Uznesenie č. 71/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-71
Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.
Pôvodný predpis 03.08.1984

71

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 26. júna 1984

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebno obvode č. 34 - Vráble

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhladuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 34 - Vráble a určuje deň ich konania na piatok 24. a sobotu 25. augusta 1984.

Šalgovič v. r.