Redakčné oznámenie č. 37/1976 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-37
Čiastka 6/1976
Platnosť od 20.04.1976 do31.12.1989
Zrušený 99/1989 Zb.
Pôvodný predpis 20.04.1976

37

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v českom aj slovenskom vydaní

V ustanovení § 28 ods. 2 vyhlášky treba časť vety za bodkočiarkou upraviť takto:

„vodiči vozidiel požiarnej ochrany, pokiaľ nie sú vybavené týmito výstražnými znameniami, používajú zvukové znamenie „Horí" doplnené modrými alebo červenými svetlami.“.

Redakcia