Nariadenie vlády č. 144/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1985

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-144
Čiastka 31/1984
Platnosť od 18.12.1984 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1985
Znenie 01.01.1985

144

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 12. decembra 1984

o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1985

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 1 písm. e) a § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu (ďalej len „zákon“).


§ 1

(1) Na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky v roku 1985 sa ustanovuje dodatkový odvod na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku (ďalej len „dodatkový odvod“).

(2) Dodatkový odvod vykonajú ústredne riadené priemyslové a stavebné organizácie (ďalej len „organizácie“) podliehajúce odvodu zo zisku podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona vo výške ročnej sumy určenej nadriadeným ústredným orgánom, ktorému bola výška dodatkového odvodu určená formou záväznej úlohy štátneho rozpočtu.

(3) Výšku dodatkového odvodu určenú jednotlivým organizáciám oznámia nadriadené ústredné orgány príslušnému ministerstvu financií do konca februára 1985 a prípadné zmeny oznámia bezodkladne.

§ 2

(1) Dodatkový odvod vykonávajú organizácie v splátkach mesačne jednou dvanástinou určenej ročnej sumy najneskôr tretieho dňa pred koncom každého mesiaca. Do 29. januára 1985 sú organizácie povinné predložiť príslušnej finančnej správe výpočet splátok.

(2) Ak v priebehu roka dôjde k zmene výšky dodatkového odvodu, sú organizácie povinné zúčtovať rozdiel od začiatku roka s najbližšou splátkou dodatkového odvodu a zmenu súčasne oznámiť príslušnej finančnej správe.

(3) V odôvodnených prípadoch môže príslušná finančná správa na žiadosť organizácie ustanoviť vykonávanie dodatkového odvodu odchylne za podmienky, že celková ročná suma dodatkového odvodu bude zaplatená najneskôr tretieho dňa pred koncom roka 1985.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Štrougal v. r.