Vyhláška č. 64/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobno-technickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1980-64
Čiastka 17/1980
Platnosť od 12.06.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1980 do31.12.1991
Znenie 01.07.1980

64

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 2. júna 1980

o postupe pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobnotechnickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu a Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou ustanovuje podľa § 36 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


§ 1

Nakladanie s priemyselnými právami a výrobnotechnickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu

(1) Nakladanie s priemyselnými právami a výrobnotechnickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu zahŕňa:

a) poskytnutie práva na využitie vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok na čas určitý alebo neurčitý;

b) nadobudnutie práva na využitie vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok na čas určitý alebo neurčitý;

c) prevod práv na vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky a výrobnotechnické poznatky;

d) nadobudnutie práv na vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky a výrobnotechnických poznatkov;

e) poskytnutie výrobnotechnických poznatkov na využitie na čas určitý alebo neurčitý;

f) prijatie výrobnotechnických poznatkov na využitie na čas určitý alebo neurčitý.

(2) Nakladanie s priemyselnými právami a výrobnotechnickými poznatkami vo vzťahu k zahraničiu sa uskutočňuje licenčnými zmluvami. Zmluvy, ktorých predmet je uvedený pod písmenami a), c) a e) sú aktívnymi licenčnými zmluvami. Zmluvy, ktorých predmet je uvedený pod písmenami b), d) a f) sú pasívnymi licenčnými zmluvami.

§ 2

Sprostredkovanie licenčných zmlúv

(1) Licenčné zmluvy prerokúvajú a uzavierajú československé osoby prostredníctvom organizácie zahraničného obchodu, do predmetu podnikania ktorej patrí sprostredkovanie licenčných zmlúv (ďalej len „sprostredkujúca organizácia“).1)

(2) Ak sa v tesnej nadväznosti na dovoz alebo vývoz vecí uzaviera licenčná zmluva, ktorej zmluvnou stranou má byť československá právnická osoba, ktorá je socialistickou organizáciou, môže v účelných prípadoch so súhlasom sprostredkujúcej organizácie sprostredkovať alebo uzavrieť licenčnú zmluvu československá právnická osoba, ktorá je socialistickou organizáciou a ktorá je oprávnená uskutočniť dovoz alebo vývoz týchto vecí.

(3) Poskytnutím súhlasu podľa odseku 2 nevznikajú sprostredkujúcej organizácii žiadne nároky.

(4) Bez súhlasu uvedeného v odseku 2 môže československá právnická osoba, ktorá je socialistickou organizáciou, uskutočňujúca vývoz alebo dovoz vecí, uzavrieť licenčnú zmluvu len so súhlasom Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

Postup pri nakladaní s priemyselnými právami a výrobnotechnickými poznatkami

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie súhlasu na začatie rokovania o obsahu licenčnej zmluvy podáva československá právnická osoba, ktorá je socialistickou organizáciou, svojmu riadiacemu ústrednému orgánu.

(2) Československé osoby, ktoré nie sú socialistickými organizáciami, podávajú žiadosť prostredníctvom sprostredkujúcej organizácie Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj.

(3) Žiadosť musí obsahovať:

a) predmet navrhovanej licenčnej zmluvy;

b) údaj, s kým sa má licenčná zmluva uzavrieť;

c) predbežný technicko-ekonomický rozbor účelnosti licenčnej zmluvy včítane vyjadrenia tovarovo príslušnej organizácie zahraničného obchodu.

(4) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, riadiaci ústredný orgán žiadosť vráti.

§ 4

Ak riadiaci ústredný orgán považuje začatie rokovania o obsahu licenčnej zmluvy so zahraničnou osobou za účelné, vydá súhlas na začatie rokovania. O svojom súhlase informuje orgány uvedené v § 35 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím; zároveň im v prílohe zašle podklady uvedené v § 3 ods. 3.

§ 5

Československé osoby rokujúce o obsahu licenčnej zmluvy nesmú prijímať počas rokovania žiadne záväzky; zo závažných dôvodov môžu uzavrieť licenčnú zmluvu s výhradou dodatočného schválenia príslušnými orgánmi.

§ 6

(1) Po skončení rokovania o obsahu licenčnej zmluvy podáva československá právnická osoba, ktorá je socialistickou organizáciou, riadiacemu ústrednému orgánu žiadosť o udelenie povolenia na uzavretie licenčnej zmluvy.

(2) Československé osoby, ktoré nie sú socialistickými organizáciami, podávajú žiadosť prostredníctvom sprostredkujúcej organizácie Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj.

(3) Žiadosť musí obsahovať:

a) návrh konečného znenia licenčnej zmluvy s českým alebo slovenským prekladom;

b) konečný technicko-ekonomický rozbor účelnosti a výhodnosti uzavieranej licenčnej zmluvy;

c) záväzný doklad o zabezpečení devízového a korunového krytia platieb súvisiacich s vykonávaním licenčnej zmluvy a vyjadrenie financujúcej pobočky Štátnej banky československej pre finančné zabezpečenie nákladov;

d) vyjadrenie jednotlivých orgánov štátnej správy, ak je to potrebné podľa platných československých predpisov.

(4) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, riadiaci ústredný orgán žiadosť vráti.

§ 7

(1) Pred vydaním povolenia na uzavretie licenčnej zmluvy si riadiaci ústredný orgán vyžiada súhlas ústredných orgánov uvedených v § 35 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím; v prílohe zašle zároveň podklady uvedené v § 6 ods. 3.

(2) Riadiaci ústredný orgán môže vydať povolenie na uzavretie licenčnej zmluvy, ak mu niektorý z orgánov uvedených v odseku 1 neoznámi do 21 dní svoje zamietavé stanovisko. Toto povolenie nenahrádza devízové povolenie podľa devízových predpisov.

(3) Súhlas Federálneho ministerstva zahraničného obchodu nie je potrebný pri pasívnych licenčných zmluvách, pokiaľ neobsahujú obmedzenie vývozu výrobkov, ktorých sa licenčná zmluva dotýka. Ostatné licenčné zmluvy posudzuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu z hľadiska dôsledkov, ktoré by malo uzavretie licenčnej zmluvy v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti.

§ 8

Registrácia licenčných zmlúv

Licenčné zmluvy podliehajú registrácii na Federálnom ministerstve pre technický a investičný rozvoj. Československá právnická osoba, ktorá je socialistickou organizáciou, zasiela pred uzavretím licenčnú zmluvu na registráciu. Obdobne postupuje sprostredkujúca organizácia pri licenčných zmluvách uzavieraných československými osobami, ktoré nie sú socialistickými organizáciami.

§ 9

Všetky podklady, doklady (včítane inkasných a platobných) a dokumentácia týkajúca sa uzavierania alebo plnenia licenčnej zmluvy, sa môžu odoslať do zahraničia len prostredníctvom československej osoby, ktorá je oprávnená licenčnú zmluvu sprostredkovať alebo uzavrieť.2)

§ 10

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj upraví v spolupráci s jednotlivými ústrednými orgánmi náležitosti podkladov uvedených v § 3 ods. 3, § 6 ods. 3 a náležitosti podkladov potrebných na registráciu licenčnej zmluvy podľa § 8, ako aj spôsob ich postúpenia Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj.

§ 11

Ustanovenia § 2 až 9 sa vzťahujú aj na zrušenie licenčných zmlúv pred uplynutím doby ich platnosti, na zmeny licenčných zmlúv a na uzavieranie dodatkov k licenčným zmluvám.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

Zrušujú sa smernice Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva financií, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej banky československej z 24. apríla 1973 o konaní pri uzavieraní licenčných a im podobných zmlúv a zmlúv na projektové, inžinierske, prieskumné a konzultačné práce s devízovými cudzozemcami v znení smerníc Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva financií, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a predsedu Štátnej banky československej z 29. augusta 1978, ktorými sa menia smernice z 24. apríla 1973 o konaní pri uzavieraní licenčných a im podobných zmlúv a zmlúv na projektové, inžinierske, prieskumné a konzultačné práce s devízovými cudzozemcami.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Minister zahraničného obchodu ČSSR:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu, na sprostredkovanie technickej spolupráce v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. a vyhlášky č. 47/1974 Zb.

2) § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami.