Zásady č. 66/1982 Zb.Zásady kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 28. apríla 1982 č. 129

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-66
Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do16.10.1991
Účinnosť od 25.06.1982 do16.10.1991
Zrušený 405/1991 Zb.
Znenie 25.06.1982

66

ZÁSADY

kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 28. apríla 1982 č. 129

Uskutočňovanie politiky Komunistickej strany Československa v rozvoji národného hospodárstva a spoločnosti vyžaduje dôsledne uplatňovať kontrolu v štátnom riadení a pri presadzovaní ekonomických aj ostatných dôležitých záujmov spoločnosti. V kontrole ako neoddeliteľnej súčasti riadenia je nevyhnutné vychádzať predovšetkým zo smerníc Komunistickej strany Československa, ďalej zo zákonov, štátnych a hospodárskych plánov, uznesení vlád a riadiacich aktov ostatných orgánov štátneho a hospodárskeho riadenia. Vykonávanie kontroly a jej aktívne pôsobenie v priamom riadení aj pri uplatňovaní ekonomických nástrojov musí viesť k realizácii úloh hospodárskej a sociálnej politiky, presadzovaniu štátnych záujmov, zvyšovaniu výkonnosti národného hospodárstva a kvality všetkej práce orgánov, organizácií aj pracovníkov a k upevňovaniu štátnej disciplíny. Výsledky kontrolnej činnosti musia byť spoľahlivým podkladom pre prácu orgánov Komunistickej strany Československa, vlád, národných výborov, ostatných riadiacich orgánov a vedúcich pracovníkov. Na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe sa vydávajú tieto zásady. Riadia sa nimi ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, orgány nimi riadené, národné výbory, výrobné hospodárske jednotky a všetky štátne hospodárske, rozpočtové a iné organizácie.

I.

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ PRI VYKONÁVANÍ A ZABEZPEČOVANÍ KONTROLY

Čl. 1

1. Kontrolu podľa zásady „kto riadi - kontroluje“ sú povinní vykonávať v rámci svojej pôsobnosti vedúci pracovníci aj riadiace orgány na všetkých stupňoch riadenia.

2. Vedúci pracovníci a riadiace orgány zabezpečujú výkon kontrolnej činnosti aj orgánmi, organizáciami, útvarmi a pracovníkmi v celom okruhu svojej pôsobnosti.

3. Kontrolu ako špecializovanú činnosť vykonávajú orgány ľudovej kontroly, kontrolné útvary ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, výrobných hospodárskych jednotiek, podnikov a ostatných organizácií, revízne orgány národných výborov, orgány finančnej, cenovej a mzdovej kontroly a štátne inšpekcie.

Čl. 2

1. Vedúci pracovníci, riadiace orgány, orgány, organizácie a útvary uvedené v Čl. 1 sú povinní na zabezpečovanie a presadzovanie celospoločenských cieľov zjednocovať svoju činnosť aj sily a pôsobiť ako jednotný kontrolný systém.

2. Na dosiahnutie účinnosti kontroly sú všetky články kontrolného systému povinné vzájomne spolupracovať, využívať kontrolné poznatky a jednotne pôsobiť na zaistenie nápravy.

3. Pri vykonávaní kontrol postupujú podľa zásady hlavného článku, zabezpečujú komplexnosť kontroly aj riešenia vecných problémov.

4. Vo všetkej kontrolnej činnosti uplatňujú a zaisťujú jej objektivitu.

5. Všetky články kontrolného systému sú povinné zabezpečovať a vykonávať kontrolu efektívne, racionálne a hospodárne.

Čl. 3

1. Kontrolnú činnosť orientovať na plnenie uznesení orgánov Komunistickej strany Československa, dodržiavanie zákonov, plnenie uznesení vlád a národných výborov, zabezpečovanie rozhodujúcich úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja v konkrétnej riadiacej činnosti štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií, upevňovanie socialistického poriadku a ochranu práv občanov.

Pritom sa zameriavať najmä na

a) plnenie úloh štátnych a hospodárskych plánov, štátnych rozpočtov a ďalších závažných úloh, predovšetkým

- rast a efektívnosť národného hospodárstva,

- zvyšovanie vplyvu vedecko-technického pokroku na rozvoj ekonomiky,

- realizáciu úloh vyplývajúcich z medzinárodnej deľby práce,

- dôsledné zabezpečovanie úloh vo vývoze a pri obmedzovaní dovozných potrieb,

- efektívnosť investičnej výstavby,

- plné zhodnocovanie surovín, materiálov, palív a energií, - zabezpečovanie akosti výrobkov,

- vyššie využívanie základných prostriedkov a zdrojov pracovných síl,

- odhaľovanie a mobilizáciu rezerv a obmedzovanie extenzívnych tendencií,

- racionálne využívanie prírodných zdrojov, ochranu poľnohospodárskeho pôdneho a lesného fondu, čistotu vôd a ovzdušia a tvorbu a ochranu životného prostredia, - zabezpečovanie potrieb obyvateľstva na úsekoch zásobovania, služieb, bývania, rozvoja kultúry, vzdelania, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti,

- presadzovanie prísnej hospodárnosti a ochrany majetku v socialistickom vlastníctve;

b) úroveň a skvalitňovanie riadiacej činnosti

- uplatňovanie sústavy plánovitého riadenia, aby slúžila zabezpečovaniu krátkodobých úloh aj dlhodobých cieľov, - účinnosť priameho riadenia, predovšetkým správnosť rozhodovania a určovania úloh, ich zabezpečovanie a plnenie, upevňovanie zodpovednosti za jednotu rozhodovania a realizácie,

- uplatňovanie a pôsobenie ekonomických nástrojov a včasné odhaľovanie slabín a nedostatkov v ich využívaní,

- či sú odchýlky a nedostatky spôsobené systémom riadenia alebo chybnou praxou, včítane neúčinnej kontroly, - racionálne usporiadanie a účinné fungovanie riadiaceho mechanizmu v organizácii.

Za rozhodujúce kritérium účinnosti riadenia považovať skutočne dosahované výsledky v plnení úloh;

c) dôsledné prešetrovanie sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich a ich využívanie v riadiacej práci na odstránenie príčin, ktoré ich vyvolávajú;

d) potlačovanie protispoločenských javov

- prejavov nehospodárnosti, nesprávnych miestnych, podnikových a rezortných záujmov, zneužívanie funkcie, korupcie a byrokratizmu,

- iných spôsobov porušovania socialistickej zákonnosti a štátnej disciplíny.

Jednotlivé články kontrolného systému vychádzajú z tejto základnej orientácie a pri jej aplikácii dbajú na konkrétne podmienky a potreby riadiacich orgánov.

2. Pri výkone kontroly vyhodnocujú aj progresívne skúseností, aktívne pôsobia na ich rozširovanie a využívajú ich pri zameraní, vykonávaní a záveroch kontrol.

Čl. 4

1. V záujme sústreďovania síl na závažné problémy, zjednocovania postupu v celom priebehu kontroly, najmä na účelnú deľbu práce, predchádzanie duplicitám a na účinné presadzovanie nápravy sa kontrolná činnosť záväzne koordinuje.

2. Koordinácii podliehajú základné kontrolné úlohy a vykonávajú ju v rámci svojej pôsobnosti kontrolné orgány a útvary na všetkých stupňoch riadenia; jej účinnosť a dosahované výsledky musia byť systematicky vyhodnocované, aby každý článok kontrolného systému plnil svoju funkciu.

Čl. 5

Jednotlivé články kontrolného systému sú povinné

a) uplatňovať zásadu prevencie s cieľom, aby kontrola neodhaľovala nedostatky len dodatočne, ale aby aktívne pôsobila už proti ich vzniku, to znamená

- kontrolné poznatky poskytovať vedúcim pracovníkom a riadiacim orgánom na využitie už v príprave rozhodnutia,

- po prijatí rozhodnutia preverovať a presadzovať vytváranie vecných a organizačných predpokladov na splnenie úloh na jednotlivých stupňoch riadenia;

b) v etape plnenia úloh zavčasu odhaľovať vznikajúce odchýlky a nedostatky;

c) na základe kontrol presadzovať vecné zaistenie nápravy.

Čl. 6

Zabezpečenie objektivity, kvality a účinnosti kontrolnej práce vyžaduje

a) pravdivo a preukázateľne zisťovať skutočný stav plnenia úloh, základné príčiny nedostatkov, ich škodlivé dôsledky a osoby zodpovedné za ich vznik alebo trvanie,

b) kontrolou získané poznatky vyhodnocovať na prijatie vecných opatrení a v odôvodnených prípadoch na uplatnenie zodpovednosti.

Čl. 7

Vedúci pracovníci kontrolovaných orgánov a organizácií sú povinní

a) poskytovať kontrolným orgánom všetku pomoc, najmä im predkladať vyžiadané materiály a informácie a podávať vysvetlenia svojho osobného vzťahu k zisteným nedostatkom,

b) aktívne s nimi spolupracovať, predovšetkým pri zisťovaní príčin závad,

c) spracovať a určiť opatrenia na zaistenie nápravy; kontrolné orgány pôsobia, aby opatrenia vytvárali predpoklady na odstránenie nedostatkov,

d) spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri príprave zásadných opatrení pre ich riadiace orgány.

Požadovanú súčinnosť sú povinní zaistiť aj u podriadených pracovníkov. Nesplnenie týchto povinností sa posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny.

Čl. 8

1. Opatrenia navrhované na základe kontrol riadiacim orgánom a vedúcim organizácií na riešenie vecných problémov, na zlepšovanie riadenia a upevňovanie štátnej disciplíny musia byť konkrétne, zásadnej povahy a musia zabezpečovať skutočnú nápravu.

2. Pri vážnych odchýlkach od určených zámerov je nevyhnutné vyžadovať od riadiacich orgánov a vedúcich pracovníkov zaistenie nápravy bezodkladne po ich zistení.

Čl. 9

Vedúci pracovníci a riadiace orgány sú povinní využívať výsledky kontroly v riadiacej činnosti

a) na plnenie určených úloh, mobilizáciu rezerv, na skvalitňovanie riadenia a upevňovanie disciplíny v celom okruhu svojej pôsobnosti a zabezpečenie účinnej nápravy,

b) na hodnotenie práce podriadených pracovníkov, útvarov a organizácií a na vyvodenie dôsledkov zo zodpovednosti.1)

Čl. 10

O dôležitých poznatkoch z kontrol, o konaní pracovníkov zodpovedných za vznik alebo trvanie nedostatkov a o prijatých opatreniach je nevyhnutné informovať orgány Komunistickej strany Československa v organizáciách, v ktorých sa kontrola vykonala, a podľa závažnosti aj jej vyššie orgány.

Čl. 11

1. Posilňovanie socialistickej demokracie a zvyšovanie účinnosti kontroly vyžaduje, aby sa vedúci pracovníci a kontrolné orgány vo svojej práci opierali o iniciatívu pracujúcich a súčinnosť s nimi, aby pri kontrole rozvíjali spoluprácu so spoločenskými organizáciami, najmä s Revolučným odborovým hnutím, so Socialistickým zväzom mládeže, hlavne jeho Reflektorom mladých, a s aktívmi národných výborov a využívali aktivitu pracujúcich na predchádzanie nedostatkom aj na ich odstraňovanie.

2. V odôvodnených prípadoch dať zabezpečovanie nápravy aj pod verejnú kontrolu pracujúcich a ich spoločenských organizácií; prerokúvaním výsledkov kontrol s kolektívmi pracujúcich vytvárať ovzdušie náročnosti a nezmieriteľnosti s nedostatkami a pôsobiť aj na výchovu pracujúcich.

II.

SÚSTAVA ORGÁNOV ĽUDOVEJ KONTROLY

Čl. 12

1. Výbory ľudovej kontroly zabezpečujú úlohy vyplývajúce z ich funkcie kontrolných orgánov vlád a národných výborov a z postavenia v kontrolnom systéme.

2. Ich účinné pôsobenie vyžaduje aktívny, iniciatívny a jednotný postup, úzku vzájomnú súčinnosť a uplatňovanie náročných kritérií na kvalitu a výsledky práce.

Čl. 13

Výbory ľudovej kontroly sú povinné v rámci svojej pôsobnosti

a) na zabezpečenie jednotného pôsobenia všetkých článkov kontrolného systému

- zameriavať v súčinnosti s riadiacimi orgánmi ich činnosť na základné úlohy rozvoja spoločnosti, jednotlivých odvetví, odborov aj územných celkov,

- zovšeobecňovať kontrolné poznatky nižších článkov sústavy aj iných kontrolných orgánov a využívať ich na zaisťovanie nápravy v širšom meradle;

b) na prehlbovanie účinnosti kontroly

- systematicky sledovať a vyhodnocovať úroveň a efektívnosť práce jednotlivých článkov kontrolného systému a poskytovať im nevyhnutnú pomoc; preverovať, či vykonávajú kontrolu v súlade s potrebami národného hospodárstva,

- na základe konkrétnych poznatkov robiť opatrenia na odstraňovanie slabín v kontrole, prípadne aj na ďalšiu racionalizáciu usporiadania a činnosti kontrolných orgánov.

Čl. 14

Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky ako federálny ústredný orgán štátnej správy pre oblasť kontroly plní v súčinnosti s výbormi ľudovej kontroly Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky iniciatívnu a zjednocujúcu funkciu voči celému kontrolnému systému na presadzovanie celospoločenských záujmov.2)

Čl. 15

1. Výbory ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky

a) na úseku kontrolnej činnosti

- venujú hlavnú pozornosť zásadným hospodárskym úlohám medzi odvetvovej povahy a ďalším kľúčovým úlohám, za ktoré bezprostredne zodpovedajú jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy; v tomto smere prehlbujú spoluprácu aj s prierezovými orgánmi a zabezpečujú komplexné celoštátne kontroly,

- predkladajú vládam na základe kontrolných poznatkov návrhy riešení závažných problémov aj podnety na zdokonalenie nástrojov riadenia a riadiacej praxe; v súlade s potrebami riadenia zabezpečujú alebo navrhujú vládam zdokonalenie organizácie aj výkonu kontroly,

- operatívne zabezpečujú pre vrcholné orgány súhrnné kontrolné informácie o závažných poznatkoch z činnosti sústavy orgánov ľudovej kontroly;

b) na posilnenie pôsobenia ľudovej kontroly vo všetkých oblastiach hospodárskeho a sociálneho rozvoja zapájajú výbory ľudovej kontroly národných výborov do spoločných kontrolných akcií;

c) pri rozvíjaní práce závodných komisií ľudovej kontroly

- usmerňujú ich kontrolnú činnosť a poskytujú im pomoc najmä v prípadoch, keď riešenie problémov presahuje ich možnosti,

- využívajú poznatky týchto komisií a zabezpečujú výmenu skúseností z ich práce;

d) na prehĺbenie preventívneho pôsobenia ľudovej kontroly a úsilia o využívanie rezerv na všetkých úsekoch rozvíjajú publikačnú činnosť.

2. Výbory ľudovej kontroly Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky zjednocujú postup výborov ľudovej kontroly národných výborov, najmä pri plánovaní kontrolnej činnosti, aj ich činnosť vo všetkých etapách kontrolnej práce.

Čl. 16

Výbory ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky

a) zabezpečujú záväznú koordináciu kontrolnej činnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,

b) v spolupráci s týmito orgánmi navrhujú vládam základné kontrolné úlohy pre výbory ľudovej kontroly, ministerstvá a ostatné ústredné orgány.

Čl. 17

Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky v spolupráci s Výborom ľudovej kontroly Českej socialistickej republiky, Výborom ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky a ústrednými orgánmi štátnej správy federácie aj republík zabezpečuje odbornú a politickú prípravu kontrolných pracovníkov.

Čl. 18

Výbory ľudovej kontroly krajských národných výborov, Národného výboru hlavného mesta Prahy, Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a okresných národných výborov3) ako kontrolné orgány týchto národných výborov a územné články sústavy orgánov ľudovej kontroly

a) podieľajú sa na kontrole celospoločensky dôležitých úloh zabezpečovanej výbormi ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky;

b) v samostatne vykonávanej kontrole sa zameriavajú

- na úlohy, ktoré tieto národné výbory plnia v rozvoji národného hospodárstva a v záujme obyvateľstva v územnom obvode,

- na oblasti, v ktorých národné výbory vykonávajú štátnu správu;

c) predkladajú plenárnemu zasadaniu národného výboru návrhy plánov kontrolnej činnosti s ročným vyhodnotením kontrolných poznatkov a výsledky dôležitých kontrol s návrhmi opatrení.

Čl. 19

Výbory ľudovej kontroly krajských národných výborov a okresných národných výborov pri rozvíjaní činnosti kontrolného systému v rámci kraja a okresu

a) zabezpečujú záväznú koordináciu kontrolnej činnosti s inými štátnymi orgánmi pôsobiacimi v územnom obvode a na základe splnomocnenia národného výboru s organizáciami riadenými alebo spravovanými národným výborom; aktívne sa podieľajú na koordinácii kontrolnej činnosti komisií a odborov vykonávanej radou,

b) pôsobia na zdokonaľovanie činnosti orgánov ľudovej kontroly nižších stupňov a ostatných článkov kontrolného systému, s ktorými kontrolnú činnosť koordinujú,

c) poskytujú diferencovanú pomoc výborom ľudovej kontroly mestských a miestnych národných výborov, pomáhajú im najmä pri náročnejších kontrolných akciách a výmenou skúseností,

d) plnia vo vzťahu k závodným komisiám ľudovej kontroly, ktoré zriadili, úlohy podľa čl. 15 písm. c) týchto zásad; poskytujú pomoc aj ostatným závodným komisiám ľudovej kontroly pôsobiacim na území národného výboru.

Na poskytovanie pomoci výborom ľudovej kontroly mestských a miestnych národných výborov a závodným komisiám ľudovej kontroly využívajú aktív dobrovoľných spolupracovníkov.

Čl. 20

Výbory ľudovej kontroly mestských národných výborov a miestnych národných výborov ako územné články sústavy pôsobiacej v miestach

a) zameriavajú kontrolnú činnosť najmä na uspokojovanie bezprostredných životných potrieb občanov, ochranu ich práv a na zabezpečovanie verejného poriadku; využívajú svoje oprávnenia na okamžité zaistenie nápravy nedostatkov a na zlepšenie riadiacej a kontrolnej činnosti na kontrolovanom úseku. Na základe získaných poznatkov a skúseností pomáhajú radám rozvíjať kontrolnú funkciu komisií národných výborov,

b) vychádzajú vo svojej práci z požiadaviek výborov ľudovej kontroly vyšších stupňov, národného výboru a jeho rady, z pripomienok a sťažností aj z vlastných poznatkov,

c) predkladajú plenárnemu zasadaniu národného výboru návrhy plánov kontrolnej činnosti, zhodnotenia ich plnenia a výsledky významnejších kontrol s návrhmi opatrení na zaistenie nápravy.

