Zákon č. 109/1984 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-109

(v znení č. 194/1994 Z. z.(nepriamo), 328/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 23/1984
Platnosť od 15.11.1984 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Znenie 01.07.2002

109

ZÁKON

z 13. novembra 1984

o zmenách v nemocenskom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nemocenskom poistení zamestnancov, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení a zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského sa mení takto:

1. § 17 ods. 1 znie:

(1) Nemocenské sa určí z priemernej čistej mzdy pracovníka pripadajúcej na pracovný deň (ďalej len „čistá denná mzda"), najviac však zo sumy 150 Kčs pri päťdennom pracovnom týždni. Táto suma sa úmerne upraví, ak je pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni.1)".

Čl. IV

Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 153/1969 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení a zákona č. 57/1984 Zb. o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení pracujúcich sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 sa suma 600 Kčs nahrádza sumou 750 Kčs.

2. § 8 ods. 1 znie:

(1) Peňažná pomoc v materstve sa určuje z priemernej čistej mzdy pracovníčky pripadajúcej na pracovný deň (ďalej len „čistá denná mzda“), najviac však zo sumy 150 Kčs pri päťdennom pracovnom týždni. Táto suma sa úmerne upraví, ak je pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni.1)".


Čl. V

Nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny, peňažná pomoc v materstve a vyrovnávací príspevok v ťarchavosti a materstve, vyplácané vo výške ustanovenej podľa doterajších predpisov, sa upraví podľa predchádzajúcich článkov bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto zákona.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 85 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb. a zákona č. 20/1975 Zb.