Vyhláška č. 84/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-84
Čiastka 15/1982
Platnosť od 30.06.1982 do01.04.1996
Účinnosť od 01.09.1982 do01.04.1996
Znenie 01.09.1982

84

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 29. júna 1982

o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. § 14 ods. 3 znie:

(3) Oprávnenia vydané organizáciám a osvedčenia vydané revíznym technikom a skúšobným orgánom pred 1. júlom 1979 platia do 30. júna 1983.".

2. § 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Organizácie podajú žiadosť o vydanie nového oprávnenia alebo osvedčenia pre svojich pracovníkov na príslušnom orgáne dozoru najneskôr do 31. decembra 1982.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.


Predseda

Slovenského banského úradu:

Ing. Baran CSc. v. r.

Riaditeľ

Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Macháč v. r.