Vyhláška č. 62/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-62
Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.1976 do31.12.2002
Zrušený 395/2002 Z. z.
Znenie 01.07.1976

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. mája 1976,

ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 33 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve (ďalej len „zákon“):


§ 1

Podľa ustanovenia § 25 ods. 1 zákona sú organizácie uvedené v tomto ustanovení povinné zriadiť podnikový archív. Z povinnosti zriadiť podnikový archív sú vyňaté tie z uvedených organizácií, ktoré so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) z dôvodov účelnosti odovzdávajú archívne dokumenty pochádzajúce z ich činnosti do úschovy štátnemu archívu.

§ 2

(1) Organizácia, ktorá je povinná zriadiť podnikový archív (ďalej len „organizácia“), zriadi ho do piatich rokov od svojho založenia; ak však prevezme úplne alebo sčasti archívne dokumenty po svojom predchodcovi, zriadi súčasne podnikový archív, pokiaľ na ňu nebol prevedený podnikový archív zriadený jej predchodcom.

(2) Ak organizácia z dôvodov účelnosti odovzdáva so súhlasom ministerstva vnútra alebo na základe jeho rozhodnutia archívne dokumenty pochádzajúce z jej činnosti do úschovy štátnemu archívu (§ 25 ods. 1 druhá veta a ods. 3 zákona), uhrádza náklady s tým spojené zo svojich prostriedkov.

§ 3

(1) Organizácia môže zriadiť pobočku svojho podnikového archívu pre svoju nižšiu organizačnú zložku, ak to vyžaduje naliehavá potreba využívať uschované archívne dokumenty touto organizačnou zložkou, alebo ak je to účelné vzhľadom na jej vzdialenosť od podnikového archívu.

(2) Organizácie môžu uzavrieť hospodársku zmluvu o tom, že archívne dokumenty budú uschovávať v spoločnom archíve (združený podnikový archív), ktorý zriadi jedna z nich. Na zriadenie takéhoto archívu je potrebný súhlas ministerstva vnútra, ktoré môže pri nedodržaní určených podmienok súhlas odvolať.

(3) V hospodárskej zmluve sa musí určiť, akými podielmi prispievajú organizácie na náklady spojené so zriadením a správou združeného podnikového archívu, a upraviť postup pri jeho prípadnom rozdelení.

§ 4

(1) Ak sa organizácia, ktorá spravuje podnikový archív, zruší bez určenia nástupcu, rozhodne ministerstvo vnútra po prerokovaní s orgánom, ktorý nariadil zrušenie organizácie, prípadne ktorý zrušenú organizáciu riadil, v ktorom štátnom archíve sa uschovajú archívne dokumenty z jej podnikového archívu, prípadne ako sa naloží s archívnymi dokumentmi, ak ide o združený podnikový archív.

(2) Ak dôjde k rozdeleniu alebo zlúčeniu organizácie, rozhodne sa aj o podnikovom archíve. Na toto rozhodnutie je potrebný súhlas ministerstva vnútra, ktoré tiež rozhodne, ako sa naloží s archívnymi dokumentmi uschovanými v tomto podnikovom archíve, ak nedôjde k dohode.

§ 5

(1) Organizácia, ktorá zriadila podnikový archív (združený archív, pobočku), je povinná archív riadne spravovať, najmä zabezpečovať jeho činnosť po stránke personálnej, finančnej, materiálno-technickej a investičnej a všestranne sa starať o jeho rozvoj.

(2) Organizácia, ktorá spravuje podnikový archív, schvaľuje ročné plány hlavných úloh podnikového archívu a kontroluje ich plnenie; ročné plány a správy o ich plnení predkladá aj príslušnému štátnemu archívu.

(3) Archívne dokumenty uschované v podnikovom archíve sú zároveň súčasťou vedeckotechnickej a informačnej sústavy organizácie.

(4) Archívne dokumenty v podnikových archívoch sa evidujú samostatne a uschovávajú sa oddelene od písomností v ústredných a osobitných spisovniach.1)

§ 6

(1) Vedúci organizácie poverí vedením podnikového archívu pracovníka organizácie spôsobilého vykonávať odborné archívne práce (ďalej len „vedúci archívu“) a riadiť činnosť pracovníkov podnikového archívu (jeho pobočky).

(2) Funkciu vedúceho archívu možno v organizácii spojiť s inou činnosťou len výnimočne, pokiaľ sa tým nesťaží riadne vykonávanie prác spojených s vedením podnikového archívu.

(3) Vedúci archívu riadi činnosť pracovníkov podnikového archívu (jeho pobočky) a zodpovedá za správne uschovávanie archívnych dokumentov a ich odborné spracúvanie.

(4) Vedúci archívu je povinný najmä:

a) zabezpečovať preberanie, evidovanie, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov a ich všestrannú ochranu, včítane ich konzervácie;

b) predkladať vedúcemu organizácie návrhy ročných plánov hlavných úloh podnikového archívu;

c) dbať, aby sa v organizácii, prípadne v jej organizačných zložkách dodržiavali predpisy o spisovej manipulácii a aby sa písomnosti riadne vyraďovali.2)

§ 7

(1) Na dodržiavanie predpisov upravujúcich odbornú archívnu činnosť podnikových archívov dozerá ministerstvo vnútra, ktoré navrhuje príslušným orgánom opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(2) Poverení pracovníci ministerstva vnútra, prípadne poverení pracovníci ním riadených štátnych archívov (§ 13 ods. 2 zákona) sú v súvislosti s vykonávaním kontroly stavu podnikových archívov a spisovní oprávnení vstupovať do priestorov, kde sú podnikové archívy a spisovne umiestnené.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1973 Zb. o podnikových archívoch.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1976.


Minister:

Ing. Lazar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Smernice Federálneho ministerstva vnútra z 23. decembra 1971 č. SKU-207/1971 pre manipuláciu a dopravu písomných a iných materiálov obsahujúcich skutočnosti tvoriace predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva, oznámené v čiastke 6 Zbierky zákonov z roka 1972 a publikované v čiastke 7 Ústredného vestníka Slovenskej socialistickej republiky z roka 1972 pod č. 11; § 39 a nasl. nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 153/1971 Zb. („účtovný archív" je označenie účtovnej spisovne).

2) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomností.