Vyhláška č. 76/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1980-76
Čiastka 20/1980
Platnosť od 01.07.1980
Účinnosť od 16.07.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 2. januára 1980.

Aktuálne znenie 16.07.1980

76

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. februára 1980

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky


Dňa 10. septembra 1979 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 2. januára 1980.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maltskej republiky,

prajúc si posilniť priateľské vzťahy a porozumenie medzi oboma krajinami a rozvíjať a podporovať v duchu Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a turistiky,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia, osvety, hromadných oznamovacích prostriedkov, filmu, športu, turistiky a medzi vedeckými ústavmi, ako aj spoločenskými a mládežníckymi organizáciami.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi kultúrnymi a vedeckými ústavmi, vzdelávacími a umeleckými organizáciami svojich krajín, a to najmä:

a) umožňovaním vzájomných návštev univerzitných profesorov a učiteľov odborných a vedeckých zariadení,

b) usporadúvaním rôznych umeleckých výstav na území zmluvných strán, napr. výstav obrazov, grafiky a fotografií,

c) usporadúvaním hudobných koncertov a koncertov spevákov, tanečných a iných umeleckých vystúpení,

d) prekladaním a vydávaním literárnych a vedeckých diel,

e) výmenou kníh a iných publikácií z oblasti kultúry, napr. o maliarstve, grafike, sochárstve, ako aj z oblasti spoločenských vied a umenia,

f) výmenou informácií o živote, prírodných podmienkach a historických pamiatkach svojich krajín s cieľom šíriť objektívne informácie v učebniciach, obrazových publikáciách a vedeckých prácach publikovaných v anglickom jazyku,

g) výmenou informačných a štatistických materiálov z oblasti školstva, kultúrnej činnosti mládeže, najmä robotníkov a materiálov o ich príspevku ku kultúrnemu životu a národnému dedičstvu,

h) umožňovaním výmen odborníkov z oblasti kultúry, archeológie a polygrafie,

i) umožňovaním výmen a uvádzaním umeleckých, dokumentárnych a náučných filmov na obchodnom i neobchodnom základe a účasťou na medzinárodných filmových festivaloch usporadúvaných na území druhej strany.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať štúdium jazykov, kultúry, literatúry, histórie, zemepisu a umenia druhej strany.

Článok 4

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi možnosťami poskytovať recipročné štipendiá študentom a postgraduantom na štúdium na vysokých školách a iných vzdelávacích zariadeniach.

Článok 5

Zmluvné strany preskúmajú možnosti, ako zabezpečiť vykonaným štúdiám, zloženým skúškam a diplomom získaným na území jednej zmluvnej strany čiastočnú alebo úplnú platnosť aj na území druhej zmluvnej strany. Ak to budú považovať za nevyhnutné, uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 6

Zmluvné strany budú v súlade s platnými predpismi svojich krajín umožňovať prístup do archívov a knižníc.

Článok 7

Zmluvné strany budú umožňovať účasť predstaviteľov druhej zmluvnej strany na vedeckých kongresoch, konferenciách archeológov a historikov, folkloristických festivaloch a iných akciách s medzinárodnou účasťou usporadúvaných na ich území.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmeny medzi tlačovými agentúrami, rozhlasovými a televíznymi organizáciami svojich krajín na obchodnom aj neobchodnom základe, najmä v oblasti programov a televíznych filmov pre deti, dokumentárnych programov, literárnych a hudobných programov.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu, turistiky a medzi organizáciami mládeže.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať súčinnosť medzi svojimi národnými komisiami pre spoluprácu s UNESCO, ako aj výmenu materiálov.

Článok 11

Zmluvné strany budú na vykonávanie tejto Dohody dojednávať na určité obdobia programy spolupráce, ktoré budú zahŕňať konkrétne dohodnuté akcie, ako aj finančné a organizačné podmienky.

Článok 12

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov. Potom sa bude jej platnosť predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Túto Dohodu možno meniť na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

Dané v Prahe 10. septembra 1979 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Milan Klusák v. r.

Za vládu

Maltskej republiky:

Agatha Barbara v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.