Zákon č. 110/1984 Zb.Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-110
Čiastka 23/1984
Platnosť od 15.11.1984 do30.09.1990
Účinnosť od 01.01.1985 do30.09.1990
Zrušený 382/1990 Zb.
Znenie 01.01.1985

110

ZÁKON

z 13. novembra 1984

o zmenách zákona o materskom príspevku

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 včítane nadpisu znie:

„Podmienky nároku

§ 2

(1) Na materský príspevok má nárok žena, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do jedného roka.

(2) Žena, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa vo veku od jedného do dvoch rokov, má nárok na materský príspevok, ak

a) riadne sa stará ešte o ďalšie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo o dieťa do 26 rokov veku, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom1) alebo je požívateľom invalidného dôchodku a vyžaduje stálu starostlivosť, alebo

b) ide o invalidné dieťa, ktoré vyžaduje stálu starostlivosť, alebo

c) ide o dieťa, ktoré prevzala do trvalej starostlivosti nahrádzajúcej materskú starostlivosť, alebo

d) ide o slobodnú, ovdovenú, rozvedenú alebo z iných vážnych dôvodov osamelú ženu, ktorá nežije s druhom, alebo

e) ide o ženu, ktorej manžel sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom1) alebo je požívateľom invalidného dôchodku a nie je zárobkovo činný.

(3) Dieťaťom sa na účely tohto zákona rozumie vlastné dieťa ženy alebo dieťa, ktoré žena prevzala do trvalej starostlivosti nahrádzajúcej materskú starostlivosť. Za dieťa prevzaté do trvalej starostlivosti nahrádzajúcej materskú starostlivosť sa považuje dieťa osvojené, dieťa, ktoré bolo prevzaté do tejto starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa, ktorého matka zomrela, a dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy rozhodnutím súdu.

(4) Materský príspevok patrí, len ak dieťa vo veku do jedného roka alebo do dvoch rokov je štátnym občanom Československej socialistickej republiky a ak všetky deti uvedené v predchádzajúcich odsekoch žijú na území Československej socialistickej republiky.".

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do dvoch rokov veku".

4. Nadpis § 5 sa vypúšťa.

5. § 5 ods. 1 znie:

(1) Ak sa materský príspevok poskytuje podľa § 2 ods. 2 písm. a), patrí najdlhšie do dňa, keď dieťa dovŕšilo dva roky veku, aj keď po pôrode tohto dieťaťa ďalšie dieťa zomrelo, ukončilo povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na budúce povolanie alebo mu zanikol nárok na invalidný dôchodok alebo odpadla potreba stálej starostlivosti oň.".

6. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Poskytovanie príspevku mužovi

(1) Príspevok podľa tohto zákona sa poskytuje mužovi, ktorý sa celodenne a riadne stará aspoň o jedno dieťa vo veku do dvoch rokov, ak ide o slobodného, ovdoveného, rozvedeného alebo z iných vážnych dôvodov osamelého muža a ktorý nežije s družkou.

(2) Ak sa v rodine celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do dvoch rokov manžel, pretože sa žena z vážnych dôvodov nemôže o dieťa starať, môže orgán uvedený v § 14 rozhodnúť o poskytovaní príspevku tomuto mužovi.

(3) O poskytovaní príspevku mužovi platia inak ustanovenia o jeho poskytovaní žene obdobne.".

7. V § 14 sa doterajšie ustanovenie označuje ako odsek 1. § 14 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Proti rozhodnutiu podľa predchádzajúceho odseku nie je prípustné odvolanie.".


Čl. II

Splnenie podmienky podrobiť sa v čase ťarchavosti pravidelnej starostlivosti o ťarchavé ženy v zdravotníckych zariadeniach (§ 3 zákona o materskom príspevku) sa nevyžaduje, ak sa dieťa narodilo pred 1. júlom 1985.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 a 2 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 78/1984 Zb.