Čl. 21

Závodné komisie ľudovej kontroly ako články sústavy pôsobiace v závodoch alebo podnikoch

a) zameriavajú svoju činnosť predovšetkým na plnenie dôležitých výrobných alebo iných úloh organizácie, napríklad na plnenie úloh hospodárskeho plánu, odhaľovanie rezerv vo využívaní základných prostriedkov, v zhodnocovaní surovín, materiálov, palív a energie, na kvalitu výroby a služieb, starostlivosť o hospodárnosť a ochranu majetku v socialistickom vlastníctve, na pracovnú disciplínu a bezpečnosť práce; osobitnú pozornosť venujú vybavovaniu sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.

Orientujú sa predovšetkým na problémy, ktorých riešenie je v pôsobnosti závodu alebo podniku; pritom vychádzajú z potrieb organizácie, z úloh určených výborom ľudovej kontroly, ktorý ich zriadil, z odporúčaní spoločenských organizácií a z pripomienok a námetov pracujúcich;

b) na základe výsledkov kontrol vyžadujú od vedúcich pracovníkov, prípadne vedúceho organizácie odstránenie závad a ich príčin; od vedúceho organizácie vyžadujú aj prešetrenie nedostatkov presahujúce možnosti závodnej komisie.

Navrhujú príslušnému výboru ľudovej kontroly dočasne zastaviť vykonávanie nezákonného rozhodnutia alebo nezákonnej činnosti, a ak je nebezpečenstvo, že by vznikla škoda, aj nehospodárneho rozhodnutia alebo nehospodárnej činnosti. Upozorňujú ho aj na závažné alebo dlhšie trvajúce nedostatky. V nevyhnutných prípadoch navrhujú, aby nadriadený alebo iný príslušný štátny orgán vykonal hlbšiu kontrolu.

Výsledky kontrolnej činnosti predkladajú aj výboru organizácie Komunistickej strany Československa a podľa povahy veci oboznamujú s nimi výbory spoločenských organizácií a kolektívy pracujúcich;

c) upevňujú spojenie s pracujúcimi a výchovne na nich pôsobia pri presadzovaní spoločenských záujmov, pri odstraňovaní nedostatkov a negatívnych javov; pre aktívnu účasť na kontrole získavajú najlepších pracovníkov, novátorov a členov brigád socialistickej práce.

III.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ PRIEREZOVÝCH ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV

Čl. 22

1. Prierezové ústredné orgány vykonávajú kontrolu v rámci svojej zákonnej pôsobnosti;4) pritom vychádzajú zo súboru opatrení na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.5)

2. Pri výkone kontroly sa spravujú ustanoveniami časti I. týchto zásad.

3. Pri plnení svojich kontrolných úloh spolupracujú navzájom, s výbormi ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky i s ostatnými kontrolnými orgánmi, vymieňajú si s nimi kontrolné poznatky a skúsenosti a dbajú na ich využitie vo svojej činnosti. S výbormi ľudovej kontroly spolupracujú aj pri príprave návrhov základných kontrolných úloh podľa čl. 16 písm. b) týchto zásad.

IV.

VNÚTORNÁ KONTROLA

Čl. 23

Vnútorná kontrola v orgánoch a organizáciách pôsobí ako racionálne usporiadaný, jednotne riadený systém, ktorý zabezpečuje štátne záujmy na všetkých stupňoch riadenia a komplexne postihuje hlavné problémy. Tvorí ho kontrolná činnosť vedúcich organizácií, ostatných vedúcich pracovníkov, odborných a kontrolných útvarov, včítane technickej kontroly.

Kontrola zabezpečovaná vedúcimi orgánov a organizácií

Čl. 24

Vedúci orgánov a organizácií zodpovedajú za vytvorenie účinného systému vnútornej kontroly a zabezpečenie jeho fungovania vnútri organizácie aj vo vzťahu k podriadeným organizáciám.

Na to sú povinní

a) na základe konkrétnych podmienok usporiadať kontrolu diferencovane, aby zodpovedala organizácii a potrebám riadenia, a vymedziť práva a povinnosti vedúcich pracovníkov v súlade s ustanovenou deľbou práce. Na účinnú prácu vnútornej kontroly vytvoriť kádrové a materiálne podmienky,

b) osobne kontrolovať zabezpečovanie hlavných úloh organizácie,

c) zameriavať kontrolnú činnosť vykonávanú kontrolným útvarom, vedúcimi pracovníkmi a odbornými útvarmi na rozhodujúce úlohy organizácie a dôležité opatrenia; schvaľovať plán hlavných kontrolných úloh a zároveň vyhodnocovať celkovú úroveň a účinnosť kontroly,

d) zabezpečiť, aby kontrolné zistenia sa využívali na presadzovanie určených úloh, vyvodzovanie záverov z porušenia pracovných povinností, na včasné uplatnenie nárokov na náhradu škody, majetkových sankcií a iných postihov.

Čl. 25

Generálni riaditelia výrobných hospodárskych jednotiek sú povinní

a) usporiadať a zjednotiť systém vnútornej kontroly v odboroch v súlade s ich funkciou základného článku riadenia, s hlavnými úlohami a vymedzením právomoci a zodpovednosti riadiacich stupňov,

b) zameriavať kontrolu vykonávanú generálnym riaditeľstvom na plnenie rozhodujúcich úloh výrobnej hospodárskej jednotky ako celku i jednotlivých podnikov a iných organizácií,

c) v prípadoch, že to stav plnenia úloh v podriadených organizáciách vyžaduje, posilniť kontrolu vykonávanú priamo generálnym riaditeľstvom.

Vedúci obdobných článkov riadenia6) zabezpečia usporiadanie a činnosť vnútornej kontroly primerane podľa tohto článku.

Čl. 26

Kontrola zabezpečovaná vedúcimi pracovníkmi

1. Vedúci pracovníci sú povinní

a) vykonávať a zabezpečovať na zverenom úseku účinnú kontrolu plnenia určených úloh osobitne aj prostredníctvom nimi riadených odborných útvarov; vykonanie kontroly podriadenými pracovníkmi ich však nezbavuje zodpovednosti za včasnosť a správnosť kontroly v ich pôsobnosti a za využitie ich výsledkov v riadení,

b) pri kontrole sa presvedčovať o správnosti svojich rozhodnutí a podľa potreby ich dopĺňať; o závažných prekážkach v plnení úloh, ktoré sami nemôžu odstrániť, okamžite upovedomiť bezprostredne nadriadeného pracovníka,

c) pri kontrole vychádzať z vlastných poznatkov, využívať zistenia ostatných článkov vnútornej kontroly, orgánov vonkajšej kontroly aj iných orgánov, vychádzať z údajov sústavy sociálno-ekonomických informácií, správ a rozborov o plnení uložených úloh; dôsledne vychádzať aj z poznatkov vyplývajúcich z uplatňovania práva kontroly organizácie Komunistickej strany Československa, spoločenskej kontroly Revolučného odborového hnutia a z kontrolnej aktivity Socialistického zväzu mládeže,

d) spolupracovať s hlavným kontrolórom pri rozvíjaní vnútorného kontrolného systému; podieľať sa na príprave a realizácii plánov hlavných kontrolných úloh a aktívne reagovať na podnety hlavného kontrolóra na riešenie vecných problémov a skvalitňovanie kontroly v riadenom úseku.

2. Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až c) plniť aj vedúci orgánov a organizácií.

Čl. 27

Kontrola zabezpečovaná odbornými útvarmi

1. Odborné útvary vykonávajú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti vo vzťahu k iným útvarom alebo organizačným zložkám organizácie a k podriadeným organizáciám.

2. Sú povinné

a) sústavne kontrolovať plnenie určených úloh; podľa špecifických podmienok odvetví, odborov a stupňov riadenia zameriavať sa na

- úlohy, ktoré sú rozhodujúce pre rozvoj v oblastiach, v ktorých pôsobia,

- porovnávanie výsledkov s určenými cieľmi a spôsobmi ich dosahovania,

- zisťovanie a odstraňovanie príčin rozdielov medzi zaostávajúcimi a dobre pracujúcimi odbormi, podnikmi a závodmi s cieľom zdokonaliť riadenie a zvýšiť efektívnosť práce zaostávajúcich organizácií,

- hĺbkové kontroly a rozbory využívania nástrojov riadenia a dodržiavanie ustanovených pravidiel a predpisov;

b) aktívne sa podieľať na tematických kontrolách, periodických revíziách hospodárenia a na zisteniach organizovaných kontrolným útvarom; dôsledne prešetrovať a vybavovať sťažnosti, oznámenia a podnety pracujúcich;

c) na základe výsledkov kontrol, zistení a priebežných poznatkov z riadiacej práce okamžite odstraňovať nežiadúce odchýlky, zaisťovať účinnú nápravu a presadzovať disciplínu a poriadok.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra

Čl. 28

1. Na ministerstvách, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, generálnych riaditeľstvách, podnikoch a ostatných organizáciách, kde so zreteľom na potreby riadenia je ustanovený kontrolný útvar, sa zriaďuje funkcia hlavného kontrolóra.

2. Základnou povinnosťou hlavného kontrolóra je dôsledne presadzovať záujmy štátu. Za tým účelom zabezpečuje správne fungovanie vnútorného kontrolného systému, jeho objektivitu a účinnosť kontroly. Aktívne ovplyvňuje kontrolnú činnosť vykonávanú vedúcimi pracovníkmi, odbornými útvarmi a aj kontrolu v podriadených organizáciách; na to je oprávnený vyžadovať súčinnosť vedúcich pracovníkov organizácie.

3. Hlavného kontrolóra vymenúva do funkcie a odvoláva z nej vedúci nadriadeného orgánu, v organizáciách riadených alebo spravovaných národným výborom rada národného výboru;7) na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy ho do funkcie ustanovuje a z nej odvoláva minister alebo vedúci ústredného orgánu štátnej správy.8)

Hlavný kontrolór riadi kontrolný útvar a podlieha vedúcemu organizácie; v odôvodnených prípadoch, najmä ak v organizácii pretrvávajú závažné nedostatky, môže si generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky vyhradiť na nevyhnutný čas riadenie činnosti hlavného kontrolóra tejto organizácie.

4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na rokovaniach kolégia a poradách vedenia a je povinný na základe poznatkov z kontrolnej činnosti zaujímať stanoviská a podávať návrhy k prerokúvaným otázkam, najmä k návrhu plánu a iným dôležitým rozhodnutiam; o jeho návrhoch sa musí rozhodnúť.

Je oprávnený navrhovať prerokovanie závažných otázok a dožadovať sa ich riešenia.

Čl. 29

Hlavný kontrolór je povinný

a) pôsobiť na orientáciu systému vnútornej kontroly na rozhodujúce úlohy rezortu, odboru, podniku alebo inej organizácie;

b) zabezpečovať racionálnu deľbu práce, najmä

- záväznú koordináciu základných úloh jednotlivých článkov vnútornej kontroly organizácie aj kontrolných útvarov podriadených organizácií; zároveň dbať na to, aby kontrolný útvar nenahrádzal kontrolnú činnosť odborných útvarov,

- na ministerstvách, ktorým podliehajú štátne inšpekcie, koordináciu kontroly vykonávanej týmito inšpekciami,

- aktívnu účasť na koordinácii vykonávanej orgánmi vonkajšej kontroly a spoluprácu s orgánmi ľudovej kontroly;

c) zabezpečovať kontrolu plnenia úloh uložených organizácii, periodické revízie hospodárenia a iné zistenia a účasť odborných útvarov na tejto kontrolnej činnosti; pritom dbať na to, aby tematické kontroly a periodické revízie hospodárenia sa vykonávali prednostne v organizáciách, v ktorých sa podľa údajov sociálno-ekonomických informácií, upozornení iných orgánov a organizácií, kontrolných orgánov i občanov a ďalších poznatkov vyskytujú závažné nedostatky;

d) vyhodnocovať a využívať poznatky vnútorného kontrolného systému včítane technickej kontroly, nadriadených orgánov, vonkajšej kontroly a inšpekcií; na základe toho podávať potrebné návrhy na riešenie vecných otázok;

e) skúmať príčiny nedostatočnej účinnosti vnútornej kontroly; robiť alebo navrhovať opatrenia na skvalitnenie kontrolnej práce.

