Zákon č. 76/1976 Zb.Zákon o razbe československých dukátov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-76
Čiastka 15/1976
Platnosť od 02.07.1976 do30.04.2001
Účinnosť od 02.07.1976 do30.04.2001
Zrušený 566/1992 Zb.
Znenie 02.07.1976

76

ZÁKON

z 22. júna 1976

o razbe československých dukátov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Na pamäť udalostí štátneho alebo svetového významu alebo na ich výročie sa môžu ako obchodné mince raziť československé dukáty (ďalej len „dukáty“).

§ 2

Dukáty sa razia ako jednodukáty, dvojdukáty, päťdukáty a desaťdukáty zo zliatiny obsahujúcej 986 1/9 dielov zlata a 13 8/9 dielov medi. Hrubá váha jednodukáta je 3,4909 g s obsahom rýdzeho zlata 3,4420 g. Váhy dvojdukáta, päťdukáta a desaťdukáta sú násobkom váhy jednodukáta. Pri razbe je povolená odchýlka najviac jedna tisícina nad alebo pod určenú hrubú váhu a rýdzosť.

§ 3

(1) Na lícnej strane dukáta je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky a názov štátu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Ďalšie náležitosti lícnej strany a náležitosti rubovej strany ustanovuje vláda Československej socialistickej republiky.

(2) Priemer jednodukáta je 19,75 mm, dvojdukáta 25 mm, päťdukáta 34 mm a desaťdukáta 42 mm. Okraje dukátov sú jemne vrúbkované.

§ 4

Dukáty nie sú súčasťou sústavy zákonných peňazí.

§ 5

Razbu dukátov a ich opis ustanoví vláda Československej socialistickej republiky nariadením; súčasne ustanoví pri každom druhu dukátov počet razených jednodukátov, dvojdukátov, päťdukátov a desaťdukátov.


§ 6

Zrušuje sa:

a) zákon č. 62/1923 Zb. o razbe československých dukátov;

b) vládne nariadenie č. 200/1923 Zb. o vydaní československých dukátov jubilejných a iných (obyčajných) dukátov jednoduchých a dvojitých (pamätných dvojdukátov) s letopočtom 1923;

c) vládne nariadenie (II) č. 94/1929 Zb. o československých päťdukátoch a desaťdukátoch;

d) vyhláška ministra financií č. 135/1924 Zb. o razbe československých dukátov na súkromný účet;

e) vyhláška ministra financií č. 95/1929 Zb. o razobnom za československé päťdukáty a desaťdukáty.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.