Vyhláška č. 29/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1980-29
Čiastka 6/1980
Platnosť od 14.03.1980
Účinnosť od 14.08.1979
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 4 dňom 14. augusta 1979.

Aktuálne znenie 14.08.1979

29

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. novembra 1979

o Protokole o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky


Dňa 20. marca 1979 bol v Bukurešti podpísaný Protokol o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky.

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 4 dňom 14. augusta 1979.

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

PROTOKOL

o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rumunskej socialistickej republiky, vedené prianím podnecovať a rozvíjať dvojstranné kultúrne vzťahy, zvyšovať ich kvalitu a účinnosť, uskutočňovať všestrannú výmenu skúseností z oblasti kultúry v súlade s Dohodou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci, podpísanou v Bukurešti 23. novembra 1968 v záujme neustáleho zlepšovania vzájomného poznávania národných kultúr a prehlbovania priateľstva medzi národmi oboch krajín, sa dohodli na tomto:

Článok 1

Zriaďuje sa Zmiešaná vládna komisia pre kultúrnu spoluprácu medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou (v ďalšom označovaná „Zmiešaná komisia“).

Článok 2

Zmiešaná komisia

a) bude sa priebežne zaoberať stavom dvojstranných vzťahov v oblasti kultúry, výchovy a školstva, perspektívami rozvoja týchto vzťahov, ako aj ďalšími kultúrno-výchovnými aspektmi spoločného záujmu a v súvislosti s tým bude analyzovať, akým spôsobom sa plnia ustanovenia platného vykonávacieho plánu k Dohode o kultúrnej spolupráci, a predkladať závery a návrhy príslušným orgánom oboch krajín,

b) bude podporovať uskutočňovanie dôležitých akcií uvedených vo vykonávacích plánoch k Dohode o kultúrnej spolupráci a poskytovať pomoc v tomto smere príslušným inštitúciám a organizáciám,

c) bude sledovať a podporovať rozvoj priamej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami, vysokými školami a ďalšími školskými inštitúciami oboch krajín,

d) bude podporovať činnosť domov kultúry oboch krajín, zriadených na základe reciprocity,

e) každá časť Zmiešanej komisie bude vo svojej krajine napomáhať koordinačnú činnosť inštitúcií a organizácií, ktoré sa zúčastňujú na uskutočňovaní kultúrnych výmen medzi oboma krajinami,

f) medzi zasadnutiami sa obe časti priebežne informujú o aktuálnych a perspektívnych problémoch politiky v oblasti kultúry a školstva oboch krajín, ako aj o iných otázkach zaujímajúcich obe strany.

Článok 3

Činnosť Zmiešanej komisie sa bude uskutočňovať na základe priloženého Štatútu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Protokolu.

Článok 4

Tento Protokol podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o schválení.

Tento Protokol sa dojednáva na 10 rokov. Jeho platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ho niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred koncom obdobia platnosti.

Tento Protokol bol podpísaný v Bukurešti 20. marca 1979 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu Rumunskej socialistickej republiky:

Constantin Oancea v. r.

ŠTATÚT

Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou

Na základe Protokolu uzavretého medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zriadení Zmiešanej vládnej komisie pre kultúrnu spoluprácu bol prijatý tento Štatút:

Článok 1

Pôsobnosť Zmiešanej komisie ustanovuje článok 2 Protokolu.

Článok 2

Zmiešaná komisia sa skladá z československej časti a z rumunskej časti, pričom každá má predsedu, tajomníka a členov. Strany si navzájom diplomatickou cestou oznamujú mená a hodnosti svojich predsedov.

Predsedovia sa navzájom informujú o zložení delegácií.

Článok 3

Zmiešaná komisia bude zasadať raz za rok. Zasadania sa budú organizovať striedavo v oboch krajinách a funkciu predsedu zasadania bude vykonávať predseda tej časti, v krajine ktorej sa bude zasadanie konať.

Zvolanie prípadných mimoriadnych zasadaní sa uskutoční po predbežnom súhlase oboch predsedov.

Článok 4

Program nasledujúceho zasadania Zmiešanej komisie sa určuje na predchádzajúcom zasadaní. Predsedovia častí môžu sa najneskoršie 1 mesiac pred zasadaním dohodnúť na zmene programu.

Článok 5

V priebehu činnosti Zmiešanej komisie sa môžu prizvať poradcovia a experti. Na ich počte sa dohodnú obaja predsedovia.

Článok 6

V rámci Zmiešanej komisie môžu pracovať subkomisie, ktoré pripravia potrebné materiály a dokumenty pre nasledujúce zasadanie.

Článok 7

Organizačné úlohy spojené s prípravou a rokovaním jednotlivých zasadaní budú plniť delegácie oboch častí Zmiešanej komisie.

Predsedovia oboch častí sa budú v dohodnutých termínoch navzájom informovať o tematike pracovných dokumentov, ktoré budú na zasadaniach predkladať.

Článok 8

Na záver každého zasadania podpíšu predsedovia častí Zmiešanej komisie protokol, v ktorom sa uvedú odporúčania inštitúciám a organizáciám, ktoré sa podieľajú na realizácii vykonávacieho plánu k Dohode o kultúrnej spolupráci.

Článok 9

Oficiálnymi jazykmi na zasadaniach sú český, slovenský a rumunský jazyk.

Protokoly sa budú spisovať v českom alebo slovenskom jazyku a v rumunskom jazyku, pričom oba texty budú mať rovnakú platnosť.

Článok 10

Strana, na území ktorej sa koná zasadanie Zmiešanej komisie, zabezpečuje organizačné úlohy spojené s prípravou a priebehom zasadania a uhrádza náklady organizácie včítane ubytovania delegácie druhej strany a zabezpečenia dopravy na svojom území. Vysielajúca strana uhrádza výdavky spojené s cestovaním svojej delegácie na miesto konania zasadania a späť a vypláca svojim predstaviteľom diéty.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.