Vyhláška č. 56/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1980-56
Čiastka 16/1980
Platnosť od 19.05.1980 do29.09.2000
Účinnosť od 19.05.1980 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.
Znenie 19.05.1980

56

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. apríla 1980

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov pri príležitosti Československej spartakiády 1980

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti konania Československej spartakiády v roku 1980 sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, so 400 dielmi medi, s 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je hladká.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je v hornej časti štátny znak Československej socialistickej republiky. Po stranách štátneho znaku je označenie hodnoty vľavo číslom „100“, vpravo skratkou „Kčs“. Pod štátnym znakom je v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

(2) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je uprostred zástup cvičeniek so vzpaženými rukami zvnútra a s unoženou ľavou nohou v naznačení pohybu. V opise zľava je v neuzavretom kruhu text „ČESKOSLOVENSKÁ SPARTAKIÁDA“. Letopočet „1980" je v riadku v ľavej hornej štvrtine stokorunáka. Autorom návrhu mince je akademický sochár Ladislav Kozák, ktorého značka „LK" je umiestnená pod špičkou ľavej nohy prvej cvičenky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.