Vyhláška č. 69/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1980 Zb. o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-69
Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do31.08.1993
Účinnosť od 01.07.1982 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.
Znenie 01.07.1982

69

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 10. júna 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1980 Zb. o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmu obyvateľstva a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmu obyvateľstva ustanovujú:


Čl.I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1980 Zb. o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Bez ohľadu na vek možno poskytovať príspevok obdobne podľa odseku 1 pri bytoch uvoľnených od 1. júla 1982

a) pracovníkom zamestnaným v baníctve pod zemou v hlbinných baniach, ktorí sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce,7)

b) vdovám po užívateľoch8) podnikových bytov,

c) občanom plne invalidným.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2. V § 5 druhá veta znie:

„Pri povoľovaní výnimiek z § 1 ods. 3 a § 2 ods. 2 postupuje po dohode s ministerstvom financií príslušnej republiky.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čiarou

7) § 1 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní.

8) § 153 až 155 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.