Vyhláška č. 42/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa menia vlečkové podmienky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-42
Čiastka 9/1984
Platnosť od 30.05.1984 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1984 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.
Znenie 01.07.1984

42

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 28. marca 1984,

ktorou sa menia vlečkové podmienky

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:


Čl. I.

Vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) v znení vyhlášok č. 111/1966 Zb. a č. 2/1980 Zb. sa mení takto:

1. v § 5 ods. 3 a v § 6 ods. 1 písm. a) sa slovo „nehoda“ nahrádza pojmom „nehodová udalosť“;

2. v § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b), doterajšie písmeno c) a d) sa označuje ako písmeno b) a c);

3. v § 6 ods. 3 sa sumy „400“ nahrádzajú sumami „1 200“, suma „100“ sumou „400“ a suma „50“ sumou „200“;

4. v § 7 ods. 2 sa za slová „správca prevádzky“ vkladá slovo „vlečky“;

5. v § 8 ods. 3 sa slová „vozňových zásielok (TVZ)“ nahrádzajú slovami „vlečkových výkonov (TR 62)“;

6. v § 12 ods. 1 sa slová „sadzobníka vlečkových poplatkov, ktorý vydá Ministerstvo dopravy ako tarifu“ nahrádzajú slovami „Tarify vlečkových výkonov (TR 62)“;

7. v § 12 sa vypúšťa odsek 2, doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2;

8. v § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „obstarávať cudzie prepravné potreby, t. j. za odplatu“.


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1984.


Minister:

Ing. Blažek v. r.