Čl. 30

1. Hlavný kontrolór v organizácii je ďalej povinný

a) oznamovať nadriadenému orgánu závažné nedostatky pri zaisťovaní nápravy, najmä v prípadoch, keď kontrolou zistené závady trvajú, vzniká nebezpečenstvo väčšej škody na národnom majetku alebo keď sa nevyvodili primerané závery voči zodpovedným pracovníkom a vedúci organizácie neurobil napriek jeho upozorneniu účinné opatrenia; o tomto oznámení informuje vedúceho organizácie,

b) ak nedôjde ani na základe tohto oznámenia v primeranej lehote k zaisteniu nápravy, upozorniť príslušný orgán vonkajšej kontroly.

2. Nadriadený orgán, prípadne príslušný orgán vonkajšej kontroly je povinný sa vecou okamžite zaoberať a urobiť potrebné opatrenia.

Kontrola zabezpečovaná kontrolnými útvarmi

Čl. 31

1. Kontrolné útvary sú povinné

a) kontrolovať plnenie hlavných úloh uložených plánom, vládou, nadriadenými orgánmi, vedúcim organizácie i prijatých na základe kontroly vykonanej vyšším stupňom riadenia alebo orgánom vonkajšej kontroly;

b) organizovať a vykonávať v súčinnosti s odborovými útvarmi tematické kontroly, periodické revízie hospodárenia a na vyžiadanie orgánov činných v trestnom konaní alebo v iných nevyhnutných prípadoch potrebné zistenia.

Periodicitu revízií účelne diferencovať, a to najmä pre hospodárske, príspevkové a rozpočtové organizácie;

c) zabezpečovať prešetrovanie sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich a dohľad na ich vybavovanie; zabezpečovať na ich podklade nápravu, analyzovať príčiny vzniku sťažností a navrhovať zásadné opatrenia na riešenie. Osobitnú pozornosť venovať nedostatkom, ktoré vyvolávajú hromadné sťažnosti.

2. V orgánoch a organizáciách, v ktorých nie je vzhľadom na potreby riadenia ustanovený kontrolný útvar, zabezpečuje plnenie jednotlivých kontrolných úloh pracovník poverený vedúcim organizácie, ktorému je podriadený.

Čl. 32

Kontrolné útvary

a) pri výkone kontroly postupujú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolnú činnosť,9)

b) metodicky usmerňujú činnosť kontrolných útvarov podriadených organizácií,

c) spolupracujú so závodnými komisiami ľudovej kontroly, ktoré pôsobia v organizáciách, a poskytujú im pomoc,

d) vedú ústrednú evidenciu sťažností, oznámení a podnetov podaných organizácii.

Technická kontrola akosti výrobkov

Čl. 33

1. Vedúci výrobných organizácií a orgány im nadriadené na zabezpečenie vysokej akosti výrobkov a predchádzanie stratám z nekvalitnej práce v nadväznosti na uplatňovanie systému komplexného riadenia akosti zabezpečia, aby technická kontrola aktívne pôsobila na výrobu a jej prípravu, a vytvoria nevyhnutné predpoklady pre jej objektivitu a účinnosť.

Na to sú povinní

a) zabezpečiť nezávislosť technickej kontroly na pracovníkoch priamo riadiacich výrobu a vybaviť ju potrebnými oprávneniami,

b) organizovať ju racionálne podľa charakteru odvetví, odborov aj jednotlivých výrob,

c) hmotne zainteresovať jej pracovníkov na zabezpečovaní akosti výrobkov nezávisle na hospodárskych výsledkoch.

2. Vedúci výrobných organizácií sú na základe výsledkov práce technickej kontroly povinní posilňovať zodpovednosť vedúcich pracovníkov pri príprave a riadení výroby

a) za akosť výrobkov, dodržiavanie technologickej disciplíny a vykonávanie náročnej kontroly,

b) za plné využívanie výsledkov vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly, za okamžité odstránenie nedostatkov v kvalite výroby a riešenie ich príčin.

Čl. 34

Vstupná kontrola

1. Vstupná kontrola zabezpečuje, aby sa nekvalitné suroviny, materiály a komponenty pre výrobu neprijímali.

2. Vedúci vstupnej kontroly je povinný

a) zabezpečiť riadne preverovanie kvality dodávok,

b) dočasne zastaviť prevzatie dodávok, ktoré nezodpovedajú určeným alebo dohodnutým kvalitatívnym podmienkam,

c) o svojich opatreniach, ich dôvodoch a dôležitých poznatkoch okamžite informovať vedúceho závodu a podľa povahy veci ďalších vedúcich pracovníkov.

Zodpovední pracovníci zabezpečia potrebné opatrenia vo výrobe a uplatnia voči dodávateľovi reklamačné, prípadne ďalšie nároky; v závažných prípadoch sa dožadujú nápravy aj u jeho nadriadeného orgánu a informujú príslušnú skúšobňu a cenový orgán.

3. Na racionálne vykonávanie vstupnej kontroly a zvýšenie jej účinnosti je odberateľ oprávnený

a) vykonávať ju u dodávateľa, pokiaľ to považuje za nevyhnutné,

b) overovať akosť výrobkov, ktorých vady nemožno úplne zistiť pri prebierke, už počas výrobného procesu.

4. Odberatelia, ktorí odoberajú rovnaké výrobky od toho istého dodávateľa, sa podľa povahy veci dohodnú na spoločnej vstupnej kontrole u dodávateľa.

5. Dodávateľ je povinný umožniť odberateľom vykonávanie vstupnej kontroly podľa ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku. Vykonanie vstupnej kontroly odberateľmi u dodávateľa nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za vady výrobkov.

6. Odberateľ a dodávateľ sú povinní dohodnúť sa na spoločnom užívaní, prípadne aj obstaraní zhodných nákladných zariadení potrebných na vstupnú a výstupnú kontrolu.

7. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi zúčastnenými organizáciami podľa ustanovení odsekov 3 až 6 tohto článku, rozhodnú nadriadené orgány.

Čl. 35

Medzioperačná kontrola

1. Medzioperačná kontrola zabezpečuje, aby sa výsledky vadných operácií neodovzdávali do nadväzujúcich častí výrobného procesu.

2. Vedúci medzioperačnej kontroly je povinný

a) zabezpečiť bežnú kontrolu kvality pracovných operácií, a v prípadoch porušenia určitých technologických postupov zabezpečovať bezprostredné odstránenie závad,

b) pri zistení závažných nedostatkov vadné pracovné operácie dočasne zastaviť,

c) o svojich opatreniach a ich dôvodoch okamžite informovať vedúcich pracovníkov výroby, podľa povahy veci aj pred výrobných etáp, a o dôležitých poznatkoch a opatreniach, najmä o dočasnom zastavení vadných pracovných operácií, vedúceho závodu.

Zodpovední pracovníci bezodkladne vykonávajú nevyhnutné opatrenia na odstránenie nedostatkov a uplatňujú zodpovednosť za nekvalitnú prácu.

Čl. 36

Podriadenie vstupnej a medzioperačnej kontroly

Na zabezpečenie objektivity práce je vstupná a medzioperačná kontrola podriadená podľa podmienok vedúcemu organizácie alebo vedúcemu útvaru riadenia akosti.

Čl. 37

Výstupná kontrola

1. Výstupná kontrola zabezpečuje, aby sa z organizácie v rozpore s ustanovenými technickými normami a dohodnutými podmienkami dodávok neexpedovali neakostné výrobky. Pracuje nezávisle na vedúcich pracovníkoch výrobného závodu a je povinná posudzovať akosť výrobkov objektívne a z celospoločenského hľadiska.

2. Výstupná kontrola je podriadená ako detašované pracovisko vo výrobnom závode vedúcemu útvaru riadenia akosti alebo riaditeľovi podniku, v odôvodnených prípadoch generálnemu riaditeľstvu výrobnej hospodárskej jednotky.

Generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky, prípadne riaditelia podnikov rozhodnú o organizačnom usporiadaní výstupnej kontroly a jej podriadenosti podľa konkrétnych podmienok.

3. Vedúci výstupnej kontroly je povinný

a) zabezpečiť kontrolu akosti hotových výrobkov,

b) dočasne zastaviť expedíciu výrobkov, ktorých akosť nezodpovedá technickým normám, dohodnutým podmienkam dodávok alebo schváleným vzorkám,

c) o zistených nedostatkoch a svojich opatreniach bezodkladne informovať zodpovedných pracovníkov výroby, vedúceho závodu a vedúceho pracovníka, ktorému podlieha; vážne poruchy oznamovať aj nadriadenému orgánu.

Zodpovední pracovníci okamžite rozhodnú o ďalšom postupe, urobia opatrenia na odstránenie závad a vyvodia dôsledky z nekvalitnej práce.

4. Pri výraznom znížení akosti výrobkov je dodávateľ na žiadosť odberateľa povinný zaviesť podľa charakteru výroby až stopercentnú výstupnú kontrolu dovtedy, kým dôjde k zásadnej náprave.

Čl. 38

Pri dlhodobých závadách v akosti výrobkov, najmä pri reklamáciách na vyvážané výrobky, pri výrobách dôležitých z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva a ďalších osobitne významných výrobách, zabezpečí príslušné ministerstvo alebo krajský národný výbor v oblastiach technickej normalizácie, mierovej služby a skúšobníctva10) za účasti Úradu pre normalizáciu a meranie opatrenia na dosiahnutie určenej akosti výrobkov.

Čl. 39

1. Vedúci výrobných organizácií a orgány im nadriadené sú povinní podľa smerníc príslušných ústredných orgánov zamerať osobnú hmotnú zainteresovanosť

a) vstupnej kontroly na znižovanie rozsahu nekvalitnej výroby a nepodarkov spôsobených vadami materiálu a vstupných komponentov,

b) medzioperačnej kontroly na minimalizáciu pozastávok nadväzujúcich kontrolných pracovísk, najmä výstupnej kontroly,

c) výstupnej kontroly na to, aby neprepúšťala na expedíciu výrobky, ktoré nezodpovedajú technickým normám, dohodnutým podmienkam dodávok, alebo sú inak neakostné.

2. Pracovníkom technickej kontroly sa priznávajú odmeny a prémie nezávisle od zdrojov ponukovej zložky mzdových prostriedkov; ak sa na ten účel nevytvoria potrebné prostriedky, je nevyhnutné využiť rezervy organizácie, prípadne nadriadeného orgánu. Odmeny a prémie sa pracovníkom technickej kontroly skracujú, pokiaľ nesplnia ustanovené ukazovatele.

Čl. 40

Vedúci výrobných organizácií sú povinní pre riadny výkon technickej kontroly

a) zabezpečiť podľa povahy výroby v technologickej dokumentácií záväzné kontrolné postupy pre výrobné operácie aj pre technickú kontrolu,

b) zabezpečovať komplexné vybavenie výroby aj technickej kontroly progresívnou kontrolnou a meracou technikou.

Čl. 41

Vedúci výrobných organizácií rozvíjajú v spolupráci so spoločenskými organizáciami, najmä s Revolučným odborovým hnutím, so Socialistickým zväzom mládeže a s Československou vedecko-technickou spoločnosťou iniciatívne úsilie pracujúcich o vysokú kvalitu výroby účinnými formami samokontroly.

Čl. 42

Ustanovenia čl. 33-37, 39-41 týchto zásad sa vzťahujú aj na technickú kontrolu akosti služieb.

Čl. 43

Vedúci pracovníci a riadiace orgány vychádzajú pri aplikácii zásad technickej kontroly zo špecifických podmienok jednotlivých odvetví a odborov.

V.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ NÁRODNÝCH VÝBOROV

Čl. 44

1. Orgány národných výborov, ich plenárne zasadanie, rada, komisie a odbory vykonávajú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom o národných výboroch11) a nadväzujúcimi predpismi; spravujú sa aj ustanoveniami časti I. týchto zásad.

2. Plenárne zasadanie národného výboru schvaľuje plány kontrolnej činnosti výboru ľudovej kontroly a prerokúva výsledky dôležitých kontrol s návrhmi opatrení. Podľa potreby vyžaduje vykonanie kontroly a predloženie kontrolných správ v akejkoľvek ďalšej otázke, ktorá patrí do pôsobnosti národného výboru.

3. Rada národného výboru využíva výsledky kontrolnej činnosti na skvalitnenie práce odborov národného výboru, hospodárskych, rozpočtových a iných organizácií riadených alebo spravovaných národným výborom a orgánov národných výborov nižších stupňov. Ak je to účelné pre jej riadiacu činnosť, môže si vyžiadať vykonanie previerky alebo revízie.

4. Komisie národného výboru spolupracujú s výborom ľudovej kontroly a využívajú kontrolné poznatky na plnenie svojich úloh.

5. Odbory národného výboru sa aktívne zúčastňujú na tematických kontrolách a zisteniach organizovaných výborom ľudovej kontroly a revíziách vykonávaných finančným odborom; dôsledne prešetrujú a vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety pracujúcich. Na základe výsledkov kontrol a priebežných poznatkov z riadiacej práce okamžite odstraňujú nedostatky a presadzujú disciplínu a poriadok.

Organizačné odbory národných výborov vykonávajú bežnú kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády republiky a národných výborov vyšších stupňov, ďalej z uznesení plenárneho zasadania a rady národného výboru. Sledujú a zabezpečujú, aby sa uložené úlohy plnili v určených lehotách, a v prípade potreby vykonávajú operatívne zistenia.

Revízne oddelenia finančných odborov národných výborov vykonávajú v rámci pôsobnosti príslušných národných výborov periodické revízie hospodárenia a iné revízie uložené plenárnym zasadaním alebo radou národného výboru alebo vyžiadané od národného výboru príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní.

VI.

ŠTÁTNE INŠPEKCIE

Čl. 45

Riadiace orgány, ktorým podliehajú štátne inšpekcie, sú povinné

a) zabezpečiť v činnosti štátnych inšpekcií ochranu spoločenských záujmov i práv občanov,

b) zabezpečiť racionálne usporiadanie štátnych inšpekcií, sústavne zlepšovať ich riadenie a systém práce a určovať im zásadné smery činnosti.

Čl. 46

Vedúci štátnych inšpekcií sú povinní

a) sústreďovať ich činnosť v rámci zákonnej pôsobnosti týchto orgánov12) na hlavné problémy úsekov, v ktorých pôsobia;

b) zabezpečiť, aby štátne inšpekcie

- odhaľovali príčiny zistených nedostatkov, podľa povahy veci aj u vyšších článkov riadenia,

- zisťovali zodpovednosť za vznik alebo trvanie nedostatkov a v odôvodnených prípadoch uplatňovali postihy proti organizáciám i zodpovedným osobám,

- pri výkone kontroly rozvíjali súčinnosť s národnými výbormi a ich aktívmi, s pracujúcimi a ich spoločenskými organizáciami, najmä s Revolučným odborovým hnutím a so Socialistickým zväzom mládeže, a spolupracovali s kontrolnými orgánmi v preverovaných organizáciách, prípadne s orgánmi vonkajšej kontroly;

c) podľa výsledkov kontrol uplatňovať zásadné opatrenia na trvalé odstránenie nedostatkov a v nevyhnutných prípadoch vyžadovať zásah nadriadeného orgánu; na základe zovšeobecnenia kontrolných poznatkov navrhovať orgánom riadiacim kontrolované organizácie opatrenia na skvalitnenie riadenia, kontroly, na uplatňovanie ekonomických nástrojov aj celkové zlepšenie práce na príslušných úsekoch a zabezpečovať systematickú kontrolu ich plnenia.

VII.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 47

Orgán, ktorý vykonal kontrolu, je povinný zanechať v kontrolovanej organizácií záznam o jej výsledku; záznamy evidujú a uschovávajú kontrolné útvary.

Čl. 48

Nedodržiavanie zásad sa posudzuje ako vážne porušenie štátnej disciplíny.

Čl. 49

Zrušujú sa

- Zásady na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. januára 1975 č. 3, uverejnené pod č. 5/1975 Zbierky zákonov,

- Zásady zabezpečenia kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe Českej socialistickej republiky, schválené uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 26. marca 1975 č. 60, uverejnené pod č. 40/1975 Zbierky zákonov,

- Zásady zabezpečenia kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe Slovenskej socialistickej republiky, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 175, uverejnené pod č. 77/1975 Zbierky zákonov.

Čl. 50

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

Dr. Štrougal v. r.

Korčák v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pokiaľ ide o trestnú zodpovednosť, podľa § 8 ods. 1 Trestného poriadku.

2) Výbory ľudovej kontroly ČSSR, ČSR a SSR plnia úlohy uvedené v Čl. 14-16 v súlade s ustanoveniami zákona č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole, zákona ČNR č. 116/1971 Zb. o výboroch a komisiách ľudovej kontroly a zákona SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v SSR.

3) Ďalej len „výbory ľudovej kontroly krajských národných výborov a okresných národných výborov".

4) Zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev, zákon č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní, zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej, zákon ČNR č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy ČSR, zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR, zákon ČNR č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov ČSR v oblasti cien, zákon SNR č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti cien a predpisy vydané na ich vykonanie.

5) Príloha uznesenia vlády ČSSR z 31. januára 1980 č. 42, uznesenia vlády ČSR z 20. februára 1980 č. 35, uznesenia vlády SSR zo 6. februára 1980 č. 37 a pravidlá a smernice vydané na ich základe.

6) § 19 nariadenia vlády ČSSR č. 91/1974 Zb. o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch.

7) § 27 ods. 4 a § 65 ods. 2 Zákonníka práce.

8) § 27 ods. 2 Zákonníka práce.

9) Vyhláška ministra štátnej kontroly č. 75/1959 Ú. l. (Ú.v.), ktorou sa vydávajú metodické pokyny pre kontrolnú činnosť.

10) Zákon č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.
Zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe v znení zákona č. 57/1975 Zb.
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.

11) Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v úplnom znení vyhlásenom pre ČSR Predsedníctvom ČNR pod č. 28/1972 Zb. a pre SSR Predsedníctvom SNR pod č. 27/1972 Zb.

12) Ide najmä o zákon č. 64/1962 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie, zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii, zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, zákon ČNR č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a zákon SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.