Vyhláška č. 106/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-106
Čiastka 20/1976
Platnosť od 10.09.1976 do05.04.2005
Účinnosť od 25.09.1976 do05.04.2005
Zrušený 368/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť 29. aprílom 1976.

Znenie 25.09.1976

106

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. mája 1976

o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Dňa 11. septembra 1975 bol v Prahe podpísaný Dohovor o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky. Na základe svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť 29. aprílom 1976.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky, vedené prianím prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotníctva a rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied s cieľom sústavne zlepšovať zdravotný stav ľudu oboch krajín.

Článok 2

Obe zmluvné strany pristúpia k výmene skúseností získaných v oblasti techniky zdravotníctva. Táto výmena sa bude týkať najmä zdravotníckych metód ako prevencie, hygieny, boja proti epidémiám a zdravotníckej výchovy.

Článok 3

Obe zmluvné strany si budú vymieňať publikácie a informácie, lekárske filmy, prostriedky a metódy používané v oblasti zdravotníckej výchovy, najmä audiovizuálne metódy.

Článok 4

Obe zmluvné strany budú podporovať a rozširovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, lekárskymi fakultami, zdravotníckymi školami, prípadne ďalšími zdravotníckymi inštitúciami.

Článok 5

Príslušné organizácie v krajinách oboch zmluvných strán si budú vymieňať programy a dokumentáciu týkajúce sa lekárskych kongresov, konferencií a zasadaní, najmä takých, ktoré majú medzinárodný charakter a ktoré sa budú konať na území jednej zo zmluvných strán, a pozvú na ne zástupcov druhej strany.

Článok 6

Obe zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti profesionálneho školenia zdravotníckeho personálu, a to najmä:

1. Budú podporovať výmenu lekárov, laboratórnych odborníkov a iných zdravotníkov, aby im umožnili zlepšiť ich vedomosti alebo sa špecializovať, alebo sa prípadne venovať štúdiu istých druhov chorôb, a poskytovať nevyhnutné štipendiá na realizáciu tohto cieľa.

2. Budú uskutočňovať výmenu skúseností, učebných pomôcok a dokumentácie týkajúcich sa oblasti zdravotníctva.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať pri rozvoji zdravotníctva v oboch krajinách tým, že budú na žiadosť druhej zmluvnej strany vysielať skúsených odborníkov pre technické školenie lekárskych kádrov ako lekárov, laboratórnych pracovníkov a iných. Na druhej strane uľahčia štúdium a špecializáciu spomínaným kádrom vo svojich školách a hygienických inštitúciách.

Článok 8

Príslušné organizácie a inštitúcie oboch zmluvných strán, aby zabránili šíreniu nákazlivých chorôb, budú si periodicky vymieňať informácie o epidemiologickej situácii.

Článok 9

1. Každá z oboch zmluvných strán poskytne študentom druhej strany lekársku starostlivosť za rovnakých materiálnych podmienok, za akých je táto starostlivosť poskytovaná vlastným študentom.

2. Zdravotnícke inštitúcie oboch zmluvných strán budú prijímať chorých druhej strany. Poskytnú lekársku starostlivosť občanom druhej strany, ak budú postihnutí náhlym ochorením počas svojej prítomnosti na území druhej strany. Podrobnosti, najmä pokiaľ ide o rozsah a podmienky tejto starostlivosti, budú ustanovené kompetentnými ministerstvami oboch krajín na základe Vykonávacieho programu, uzavretého v duchu odseku 4 článku 11 tohto Dohovoru.

Článok 10

Na vykonávanie tohto Dohovoru budú zmluvné strany dojednávať dvojročné Vykonávacie programy.

Článok 11

Výdaje vzniknuté pri vykonávaní tohto Dohovoru budú uhrádzať obe zmluvné strany podľa týchto zásad:

1. Výmena lekárskej literatúry, učebných a audiovizuálnych prostriedkov, zoznamov filmov a materiálov, používaných pri zdravotníckej výchove, sa bude vykonávať zadarmo.

2. Úhrada výdavkov vzniknutých vysielaním delegácií alebo účasťou na konferenciách, kongresoch a zasadaniach sa bude uskutočňovať podľa Vykonávacích programov na základe článku 10 tohto Dohovoru.

3. Výdavky vzniknuté vysielaním a pobytom lekárov a iných členov zdravotného personálu na území jednej zo zmluvných strán budú na náklady zmluvnej strany, na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané.

4. Starostlivosť vyplývajúca z hospitalizácie a lekárskej pomoci na základe článku 9 tohto Dohovoru budú poskytované zadarmo určitému počtu chorých, ktorý bude určený vo Vykonávacom programe, spomenutom v článkoch 9 a 10. Inak náklady týkajúce sa hospitalizácie chorých, ktorých počet prevýši počet určený vo Vykonávacom programe, uhradí tá zmluvná strana, ktorá chorých vyšle. Lekárska pomoc poskytnutá príslušníkom druhej zmluvnej strany v prípade náhleho ochorenia sa bude poskytovať zadarmo.

Článok 12

Náklady predvídané v článku 11 tohto Dohovoru sa budú upravovať podľa dlhodobej obchodnej dohody platnej medzi oboma krajinami.

Článok 13

Tento Dohovor nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jeho ratifikácii alebo schválení a bude platný päť rokov. Bude sa vždy automaticky predlžovať o ďalšie obdobie piatich rokov, ak jedna zo zmluvných strán nepožiada o jeho ukončenie šesť mesiacov pred jeho vypršaním.

Dané v Prahe 11. septembra 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v.r.

Za vládu

Sýrskej arabskej republiky:

N. A. Nuralláh v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.