Vyhláška č. 23/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky č. 31/1982 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-23
Čiastka 4/1984
Platnosť od 16.03.1984 do31.12.2000
Účinnosť od 01.04.1984 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.
Znenie 01.04.1984

23

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 21. februára 1984,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky č. 31/1982 Zb.

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 19 ods. 3 a § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb. podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a podľa § 319 a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy v znení vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 31/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za slová „čo najhospodárnejšie“ vkladajú slová „presadzovať najprogresívnejšie spôsoby prepravy a balenia, ako napríklad rýchlodopravu zberného a kusového tovaru, kontejnerov, manipuláciu kontejnerov, paliet a zväzkovanie;“.

2. § 23 ods. 10 znie:

(10) Pokiaľ tento prepravný poriadok neustanovuje inak alebo pokiaľ medzi plavebným podnikom a prepravcom nebolo dohodnuté inak, musí sa nakládka alebo vykládka lodí robiť v ktorúkoľvek dennú aj nočnú dobu v pracovných dňoch, dňoch pracovného pokoja a cez soboty (nepretržitá nakládka a vykládka).“.

3. § 23 ods. 19 znie:

(19) Ak odosielateľ naložil do lode alebo príjemca vyložil zásielky z lode v čase kratšom, ako určuje nakladacia alebo vykladacia lehota, poskytne plavebný podnik

a) prémiu vo výške 50 % zdržného pri tovare zahraničného obchodu,

b) prémiu vo výške 210 Kčs pri preprave energetického uhlia, ak príjemca vyloží v jednej osemhodinovej smene viac lodí, než určuje plán obslúh, a to za každú vyloženú loď presahujúcu plán obslúh,

c) bonifikáciu vo výške 0,50 Kčs vo vnútroštátnej preprave za naloženie alebo vyloženie tovaru cez soboty1) a v dňoch pracovného pokoja odosielateľovi, prípadne príjemcovi za každú naloženú, prípadne vyloženú tonu tovaru; bonifikácia patrí za predpokladu, že

1. plavidlo bolo úplne naložené a odosielateľ odovzdal plavebnému podniku všetky doklady, ktoré majú sprevádzať zásielku, a podpísal záznam o nakládke do 6 hodín nasledujúceho dňa (§ 23 ods. 20) alebo plavidlo bolo úplne vyložené a príjemca potvrdil príjem zásielok a podpísal záznam o vykládke do 6 hodín nasledujúceho dňa (§ 23 ods. 21);

2. bola splnená dohodnutá (vyhlásená) denná norma nakládky, prípadne vykládky;

3. bola splnená dohodnutá (vyhlásená) denná norma nakládky, prípadne vykládky v deň predchádzajúci sobote alebo dňu pracovného pokoja.

Podmienka č. 1 a č. 2 nemusí byť splnená, pokiaľ neplnenie dennej normy nakládky, prípadne vykládky spôsobil plavebný podnik (nepristavenie plavidla a pod.).

Prémie a bonifikácie sa neposkytujú, ak sa zásielky nakladali do lode alebo ak sa zásielky vykladali z lode prostredníctvom plavebného podniku alebo jeho zástupcom na účet odosielateľa alebo príjemcu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.


Prvý námestník:

Ing. Chovan CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 134/1964 Zb. sa dopĺňa takto:

v časti II sa za písmeno b) vkladá písmeno c), ktoré znie:

c) zberný, kusový tovar a kontejnery v systéme rýchlodopravy

Děčín – Hamburg od 15.4. do 15.9.72 hodín
od 16.9. do 14.4.96 hodín
Ústí n./L. – Hamburg od 15.4. do 15.9.120 hodín
od 16.9. do 14.4.144 hodín,

pokiaľ sa plavebný podnik a prepravcovia nedohodnú inak.“.

Poznámky pod čiarou

1) Pokiaľ nie sú pracovným dňom.