Vyhláška č. 172/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-172

(v znení č. 74/1988 Zb.)

Čiastka 36/1982
Platnosť od 17.12.1982 do31.03.1990
Účinnosť od 01.06.1988 do31.03.1990
Zrušený 11/1990 Zb.
Znenie 01.06.1988

172

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

zo 16. decembra 1982

o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a so Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a v znení zákona č. 165/1982 Zb. a podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon):


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky

a) vykurovacích plynov

1. svietiplynu, zemného plynu, koksárenského plynu technicky čistého,

2. propánu-butánu;

b) ropy a gazolínu medzi socialistickými organizáciami.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky na vývoz a z dovozu.

§ 2

Rozdelenie odberateľov

(1) Organizácie odoberajú vykurovacie plyny z plynovodnej siete ako veľkoodberatelia alebo maloodberatelia.

(2) Veľkoodberateľmi sú odberatelia vykurovacích plynov, ktorých plánovaný ročný odber presahuje 120 000 m3 svietiplynu a koksárenského plynu alebo 60 000 m3 zemného plynu pri základných dodacích podmienkach1) pre jedno odberné miesto. Podľa charakteru spotreby sa delia na veľkoodberateľov

a) technologického charakteru,

b) vykurovacieho charakteru.

(3) Maloodberateľmi sú odberatelia vykurovacích plynov v menších množstvách, než je uvedené v odseku 2, ako aj odberatelia propánu-butánu.

(4) Za jedno odberné miesto sa považuje objekt, prípadne pozemok tvoriaci samostatný a trvalo spojený celok, v ktorom sa odoberá vykurovací plyn pre jedného odberateľa. Pri pochybnostiach určí odberné miesto dodávateľ.

DRUHÁ ČASŤ

DODÁVKY VYKUROVACÍCH PLYNOV Z PLYNOVODNEJ SIETE

Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia

§ 3

Predpoklady odberu

(1) Organizácia, ktorá hodlá podať prihlášku na odber vykurovacích plynov (ďalej len „prihláška“), musí mať určenú palivovú základňu, pokiaľ podľa osobitných predpisov2) musí byť určená.

(2) Po splnení všetkých podmienok ustanovených pre pripojenie odberných plynových zariadení3) predloží odberateľ dodávateľovi vykurovacích plynov správu o vykonanej východiskovej revízii a podá prihlášku. Na začatie odberu je povinný vyžiadať si súhlas dodávateľa.

(3) Ak organizácia preberá objekty, v ktorých je odberné plynové zariadenie pripojené na plynovodnú sieť, je povinná dodávateľovi oznámiť do 3 dní od prevzatia stav meracieho zariadenia a predložiť mu do 8 dní prihlášku alebo v tej istej lehote písomne oznámiť, že nehodlá vykurovacie plyny odoberať.

§ 4

Technické a dodacie podmienky

(1) Dodávka je splnená prechodom vykurovacieho plynu zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.

(2) Ak výška prevádzkového tlaku nie je v zmluve dojednaná, dodávajú sa vykurovacie plyny pod pretlakom ustanoveným technickou normou.4)

(3) Bez súhlasu dodávateľa nesmie odberateľ prenechať vykurovacie plyny iným odberateľom.

Druhý oddiel

Hospodárske zmluvy s veľkoodberateľmi

§ 5

V nadväznosti na výsledok prerokovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov podľa osobitných predpisov5) a v termínoch ustanovených na rozpis vykonávacieho štátneho plánu sú povinní

a) všetci veľkoodberatelia, ktorých nadriadené ministerstvá sú držiteľmi fondu vykurovacích plynov, predložiť dodávateľovi potvrdenie svojho nadriadeného orgánu o výške prideleného ročného fondu vykurovacích plynov a po dohode s dodávateľom rozdeliť ho na jednotlivé štvrťroky,

b) ostatní veľkoodberatelia prerokovať s dodávateľom výšku ročného fondu vykurovacích plynov a po dohode s ním rozdeliť ho na jednotlivé štvrťroky.

§ 6

Uzavieranie zmlúv

(1) Hospodárske zmluvy o dodávke a odbere vykurovacích plynov sa uzavierajú pre každé odberné miesto osobitne. Náležitosťami potrebnými pre vznik zmluvy sú:

a) potvrdená prihláška,

b) technické a dodacie podmienky, ktoré sa dojednávajú pred začatím odberu spravidla na neurčitý čas,

c) denný odberový diagram, v ktorom sa dojednáva najmä množstvo a čas plnenia (ďalej len „diagram“),

d) regulačný plán, ktorým sa upravuje odber pri vyhlásení regulačných stupňov a vykurovacích kriviek.

(2) S odberateľmi, ktorí majú zariadené dvoj palivové hospodárstvo, sa v technických a dodacích podmienkach dohodnú pravidlá použitia druhého paliva.

§ 7

Dojednávanie diagramov

(1) Odberateľ je povinný do 35 dní pred začiatkom štvrťroka doručiť dodávateľovi návrh diagramu pre jednotlivé odberné miesta v mesačnom členení. Táto povinnosť sa nevzťahuje na odbery uvedené v odseku 7.

(2) U odberateľov vykurovacieho charakteru sa v diagrame určia pre jednotlivé mesiace a kalendárne dni hodnoty odberu na základe dlhodobého predpokladu priemernej mesačnej atmosferickej teploty v mieste odberu.

(3) Ak dodávateľ nesúhlasí s návrhom diagramu, je povinný zaslať odberateľovi najneskoršie do 10 dní po tom, čo ho dostal, návrh zmien a doplnkov; ak tak neurobí, platí diagram podľa návrhu odberateľa.

(4) Pokiaľ odberateľ nesúhlasí s návrhom zmien a doplnkov predložených dodávateľom, je povinný tento návrh prerokovať do 10 dní od jeho doručenia; ak nedôjde k dohode, predloží odberateľ v tej istej lehote spor na rozhodnutie hospodárskej arbitráži. Ak tak neurobí alebo dokiaľ arbitrážny orgán spor nerozhodne, uskutočňujú sa dodávky podľa návrhu dodávateľa.

(5) Pri určení denných neprekročiteľných limitov platí diagram vo výške limitu rozpísaného držiteľom fondu na odberateľov.

(6) Podľa dodávkovej a prevádzkovej situácie môže dodávateľ na žiadosť odberateľa v odôvodnených prípadoch urobiť zmenu diagramu potvrdením povolenky. Zmeny sa nepovoľujú so spätnou účinnosťou ani pre obdobie vyhlásenia stupňov obmedzujúcich odber na bezpečnostné minimum.

(7) Pre novo budované závody a prevádzky, prípadne rekonštruované odberné zariadenia dojednáva dodávateľ s odberateľom po dobu ich výstavby a uvádzania do prevádzky osobitné podmienky odberu, najmä spôsob usmernenia odberu v čase vyhlásenia regulačných opatrení a vyhodnocovanie spotreby. Trvanie osobitných podmienok sa určí s prihliadnutím na technické podmienky odberateľa na čas nevyhnutne potrebný. Denný odberový diagram sa dojednáva na predpokladanú hodnotu.

§ 8

Záznamy o odbere

(1) Veľkoodberatelia sú povinní zaznamenávať pravidelne denne o 6. hod. nasledujúceho dňa stav meracieho zariadenia a do 14. hod. skutočne odobraté množstvá vykurovacích plynov prepočítané na základné dodacie podmienky.1)

(2) Zistené množstvá odobratých vykurovacích plynov je odberateľ povinný hlásiť dodávateľovi na predpísanom formulári. Riadne vyplnený a spracovaný formulár za uplynulý kalendárny mesiac doručí odberateľ prvý pracovný deň po skončení mesiaca podľa dispozícií dodávateľa.

(3) Diagram s vyhodnotením skutočných odberov (§ 14) je podkladom pre fakturovanie odobratého množstva vykurovacích plynov a pre vyúčtovanie majetkových sankcií.

(4) Na vyžiadanie dodávateľa, najviac však 12-krát ročne, je odberateľ povinný zaznamenávať a vyhodnocovať hodinový priebeh odberu vykurovacích plynov. Riadne vyplnený výkaz o zázname odošle odberateľ dodávateľovi do 3 dní po sledovanom dni.

(5) Vybratí veľkoodberatelia vykurovacích plynov a v prípade mimoriadnych okolností v prevádzke plynárenskej sústavy aj ostatní sú povinní na výzvu dodávateľa podávať hlásenie o skutočnom odbere aj za kratšie obdobie ako jeden mesiac. Spôsob hlásenia o skutočnom odbere dohodne dodávateľ s odberateľom v technických a dodacích podmienkach [§ 6 ods. 1 písm. b)].

§ 9

Zmena a zrušenie záväzkov

(1) Odberatelia vykurovacích plynov sú povinní predložiť dodávateľovi novú prihlášku na odber

a) pri rekonštrukcii odberného plynového zariadenia,

b) pri zmene plynových spotrebičov a charakteru odberu,

c) pri zvýšení odberu v dôsledku zavedenia viac smennej prevádzky.

(2) Skončenie odberu je odberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi najneskoršie 35 dní vopred a umožniť dodávateľovi vykonať posledný odpočet, prípadne odobrať meracie zariadenie a urobiť ďalšie opatrenia súvisiace so skončením odberu.

Tretí oddiel

Hospodárske zmluvy s maloodberateľmi

§ 10

Uzavieranie zmlúv

(1) Zmluvy o dodávke vykurovacích plynov s maloodberateľmi sa uzavierajú na neurčitý čas potvrdením prihlášky. Vrátením jedného potvrdeného vyhotovenia prihlášky sa dodávateľ zaväzuje dodávať vykurovacie plyny pre dohodnuté spotrebiče. Súčasťou zmluvy je aj dohoda o splátkach za odobratý vykurovací plyn.

(2) Maloodberatelia môžu v jednotlivom odbernom mieste odoberať vykurovací plyn do výšky určeného ročného limitu. Povinnosť určiť ročný limit spotreby sa nevzťahuje na odberateľov, ktorých odber v tomto odbernom mieste

a) nepresahuje 10 000 m3 vykurovacieho plynu za rok alebo

b) následne sa účtuje občanom alebo

c) určuje sa pre prevádzku zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnej starostlivosti, predškolských a školských zariadení, rekreačných zariadení a pionierskych táborov.

(3) Základom pre určenie ročného limitu spotreby vykurovacích plynov je skutočný odber v predchádzajúcom kalendárnom roku, najviac však limit určený pre predchádzajúci rok.

(4) Federálne ministerstvo palív a energetiky oznámi ústredným orgánom maloodberateľov a vyhlási vždy pre nasledujúci kalendárny rok v hromadných oznamovacích prostriedkoch usmerňujúcu hranicu pre určenie ročného limitu spotreby.

(5) V prípade, že maloodberateľ v priebehu predchádzajúceho roka alebo v priebehu bežného roka

a) predložil novú prihlášku (§ 11 ods. 1),

b) zvýšil alebo znížil odber v dôsledku zmeny využitia svojho účelového zariadenia, určí sa limit výpočtom podľa príkonu spotrebičov a ich časového využitia.

(6) Limit spotreby podľa odsekov 3 a 4 alebo podľa odseku 5 je maloodberateľ povinný určiť si na predpísanom tlačive. Limit sa musí určiť do 1 mesiaca od začiatku bežného roka alebo od zmeny v odberových pomeroch a musí ho potvrdiť nadriadený orgán maloodberateľa.

(7) V každom odbernom mieste musí byť pre potreby kontroly k dispozícii písomný doklad o výške určeného ročného limitu spotreby vykurovacích plynov.

§ 11

Zmena a zrušenie záväzkov

(1) Maloodberateľ, ktorý chce rozšíriť odber použitím iných spotrebičov než uvedených v prihláške alebo upraviť spotrebiče tak, že by to vyžadovalo zmenu meracieho zariadenia alebo plynovodnej prípojky, je povinný podať novú prihlášku.

(2) Odberateľ je povinný predložiť dodávateľovi návrh na skončenie odberu písomne aspoň 8 dní vopred a umožniť mu vykonať posledný odpočet a realizovať opatrenia súvisiace so skončením dodávky vykurovacích plynov.

(3) Ak odberateľ neoznámi skončenie odberu alebo ak neumožní vykonať odpočet, je povinný zaplatiť množstvo plynu odobraté až do podania prihlášky nového odberateľa alebo do skončenia dodávky vykurovacích plynov.

(4) Ak odberateľ neodberá vykurovacie plyny bez závažného dôvodu po dobu najmenej 3 mesiacov, je povinný pristúpiť na návrh dodávateľa na zrušenie záväzku zo zmluvy.

Štvrtý oddiel

Regulácia dodávok a spotreby

§ 12

(1) V záujme plynulého zásobovania všetkých odberateľov vykurovacími plynmi je dodávateľ oprávnený robiť u veľkoodberateľov regulačné opatrenia.

(2) Regulačné opatrenia sa robia podľa vyhlásených odberových stupňov a vykurovacích kriviek pre dodávku a odber vykurovacích plynov a sú súčasťou dojednanej hospodárskej zmluvy [§ 6 ods. 1 písm. d)]. Výška dodávky v jednotlivých odberových stupňoch je vyjadrená v percentách dojednaného odberu alebo množstvom plynu.6)

(3) Veľkoodberatelia sú povinní sledovať pravidelné správy v hromadných oznamovacích prostriedkoch o vyhlásených odberových stupňoch a vykurovacích krivkách platných pre odber vykurovacích plynov; sú povinní zaznamenávať na predpísanom tlačive vyhlásenie a odvolanie jednotlivých odberových stupňov a vykurovacích kriviek a okamžite realizovať opatrenia na ich dodržanie.

§ 13

(1) Odberovými stupňami sú:

a) základný - odber podľa dojednaného diagramu,

b) nadlepšujúci - možnosť odberu nad dojednaný diagram,

c) obmedzujúci - zníženie dojednaného množstva odberu až na bezpečnostné minimum,

d) havarijný - úplné prerušenie dodávky vykurovacích plynov.

(2) Vykurovacími krivkami sú:

1. krivka - základný odber podľa dojednaného diagramu,

2. krivka - odber znížený na zmluvne dohodnuté množstvá; to sa netýka zdravotníctva, školstva, bytového fondu a pod.,

3. krivka - odber znížený na zmluvne dohodnutú úroveň bezpečnostného a technického minima. Zníženie sa netýka nevyhnutných zdravotníckych služieb, denného zásobovania obyvateľstva základnými životnými potrebami a osobitných poľnohospodárskych prevádzok.

(3) Pri dodávkach a odberoch vykurovacích plynov sú povolené tieto odchýlky v množstve (ďalej len „tolerancia“)

a) pre odberateľov technologického charakteru [§ 2 ods. 2 písm. a)]

v odberových stupňoch:
základnom+ 1% až - 4%,
nadlepšujúcom+ neobmedzené až - 4%,
obmedzujúcom a havarijnom+ 0 % až - neobmedzené,

b) pre odberateľov vykurovacieho charakteru [§ 2 ods. 2 písm. b)]

1. krivka+ 2 % až - 3 %,
2. a 3. krivka+ 0 až - neobmedzené.

§ 14

Vyhodnocovanie

(1) Veľkoodberatelia technologického charakteru s denným sledovaním sú vyhodnocovaní denne porovnaním skutočného odberu s odberom určeným diagramom, prípadne regulačnými opatreniami s prihliadnutím na určenú toleranciu.

(2) Veľkoodberatelia technologického charakteru s mesačným sledovaním a odberatelia vykurovacieho charakteru sú vyhodnocovaní porovnaním mesačného súčtu množstiev určených diagramom, prípadne regulačnými opatreniami, včítane tolerancií, so skutočne odobratým množstvom za mesiac.

(3) Na spôsobe sledovania a vyhodnocovania odberu sa dohodne dodávateľ s odberateľom pri uzavieraní hospodárskych zmlúv na príslušné obdobie [§ 6 ods. 1 písm. b)].

Obmedzenie alebo prerušenie dodávok

§ 15

Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku vykurovacích plynov:

a) pri vykonávaní plánovaných údržbových a revíznych prác vopred prerokovaných s odberateľom; s veľkoodberateľmi vykurovacích plynov treba tieto opatrenia predbežne prerokovať 10 dní pred dojednaním odberového diagramu, najmenej však 90 dní pred začatím prác,

b) ak sa po predchádzajúcom prerokovaní uskutočňuje trvalá zmena menovitého tlaku alebo zmena druhu dodávaného vykurovacieho plynu,8)

c) z dôvodov spôsobených živelnými pohromami,

d) pri vykonávaní regulačných opatrení na podklade odberových stupňov a vykurovacích kriviek pre riadenie dodávky a odberu vykurovacích plynov,

e) pri opravách porúch a havárií,9)

f) v prípade, že odberateľ trvale odoberá vykurovacie plyny bez dohody s dodávateľom vo vyššom ako dojednanom alebo určenom množstve,

g) ak orgán dodávateľa alebo štátneho odborného dozoru zistí, že odberové plynové zariadenie nevyhovuje právnym predpisom, najmä technickým normám do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť ľudí alebo majetku,

h) ak odberateľ znemožňuje dodávateľovi prístup k meraciemu zariadeniu alebo jeho časti, prípadne k odberovým plynovým zariadeniam,

i) ak sa u odberateľa zistil neoprávnený odber,

j) ak odberateľ zmení bez súhlasu dodávateľa počet alebo celkový príkon odberných plynových zariadení (spotrebičov),

k) ak odberateľ nesplní príkaz dodávateľa alebo orgánu štátneho odborného dozoru na odstránenie závad v odbernom plynovom zariadení alebo ak neodstráni zariadenie, ktoré spôsobuje u iných odberateľov mimoriadny pokles alebo kolísanie tlaku plynu,

l) ak odberateľ prenechá vykurovacie plyny ďalším odberateľom bez súhlasu dodávateľa (§ 4 ods. 3).

