Zákon č. 169/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-169
Čiastka 36/1982
Platnosť od 17.12.1982 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 14/1993 Z. z.
Znenie 01.01.1991

169

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 16. decembra 1982

o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 3

(1) Správu odvodov, príspevku na sociálne zabezpečenie a pokút, ktorých výnos je príjmom

a) rozpočtov krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, vykonávajú tieto národné výbory,

b) rozpočtov ostatných národných výborov, vykonávajú okresné národné výbory.

(2) Správu dôchodkovej dane a pokút od daňovníkov so sídlom v cudzine, ak je zdroj ich príjmov na území Slovenskej socialistickej republiky, vykonáva Obvodná finančná správa I. v Bratislave.

§ 3a

Správu dôchodkovej dane od organizácií, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, a od individuálnych podnikateľov, ktorí sú zapísaní v podnikovom registri,1) vykonáva daňový úrad, v obvode pôsobnosti ktorého má organizácia sídlo a individuálny podnikateľ miesto trvalého bydliska.


§ 4

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 122/1971 Zb. o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 90/1977 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978 a zákona Slovenskej národnej rady č. 185/1980 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.