za odplatu ustanovenú na základe opatrenia FMD č. 26246/76 - 021 z 11. 1. 1977 a podľa Pravidiel pre kontejnery prijatých na konferencii lodných registrov členských krajín medzivládnej dohody z 15. 12. 1961 o spolupráci v oblasti technických dozorov (príloha č. 3 Protokolu XV. zasadania RVHP). Pravidlá pre kontejnery Československého lodného registra schválené Federálnym ministerstvom dopravy pod č. 15822/73-28.

8) Určené technické zariadenie (§ 20 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. v znení zákona č. 104/1974 Zb.).

9) Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach.