Nariadenie vlády č. 157/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-157
Čiastka 33/1982
Platnosť od 14.12.1982 do23.11.1990
Účinnosť od 01.01.1983 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.
Znenie 01.01.1983

157

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. decembra 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 6a ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy a zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

„Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Národný výbor mesta Košíc a mestské národné výbory prvej a druhej kategórie (§ 10 ods. 3 a 4 zákona), ako aj mestské národné výbory a miestne národné výbory v obciach, v ktorých je významné1) kúpeľné miesto, môžu zriadiť na zabezpečenie miestnych vecí verejného poriadku v rámci svojej pôsobnosti inšpekciu verejného poriadku národného výboru (ďalej len „inšpekcia"). Iné mestské národné výbory a miestne národné výbory môžu tak urobiť len so súhlasom krajského národného výboru po vyjadrení okresného národného výboru.".

2. V §5 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„Rukávovou páskou inšpekcie nemusia byť navonok označení pracovníci inšpekcie, ktorí sú v rovnošate.".

3. § 6 ods. 1 písm. c) znie:

c) vyzvať občana, ktorý narušil verejný poriadok, aby preukázal svoju totožnosť, a ak ju nepreukáže hodnoverne a vec nemožno vybaviť na mieste v blokovom konaní, predviesť ho na národný výbor, prípadne na útvar Zboru národnej bezpečnosti.".

4. V § 6 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „na základe poverenia okresného (mestského) národného výboru.".


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 46 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.