Nariadenie vlády č. 60/1984 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-60
Čiastka 12/1984
Platnosť od 29.06.1984 do23.11.1990
Účinnosť od 01.07.1984 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.
Znenie 01.07.1984

60

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 6. júna 1984,

ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

(1) Na ocenenie zásluh jednotlivcov a kolektívov pracovníkov za mimoriadne aktívnu činnosť pri výstavbe a ďalšom rozvoji národných výborov sa zriaďuje čestné uznanie. Za rozvoj národných výborov (ďalej len „čestné uznanie“).

(2) Udeľuje sa:

a) čestné uznanie I. stupňa,

b) čestné uznanie II. stupňa,

c) čestné uznanie III. stupňa.

§ 2

(1) Čestné uznanie I. stupňa udeľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Čestné uznanie II. stupňa udeľuje minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Čestné uznanie III. stupňa udeľujú krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

§ 3

(1) Čestné uznanie sa udeľuje:

a) poslancom, pracovníkom a členom kolektívnych orgánov a aktívov národných výborov za dlhoročnú obetavú, záslužnú a príkladnú prácu na národných výboroch,

b) kolektívom pracovníkov národných výborov za vynikajúce pracovné výsledky,

c) funkcionárom a pracovníkom štátnych orgánov, Komunistickej strany Československa, orgánov Národného frontu a organizácií v ňom združených a ostatných socialistických organizácií, ktorí aktívne a úspešne spolupracujú s národnými výbormi, významnou mierou sa podieľajú na plnení ich úloh a prispievajú k zvyšovaniu politickej a odbornej úrovne výkonu štátnej správy alebo sa inak zaslúžili o ekonomický a sociálny rozvoj územných obvodov národných výborov.

(2) Čestné uznanie sa udeľuje spravidla k 9. máju alebo pri príležitosti významných pracovných alebo životných jubileí osôb uvedených v odseku 1. Čestné uznanie I. stupňa odovzdáva poverený člen vlády Slovenskej socialistickej republiky, čestné uznanie II. stupňa odovzdáva minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky a čestné uznanie III. stupňa odovzdáva poverený funkcionár krajského národného výboru alebo Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy; z poverenia orgánov uvedených v § 2 môžu čestné uznanie odovzdávať i predstavitelia ďalších štátnych orgánov, orgánov Národného frontu a organizácií v ňom združených.

(3) Pri navrhovaní a rozhodovaní o tom, ktorý stupeň čestného uznania sa má udeliť, sa prihliada najmä na prínos jednotlivca alebo kolektívu pre rozvoj národných výborov a ich územných obvodov, na dĺžku úspešného výkonu funkcie alebo pracovného pomeru s národným výborom, ako aj na ich podiel v politicko-organizátorskej práci národných výborov, najmä pri zabezpečovaní oprávnených potrieb a záujmov občanov.

§ 4

(1) Návrhy na udelenie čestného uznania I. stupňa a čestného uznania II. stupňa podávajú ministri a ostatní vedúci ústredných orgánov, rady krajských národných výborov a rada Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Ústredný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a Slovenská odborová rada. Návrhy na udelenie čestného uznania I. stupňa podávajú uvedené orgány prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Návrhy na udelenie čestného uznania III. stupňa podávajú orgány uvedené v odseku 1 a rady okresných národných výborov, krajské výbory Národného frontu a krajské odborové rady.

(3) Návrh na udelenie čestného uznania sa podáva po predchádzajúcom prerokovaní s vedením orgánov a organizácií, kde navrhovaný občan pracuje, a so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, ktorej je navrhovaný členom.

(4) Návrhy na udelenie čestných uznaní sa podávajú tak, aby orgánom uvedeným v § 2 tohto nariadenia došli najneskôr tri mesiace pred začiatkom polroka, v ktorom má byť čestné uznanie odovzdané.

§ 5

(1) Tomu, komu sa udelí čestné uznanie, sa odovzdá medaila a diplom o udelení tohto uznania. S čestným uznaním I. stupňa a s čestným uznaním II. stupňa je spojené právo nosiť medailu.

(2) Výtvarné riešenie medailí je opísané v prílohe, ktorá je súčasťou tohto nariadenia vlády.

(3) Diplom a medaila odovzdané kolektívu pracovníkov národného výboru sa umiestnia na čestnom mieste na jeho pracovisku. Jednotlivci nesmú nosiť medailu odovzdanú kolektívu.

§ 6

(1) Orgán, ktorý čestné uznanie udelil, môže ho odňať, ak sa jeho nositeľ svojím konaním stal nehodným čestného uznania alebo ak vyjdú dodatočne najavo skutočnosti o tom, že mu bolo čestné uznanie udelené nezaslúžene.

(2) Ten, komu bolo čestné uznanie odňaté, je povinný vrátiť diplom o udelení čestného uznania a medailu orgánu, ktorý spravuje veci čestného uznania (§ 7).

§ 7

(1) Veci čestného uznania I. stupňa a čestného uznania II. stupňa spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Veci čestného uznania III. stupňa spravujú krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1984.


Colotka v. r.


Príloha nariadenia vlády SSR č. 60/1984 Zb., ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov

Opis výtvarného riešenia čestných uznaní Za rozvoj národných výborov

1. Čestné uznanie Za rozvoj národných výborov I. stupňa

Medaila odovzdávaná s čestným uznaním je obojstranná, s priemerom 33 mm a je razená z tombaku. Na líci je v strede štátny znak na poli z lipových lístkov v tvare päťlistového kvetu, medzi listami ktorého hviezdicovite vyrastajú lipové kvety. Na okraji medaily je nápis v medzikruhu od spodného stredu v smere hodinových ručičiek „Za rozvoj národných výborov" písaný verzálkami stenčovaného paličkového písma. Medaila je závesným krúžkom spojená so stuhou tkanou v dĺžke 58 mm a v šírke 38 mm s kónickým zložením k závesnému krúžku. Členenie pozdĺžnych farebných polí stuhy má v strede trikolóru vo farbách zľava biela, červená, modrá v pásoch rovnakej šírky 3 mm. Trikolóra je na karmínovočervenom poli zľava i sprava v šírke 10 mm. Obidva okraje stuhy lemuje rumelkovočervený pás v šírke 4 mm. Na rube je figúra pracujúcej ženy od pása nahor stojacej medzi dvomi lipovými stromkami symbolizujúcimi národné republiky a ich rast.

Ak sa nosí len stužka medaily, je napnutá na pravouhlej lište v rozmere 38 x 12 mm vo farbách a členení farebných polí zhodne so stuhou.

2. Čestné uznanie Za rozvoj národných výborov II. stupňa

Medaila odovzdávaná s čestným uznaním je obojstranná, razená z tombaku, v tvare pravidelného päťuholníka vpísaného do kružnice s priemerom 35 mm. Na líci je reliéf štátneho znaku doplnený z ľavej i z pravej strany radom lipových lístkov so stopkami smerujúcimi špičkami listov k okraju poľa. Medaila je závesným krúžkom spojená so stuhou tkanou v dĺžke 58 mm a v šírke 38 mm s kónickým zložením k závesnému krúžku. Stuha je vo farbách trikolóry štátnej vlajky a tmavočervenej farby v nasledujúcom poradí: vonkajší okraj stuhy tvorí pruh modrej farby široký 2 mm, k stredu nasledujú z oboch strán pásy bielej farby široké 2 mm, stredové pole je červenej farby z oboch strán 12 mm široké, na tomto poli dominuje tmavočervený pás široký 6 mm. Na rube je stredový medailón trojčlennej rodiny tvoriacej stred päťlistového kvetu zloženého z piatich lipových listov bez stopiek, na ktorých sú reliéfy symbolov spoločenskej činnosti z výrobnej oblasti (ozubené koleso, banícke kladivá a váhy s klasom), sociálnej (termálny prameň a strom), vedeckej a umeleckej (atómové jadro a lýra) a ideologickej (kniha a päťcípa hviezda). Po obvode lemuje päťlistový kvet nápis „Za rozvoj národných výborov" písaný verzálkami stenčovaného paličkového písma.

Ak sa nosí len stužka medaily, je napnutá na pravouhlej lište v rozmere 38 x 12 mm vo farbách a členení farebných polí zhodne so stuhou.

3. Čestné uznanie Za rozvoj národných výborov III. stupňa

Medaila odovzdávaná s čestným uznaním je obojstranná, s priemerom 70 mm a je razená z tombaku. Na líci je štátny znak v strede poľa v tvare päťlistového kvetu z drobných lipových lístkov, v medzerách ktorého sú reliéfy symbolov spoločenskej základne (banícke kladivo, ozubené koleso a klas) a nadstavby (kniha a lýra). Na rube je po obvode nápis „Za rozvoj národných výborov" písaný verzálkami stenčovaného paličkového písma. V strede medailového poľa je päťlístok z lipových listov, ktorého stopky tvoria päťcípu hviezdu. Plochu medaily tvoria siluety panelových domov, z bočných stien ktorých vyrastajú lipové kvety korešpondujúce s centrálnou lipovou hviezdicou. Pod touto hviezdicou je vyobrazená rodina, ktorú tvorí muž, dieťa a žena. Toto stvárnenie symbolizuje úlohu národných výborov v starostlivosti o občanov. Medaila nie je závesná a je uložená v krabičke.