Opatrenie č. 8/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-8

(v znení č. 382/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 38/1982 Zb. z 31. marca 1982.

Znenie 01.10.1990

8

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 27. januára 1982

o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa Čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. II

Ustanovenie § 19 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov sa vypúšťa.

Čl. III

Ustanovenie § 11 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa,1) sa vypúšťa.

Čl. IV

Ustanovenie § 19 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách sa vypúšťa.

Čl. V

Prechodné ustanovenia

(1) Materský príspevok poskytovaný predo dňom účinnosti tohto zákonného opatrenia sa zvyšuje podľa Čl. I bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia.

(2) Nemocenské vyplácané vo výške jednej polovice podľa doterajších predpisov sa upraví podľa Čl. II až IV bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia.

Čl. VI

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úplné znenie č. 51/1976 Zb.