§ 16

(1) O presnom termíne obmedzenia alebo prerušenia dodávky vykurovacích plynov na uskutočňovanie plánovaných prác prerokovaných podľa § 15 písm. a) a b) je dodávateľ povinný upovedomiť odberateľa vhodným spôsobom vopred, a to veľkoodberateľov najmenej 10 dní, ostatných odberateľov najmenej 24 hodín.

(2) O ostatných prípadoch obmedzenia alebo prerušenia dodávky vykurovacích plynov je dodávateľ povinný upovedomiť odberateľov bez zbytočného odkladu, len čo nastala skutočnosť alebo nevyhnutnosť odôvodňujúca toto opatrenie. Dodávateľ môže u veľkoodberateľov prerušiť dodávku vykurovacích plynov z dôvodov uvedených v § 15 písm. g) až l) len po predchádzajúcom upozornení, prípadne po márnom uplynutí primeranej lehoty.

§ 17

Odberateľ môže obmedziť alebo prerušiť odber vykurovacích plynov z dôvodov uvedených v § 15 písm. a), c) a e) v súlade s platnými predpismi. Pritom je povinný postupovať obdobne ako dodávateľ podľa § 16.

§ 18

Prerušenú dodávku vykurovacích plynov dodávateľ obnoví po odstránení tých závad alebo príčin, pre ktoré bola dodávka prerušená.

Piaty oddiel

Akosť a meranie dodávok

§ 19

Akosť vykurovacích plynov

(1) Akosť vykurovacích plynov musí zodpovedať technickým normám.10)

(2) Na určenie akostných znakov vykurovacích plynov sú záväzné údaje pravidelne zaznamenávaných hodnôt meracích zariadení dodávateľa umiestnených v uzlových bodoch plynovodnej siete pre určitú oblasť. Dodávatelia sú povinní oboznámiť veľkoodberateľov s uzlovým bodom rozhodujúcim pre príslušnú oblasť.

(3) Pokiaľ nie je v technických normách inak ustanovené, platia pre hodnotenie akosti vykurovacích plynov výsledky získané rozborom vzoriek plynule odoberaných za 24 hodín alebo za čas dohodnutý s odberateľom. Rozbory sa robia podľa technických noriem alebo podľa obvyklých analytických metód.

(4) Na žiadosť odberateľa je dodávateľ povinný oznamovať mu výsledky rozborov.

(5) Pri nedodržaní akostných znakov dodávaných plynov podľa technických noriem alebo technických podmienok poskytne dodávateľ odberateľovi zrážku z ceny vo výške a za podmienok určených v cenníku.11)

Meranie dodávok

§ 20

(1) Meranie dodávaných vykurovacích plynov zabezpečuje dodávateľ.

(2) O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia meracieho zariadenia rozhoduje dodávateľ.

(3) Akékoľvek zmeny umiestnenia meracieho zariadenia smie robiť iba dodávateľ.

(4) Veľkoodberateľ je povinný sledovať správny chod meracieho zariadenia a do 3 dní hlásiť dodávateľovi všetky závady a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy v plynovodnom zariadení pred meraním. Je tak isto povinný zabezpečiť meracie zariadenie spôsobom určeným dodávateľom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

(5) Pri registračných meracích prístrojoch je veľkoodberateľ povinný sledovať ich trvalý chod a záznam a vykonávať bežnú obsluhu (dopĺňanie registračných pások a pod.) v rozsahu určenom dodávateľom.

(6) V prípade poruchy elektronického meracieho systému je veľkoodberateľ povinný prepočítavať odobraté množstvo podľa technickej normy.12)

(7) Maloodberatelia sú povinní vykonávať v každom odbernom mieste pravidelné mesačné odpočty odberu vykurovacích plynov vždy posledný pracovný deň v mesiaci a viesť o tom písomný záznam na predpísanom tlačive.

§ 21

(1) Veľkoodberateľ je povinný zriadiť na svoj náklad okolo meracieho zariadenia obtok s uzáverom opatreným plombou dodávateľa. Obtokový uzáver smie otvoriť iba dodávateľ. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže uzáver otvoriť odberateľ, ale musí to bezodkladne oznámiť dodávateľovi.

(2) Maloodberateľ, u ktorého by prerušenie dodávky vykurovacích plynov, prípadne porucha meracieho zariadenia mohli spôsobiť značné škody, si zriadi so súhlasom dodávateľa okolo meracieho zariadenia obtok s uzáverom opatreným plombou dodávateľa. Obtokový uzáver smie otvoriť iba dodávateľ.

§ 22

(1) Dodávateľ je povinný na žiadosť odberateľa zabezpečiť preskúšanie meracieho zariadenia13) do 15 dní od prijatia žiadosti, a ak je zariadenie chybné, vymeniť ho za správne.

(2) Žiadosť o preskúšanie nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote splátku alebo faktúru za odobratý vykurovací plyn.

(3) Ak sa pri preskúšaní zistí, že meracie zariadenie udáva hodnotu v medziach prípustných odchýlok,14) odberateľ uhradí náklady spojené s preskúšaním.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že meracie zariadenie udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac, ako pripúšťa technická norma13) alebo technická podmienka, uhradí zvýhodnená organizácia sumu zodpovedajúcu odchýlke v údajoch, a to odo dňa, keď závada vznikla; ak nemožno deň vzniku závady určiť, odo dňa posledného odpočtu. Náklady spojené s preskúšaním a výmenou meracieho zariadenia uhrádza dodávateľ.

(5) Výška spotreby za obdobie, keď meracie zariadenie nezodpovedalo technickej norme, sa určí porovnaním spotrieb pred preskúšaním a po ňom, prípadne vypočítaním spotrieb s prihliadnutím na odchýlku zistenú pri preskúšaní. Ak spotrebu nemožno takto určiť, určí sa podľa spotreby predchádzajúceho roka upravenej podľa plánovaného vývoja odberu.

(6) Ak pri pravidelnom odbere nemožno určiť spotrebu podľa odseku 5, určí sa spotreba vykurovacieho plynu dohodou.

(7) Ak ide o nový odber alebo o zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ určiť spotrebu plynu podľa priemerných spotrieb nameraných v ďalších obdobiach.

(8) Za čas, keď veľkoodberateľ v prípade uvedenom v § 21 ods. 1 odoberá nemerané množstvo plynu, vyfakturuje sa jeho spotreba v množstve dojednanom vopred alebo sa určí a vyfakturuje podľa priemeru za predchádzajúce 3 mesiace.

(9) Za čas, keď maloodberateľ v prípade uvedenom v § 21 ods. 2 odoberá nemerané množstvo plynu, vyfakturuje sa jeho spotreba v množstve dojednanom vopred alebo podľa denného priemeru v uplynulom odpočítacom období s prihliadnutím na prípadné rozšírenie odberu.

Šiesty oddiel

Neoprávnený odber

§ 23

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny bez zmluvy s dodávateľom okrem prípadov, keď zmluva nebola uzavretá pre okolnosti na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny, ktoré sa nemerajú meradlami dodávateľa bez jeho súhlasu,

c) ak odberateľ odoberá vykurovacie plyny na iné účely, než na účely dojednané alebo určené v rozhodnutí o pridelení palivovej základne,

d) ak odberateľ urobil také opatrenie, aby meracie zariadenie buď nezaznamenávalo spotrebu, alebo ju zaznamenávalo nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravené zariadenia používa,

e) ak došlo k poškodeniu meracieho zariadenia alebo niektorej jeho časti, továrenskej alebo podnikovej plomby a štátnej alebo podnikovej overovacej známky a odberateľ to neohlási dodávateľovi najneskoršie do 3 dní po tom, čo to zistil,

f) ak odberateľ nesplnil povinnosti uložené mu v § 3 ods. 2, § 9 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 21 ods. 1,

g) ak sa odberateľ nepodriadil regulačným opatreniam dodávateľa (§ 12),

h) ak odberateľ vyhotovil záznam o tlaku a teplote pre prepočet nesprávnym spôsobom v neprospech dodávateľa.

(2) Množstvo neoprávnene odobratých vykurovacích plynov pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch sa určí súčtom plných výkonov všetkých plynových spotrebičov s nemeraným alebo nesprávne meraným odberom zistených u odberateľa po dobu najmenej 8 hodín denne, v prípade smenovej prevádzky až 24 hodín denne, násobeným počtom dní za celý čas takého odberu. Ak celkové obdobie neoprávneného odberu vykurovacích plynov nemožno zistiť, fakturuje sa odber za čas od posledného riadneho odpočtu, prípadne u veľkoodberateľov od poslednej kontroly plynárenským podnikom.

(3) K sumám vypočítaným podľa odseku 2 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu, najmenej však 500 Kčs.

(4) Úhrnná suma vyfakturovaná za neoprávnený odber sa zníži o sumy zaplatené za odber v čase neoprávneného odberu.

Siedmy oddiel

Majetkové sankcie

§ 24

(1) Ak dodávateľ nedodá veľkoodberateľovi množstvo vykurovacích plynov dojednané v diagrame, je povinný zaplatiť mu penále vo výške 10 % z ceny nedodaného množstva plynu; právo na toto penále nevzniká za množstvo plynu zodpovedajúce obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky podľa § 15.

(2) Ak veľkoodberateľ neodoberie množstvo vykurovacích plynov dojednané v diagrame, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 10 % z ceny neodobratého množstva plynu; právo na toto penále nevzniká za množstvo plynu zodpovedajúce obmedzeniu alebo prerušeniu odberu podľa § 17.

§ 25

(1) Ak veľkoodberateľ prekročí množstvo vykurovacích plynov dojednané v diagrame, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále:

a) veľkoodberatelia technologického charakteru s denným vyhodnocovaním

- pri základnom odberovom stupni päťnásobok,

- pri obmedzujúcich stupňoch a pri určení denných neprekročiteľných limitov desať násobok,

- pri stupňoch obmedzujúcich odber na bezpečnostné minimum, prípadne pri havarijnom stupni dvadsať násobok ceny vykurovacieho plynu za každý m3 odobratého navyše. Penále sa vyúčtuje po skončení mesiaca súčtom denných penále na základe vyhodnotenia denných odobratých množstiev;

b) veľkoodberatelia technologického charakteru s mesačným vyhodnocovaním a veľkoodberatelia vykurovacieho charakteru

- desať násobok ceny vykurovacieho plynu za každý m3 vykurovacieho plynu odobratého navyše.

V prípade zisteného porušenia odberateľskej disciplíny pri vyhlásení regulačných opatrení u odberateľov technologického charakteru a 3. vykurovacej krivky u odberateľov vykurovacieho charakteru sa penále vypočíta za celý čas regulácie po jednotlivých dňoch.

(2) Odberatelia s dojednanými osobitnými podmienkami odberu podľa § 7 ods. 7 sú penalizovaní iba pri vyhlásení obmedzujúcich stupňov a havarijného stupňa.

(3) Maloodberatelia, ktorým je limit spotreby určený podľa § 10 ods. 2 a 6, sú povinní do 30 dní po skončení roka sami vypočítať a zaplatiť penále vo výške päťnásobku ceny plynu za každý m3 odobratý nad určený limit.

§ 26

(1) Za neoprávnený odber podľa § 23 ods. 1 písm. a) je odberateľ povinný zaplatiť za každý takto odobratý m3 plynu penále vo výške dvadsať násobku ceny plynu.

(2) Za neoprávnený odber podľa § 23 ods. 1 písm. b) až f) a h) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5000 Kčs za každý zistený prípad.

(3) Za nedodržanie povinností a lehôt uvedených v § 5, v § 7 ods. 1, v § 8 ods. 1, 2, 4 a 5, v § 9 ods. 2, v § 12 ods. 3, v § 17 a v § 20 ods. 4 až 7 je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 200 Kčs za každý deň omeškania, prípadne za každý prípad.

(4) Za nedodržanie povinností uvedených v § 10 ods. 6 a 7 je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 1000 Kčs za každý zistený prípad.

§ 27

Penále podľa § 24, 25 a § 26 ods. 1, ktoré v jednotlivom prípade nepresiahne sumu 5000 Kčs, sa nemusí účtovať ani vymáhať.

TRETIA ČASŤ

DODÁVKY VYKUROVACÍCH PLYNOV DO PLYNOVODNEJ SIETE

§ 28

Zmluvy o dodávke

(1) Zmluvy o dodávke vykurovacích plynov do plynovodnej siete sa uzavierajú na obdobie päťročného plánu s rozdelením množstva na roky a jednotlivé zdroje alebo zariadenia na výrobu vykurovacích plynov.

(2) Zmluvy sa upresňujú na každý rok na podklade vykonávacieho štátneho plánu s rozdelením na štvrťroky. Pri tomto spresnení sa dojedná maximálny denný pohotový výkon v jednotlivých štvrťrokoch roka.

(3) V priebehu štvrťroka sa dodávky vykurovacích plynov do plynovodnej siete spravujú dodávkovými režimami. Mesačný objem dodávok je určený súčtom denných množstiev.

(4) Návrh zmluvy predkladá ako odberateľ plynárenská organizácia poverená výkupom vykurovacích plynov dodávateľovi, výrobnému alebo ťažbovému podniku najneskoršie do 45 dní pred začiatkom roka. Dodávateľ je povinný sa vyjadriť k návrhu zmluvy do 15 dní odo dňa jeho predloženia.

(5) Zmluva musí obsahovať:

a) množstvo vykurovacieho plynu včítane tolerancie,

b) odovzdávací tlak,

c) akosť,

d) miesto splnenia dodávky,

e) dojednanie o spôsobe merania a vyhodnocovania dodávky (technické podmienky merania),

f) dojednanie o spôsobe vedenia záznamov o skutočne dodanom množstve a spôsobe hlásenia dodávok odberateľovi.

§ 29

Dodávkový režim

(1) Odberateľ zašle dodávateľovi najneskoršie 35 dní pred začiatkom štvrťroka návrh dodávkového režimu s týmito údajmi:

a) rozpis dodávok vykurovacích plynov v jednotlivých pracovných dňoch, v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna a z nich odvodené mesačné množstvá; pri zemnom plyne naftovom priemerné denné dodávky,

b) rozpis denných pohotových výkonov v jednotlivých dňoch mesiaca,

c) požadované minimálne a maximálne hodinové dodávky,

d) termíny plánovaných opráv plynárenských zariadení v priebehu štvrťroka.

(2) Dodávateľ je povinný doplniť návrh dodávkového režimu údajmi o predvídaných nepravidelnostiach v dodávke vykurovacích plynov, o technických, prípadne prevádzkových opatreniach na zabezpečenie dodávky plynu a o opatreniach v prípade havárie a vrátiť ho do 10 dní po tom, čo ho dostal, odberateľovi. Ak dodávateľ nesúhlasí s návrhom dodávkového režimu, je povinný ho prerokovať s odberateľom v tej istej lehote. Ak nedôjde k dohode, predložia obe organizácie spor svojim nadriadeným orgánom. Rovnako postupuje odberateľ, ak nesúhlasí s doplnením dodávkového režimu. Do rozhodnutia sporu sa dodávky uskutočňujú podľa dodávkového režimu v znení predloženom odberateľom.

(3) V priebehu štvrťroka sa upresňujú dodávkové režimy najneskoršie druhý pracovný deň bežného mesiaca.

(4) Množstvo plynov určené dodávkovým režimom možno dodávať len v období, na ktoré je režim dojednaný.

§ 30

Riadenie dodávok

Dodávatelia plynov do plynovodnej siete sú povinní riadiť výkony výrobní a zdrojov podľa požiadaviek plynárenskej organizácie, ktorá je oprávnená robiť zásahy do výroby a spotreby vykurovacích plynov na zabezpečenie zásobovania národného hospodárstva a obyvateľstva vykurovacími plynmi.15)

Akosť a meranie

§ 31

(1) Akosť vykurovacích plynov musí zodpovedať technickým normám10) a zisťuje sa prístrojmi alebo chemickými a fyzikálnymi rozbormi v laboratóriách dodávateľa vykonávanými podľa technických noriem alebo podľa dojednaných analytických metód. Pokiaľ sa s odberateľom nedohodne inak, vydáva dodávateľ denne osvedčenie o akosti a zložení plynu.

(2) Ak dodávateľ nedodrží akostné znaky dodávaného plynu podľa technických noriem,10) je povinný poskytnúť odberateľovi určenú zrážku z ceny.11)

(3) Dodávateľ plynu je povinný umožniť odberateľovi alebo navzájom dohodnutej skúšobni kontrolu, prípadne úradné overenie meracieho zariadenia a vykonávaných analytických, fyzikálnych a chemických rozborov, pričom nesmie dôjsť k prerušeniu dodávky. Za tým účelom je povinný vybudovať druhý súbežný merací rad, ak nemožno meranie zabezpečiť inak. O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia tohto meracieho zariadenia rozhoduje dodávateľ po dohode s odberateľom.

(4) Meranie dodávaných vykurovacích plynov zabezpečuje dodávateľ. O druhu, mieste a spôsobe umiestnenia meracích zariadení, prípadne o ich výmene rozhoduje dodávateľ po dohode s odberateľom.

(5) Akékoľvek zmeny meracích zariadení smie robiť dodávateľ len za prítomnosti odberateľa.

(6) Dodávateľ plynu je povinný pravidelne najmenej raz za tri mesiace vykonať v spolupráci s odberateľom skúšku správnej funkcie meracieho zariadenia.13)16)

§ 32

(1) Ak sa pri kontrole meracieho zariadenia (§ 31 ods. 3) zistí, že zariadenie meria v medziach prípustných odchýlok, prípadne že ich meracia krivka je správna, uhrádza náklady úradného overenia odberateľ. Inak uhrádza náklady úradného overenia dodávateľ.

(2) Ak meracie zariadenie vykazuje odchýlku väčšiu než prípustnú, organizácie sa dohodnú na množstvách nemeraných vykurovacích plynov dodaných do plynovodnej siete a rozdiely navzájom vyrovnajú.

§ 33

Majetkové sankcie

(1) Ak odberateľ neodoberie množstvo vykurovacích plynov podľa dodávkového režimu, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 10 % z ceny neodobratého množstva plynu.

(2) Ak dodávateľ nedodá množstvo vykurovacích plynov podľa dodávkového režimu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 10 % z ceny nedodaného množstva vykurovacích plynov.

(3) Ak dodávateľ nedodrží denný pohotový výkon požadovaný odberateľom, je povinný zaplatiť odberateľovi navyše penále vo výške 10 % z ceny rozdielu množstva plynu medzi určeným a skutočne dosiahnutým pohotovým výkonom.

(4) Ak dodávateľ prekročí množstvo plynu dodávaného do plynovodnej siete oproti dodávkovému režimu bez súhlasu odberateľa, zaplatí mu penále vo výške 10 % z ceny navyše dodaného plynu.

(5) Ak odberateľ odoberie vyššie množstvo plynu, než je určený denný pohotový výkon, zaplatí dodávateľovi penále vo výške 10 % z ceny prekročeného množstva plynu.

(6) Právo na majetkové sankcie nevzniká v prípadoch, keď nedodržanie dodávkového režimu bolo dôsledkom zásahov do výroby a spotreby vykurovacích plynov podľa § 30.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DODÁVKY PROPÁNU-BUTÁNU V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH

§ 34

Zmluvy o dodávke vykurovacieho plynu propán - butánu

(1) Zámer odoberať vykurovací plyn propán - bután prerokuje organizácia s dodávateľom, ktorý po posúdení možnosti dlhodobého zabezpečenia dodávok uzavrie s organizáciou zmluvu.

(2) Zmluvy o dodávke vykurovacieho plynu propánu - butánu sa uzavierajú na neurčitý čas potvrdením prihlášky na odber.

(3) Odberatelia, ktorých ročný odber vykurovacieho plynu propánu - butánu presahuje 15 t a odberatelia požadujúci dodávky auto - cisternou, predkladajú dodávateľovi najneskoršie 35 dní pred začiatkom roka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť, návrh rozpisu požadovaného množstva na jednotlivé štvrťroky roka. Dodávateľ je oprávnený upraviť návrh v súlade s rozpisom hmotnej bilancie určenej štátnym plánom.

(4) Prihlášku na odber je povinný predložiť aj nový užívateľ objektu, v ktorom je tlaková stanica na propán - bután, ak chce toto zariadenie používať.

(5) Dodávateľ je povinný pristúpiť na návrh odberateľa na zrušenie zmluvy.

Dodacie podmienky

§ 35

(1) Odberateľom sa dodáva vykurovací plyn propán - bután v tlakových nádobách, a to z výrobní, plniarní alebo výdajní. Na druhu tlakových nádob a dodávajúcom mieste sa dohodne dodávateľ s odberateľom pri uzavieraní zmluvy. Tlakové nádoby s hmotnosťou náplne 5 kg a väčšou požičiava dodávateľ odberateľovi po zložení zábezpeky v určenej výške.

(2) Dodávky vykurovacieho plynu propánu - butánu sa uskutočňujú na základe štvrťročných odvolávok, ktoré musí odberateľ predložiť najneskoršie 35 dní pred začiatkom štvrťroka.

(3) Plné fľaše alebo sudy sa vydávajú len po predchádzajúcom alebo súčasnom vrátení rovnakého počtu prázdnych fliaš alebo sudov, s výnimkou odberu novým odberateľom alebo plánovaného zvýšenia odberu.

(4) Odberateľ, ktorý podá návrh na zrušenie zmluvy podľa § 34 ods. 5, ako aj odberateľ, ktorého odber vykurovacieho plynu propánu - butánu sa skončí z dôvodu prevedenia na iný vykurovací plyn, prípadne z iného dôvodu, je povinný pri skončení odberu vrátiť dodávateľovi všetky požičané tlakové nádoby po vrátení zloženej zábezpeky.

§ 36

(1) Dodávateľ môže prerušiť dodávku, ak

a) odberné plynové zariadenie nevyhovuje právnym predpisom, najmä technickým normám17) do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť ľudí alebo majetku,

b) odberateľ zabraňuje oprávneným pracovníkom dodávateľa v prístupe k tlakovej stanici, najmä za účelom jej kontroly,

c) odberateľ používa spotrebiče a regulátory, ktorých používanie nie je dovolené,

d) odberateľ odoberá vykurovací plyn propán - bután bez riadnej zmluvy o dodávke (§ 34 ods. 2),

e) odberateľ nesplní príkaz dodávateľa alebo štátneho odborného dozoru na odstránenie závad na odbernom plynovom zariadení,

f) odberateľ umožní inej organizácii alebo osobe, ktorá nie je prihláseným odberateľom, hoci len na skúšku, používať vykurovací plyn propán - bután, najmä ak jej požičiava tlakové nádoby bez vedomia dodávateľa.

(2) Prerušenie dodávky vykurovacieho plynu propánu - butánu podľa odseku 1 je dodávateľ povinný oznámiť odberateľom.

(3) Prerušenú dodávku vykurovacieho plynu obnoví dodávateľ po odstránení závad alebo príčin, pre ktoré bola dodávka prerušená.

§ 37

Na zabezpečenie zásobovania vykurovacím plynom propánom - butánom je plynárenská organizácia oprávnená operatívne riadiť a usmerňovať dodávky odberateľom podľa vývoja situácie v zdrojoch.18)

PIATA ČASŤ

DODÁVKY ROPY A GAZOLÍNU

§ 38

Zmluvy o dodávke ropy a gazolínu sa uzavierajú na celý rok s rozdelením na jednotlivé štvrťroky a na jednotlivé druhy.

§ 39

Dodacie podmienky

(1) Maximálne expedičné množstvo je obsah dvojosového cisternového vozňa.

(2) Dodané množstvo ropy alebo gazolínu sa zisťuje podľa hmotnosti vyjadrenej v kg zistených u príjemcu zásielky. Odberateľ je povinný oznámiť najneskoršie do 15 dní od prevzatia dodávateľovi hmotnosť cisterny a doložiť ju príslušnými dokladmi.

(3) Ak sa organizácie nedohodnú inak, môže sa dodané množstvo odchyľovať od množstva dojednaného v zmluve o ± 5 %.

§ 40

Osvedčenie o akosti

Ku každej skupine cisterien odoslanej z jedného expedičného miesta v ten istý deň odovzdáva dodávateľ odberateľovi atest, v ktorom osvedčuje hustotu výrobku pri 20 oC a percentá mechanických nečistôt i vody.


ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41

Fakturovanie a platenie

Fakturovanie a platenie dodávok vykurovacích plynov, ropy a gazolínu upravujú osobitné predpisy.19)

§ 42

(1) Organizácie sa nemôžu dohodnúť v zmluve odchylne od ustanovení tejto vyhlášky okrem tých ustanovení, pri ktorých sa odchylná úprava dohodou strán výslovne pripúšťa.

(2) Dodávky vykurovacích plynov pre špeciálne zariadenia Federálneho ministerstva národnej obrany sa spravujú osobitnou dohodou uzavretou medzi Federálnym ministerstvom palív a energetiky a Federálnym ministerstvom národnej obrany. Odbery vykurovacích plynov Kancelárie prezidenta Československej socialistickej republiky sa spravujú osobitnou dohodou uzavretou s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.

§ 43

(1) Základom pre výpočet limitu u maloodberateľov na rok 1983, ktorí sú povinní určiť si limit (§ 10 ods. 2), je množstvo plynu odobraté v poslednom ročnom odpočtovom období skončenom pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Veľkoodberatelia vykurovacích plynov sú povinní do 30. júna 1983 predložiť dodávateľovi návrh technických a dodacích podmienok [§ 6 ods. 1 písm. b)] tak, aby boli dojednané do 30. septembra 1983.

§ 44

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu, v znení vyhlášky č. 176/1975 Zb.

§ 45

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Podľa cenníka veľkoobchodných cien, odbor 108 - plynné palivá, sú základné dodacie podmienky teplota 20 °C, tlak 101, 325 kPa a vlhkosť fí = 1 (t. j. 100 %).

2) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 58/1972 Zb. o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých palív, vykurovacích olejov, vykurovacích plynov a elektrickej energie.

3) § 20 a 21 vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona.

4) ČSN 38 6411 Nízkotlakové plynovody a prípojky.

5) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

6) Smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 3/1974 - Pravidlá riadenia odberu vykurovacích plynov u odberateľov socialistických organizácií.

7) ČSN 06 6210 Výpočet tepelných strát budov pri ústrednom vykurovaní.
Smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 15/80 - Racionálne využívanie tepelnej energie pri vykurovaní a dodávke tepelnej úžitkovej vody pre bytový fond, vybavenosť, administratívne a prevádzkové účely.

8) § 25 vyhlášky č. 175/1975 Zb.

9) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu č. 110/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.

10) ČSN 38 6112 Svietiplyn.
ČSN 38 6113 Koksárenský plyn technicky čistý.
ČSN 38 6100 Akosť a skúšanie svietiplynu.
ON 38 6110 Akosť zemného plynu naftového z nízkotlakových, strednotlakových a vysokotlakových plynovodov.
ON 38 6111 Akosť zemného plynu naftového na chemické spracovanie.
TPJ 1-31/76 Zemný plyn karbónsky z povrchovej ťažby dodávaný z vysokotlakovej a miestnej siete.
TPJ 1-33/76 Zemný plyn karbónsky z banskej degazácie dodávaný z vysokotlakovej siete.

11) 6. časť cenníka veľkoobchodných cien, odbor 108 - plynné palivá.

12) ČSN 01 1301 Veličiny a jednotky vo vede a technickej praxi.
ČSN 38 5510 Vyjadrovanie objemu prírodných a vyrábaných vykurovacích plynov.

13) ČSN 25 7860 Plynomery. Základné ustanovenia.
ČSN 27 7866 Plynomery s otáčavými piestami.
Pri meracích zariadeniach, pre ktoré nie je vydaný predpis, sa spôsob preskúšania určí v technických podmienkach hospodárskej zmluvy.

14) Zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe v znení zákona č. 57/1975 Zb.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášok č. 102/1967 Zb. a č. 59/1979 Zb.

15) § 11 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vykurovacích plynov (Plynárenský zákon).

16) ČSN 25 7710 Meranie prietoku tekutín základnými škrtiacimi orgánmi.

17) ČSN 38 6460 Predpisy pre inštaláciu a rozvod propánu - butánu v obytných budovách.

18) Smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 17/1979 Zásady pripájania nových odberateľov skvapalneného plynu v znení smerníc Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 27/81.

19) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.