Vyhláška č. 90/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-90

(v znení č. 121/1972 Zb.)

Čiastka 27/1972
Platnosť od 04.12.1972 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1973 do31.12.1986
Zrušený 90/1986 Zb.
Znenie 01.01.1973

90

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 14. novembra 1972

o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Vyhláška upravuje financovanie niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby, financovanie niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu (ďalej len „organizácie“) s výnimkou družstevných podnikov zahraničného obchodu; určuje zdroje financovania a spôsob ich použitia v týchto organizáciách.

§ 2

Všeobecné ustanovenia

(1) Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, organizácie uhrádzajú

a) výstavbu, zaobstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie investičnej povahy z fondu výstavby,*) príp. z úveru;**)

b) mzdy, náhrady miezd a ostatné osobné výdavky (mzdové prostriedky) vyplácané pracovníkom pri prevádzke, udržiavaní a opravách ďalej uvedených zariadení podnikovej spoločenskej spotreby podľa osobitných predpisov;*)

c) ostatné výdavky uvedené v ďalších ustanoveniach tejto vyhlášky z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

(2) Základné prostriedky a predmety postupnej spotreby zaobstarané z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb**) sú v správe organizácie.

(3) S výnimkou rekreačných zariadení vybudovaných v zahraničí (§ 4 ods. 4) odpisuje organizácia základné prostriedky a predmety postupnej spotreby v používaní podľa osobitných predpisov.***)

DRUHÁ ČASŤ

Zariadenia podnikovej spoločenskej spotreby

§ 3

Kultúrne zariadenia

(1) V závodných kultúrnych zariadeniach) organizácia uhrádza

a) výstavbu, zaobstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu týchto zariadení [závodné kluby, domy kultúry, odborové klubovne (červené kútiky), odborové knižnice, kluby mládeže, výrobno-technické kabinety, kultúrne strediská v závodných ubytovniach, internátoch a na odľahlých pracoviskách] a ich vnútorné vybavenie;††)

b) opravy a udržiavanie základných prostriedkov a ich vybavenia;

c) ich technickú prevádzku (ďalej len „prevádzku“).†††)

(2) Organizácia poskytuje prostriedky na uhrádzanie výdavkov podľa predchádzajúceho odseku písm. b) a c), ako aj na modernizáciu i vtedy, ak ide o zariadenie vo vlastníctve ROH, ktoré sa dalo do správy základnej organizácie ROH alebo sa odovzdalo organizácii na dlhodobé užívanie.

§ 4

Rekreačné zariadenia

(1) V závodných rekreačných zariadeniach*) organizácia uhrádza

a) opravy rekreačných zariadení v tuzemsku (rekreačné strediská, chaty, stanové tábory, detské tábory);

b) mzdy, náhrady miezd a ostatné osobné výdavky na pracovníkov, ktorých je potrebné a účelné zamestnávať na ochranu rekreačných zariadení (správca, domovník alebo strážca, príp. kurič-údržbár).

(2) Organizácia poskytuje prostriedky na opravy rekreačných zariadení v tuzemsku aj vtedy, ak ide o rekreačné zariadenie vo vlastníctve ROH, ktoré sa dalo do správy základnej organizácie ROH.

(3) Organizácia vypláca mzdy, náhrady miezd a ostatné osobné výdavky pracovníkov zabezpečujúcich udržiavanie a vlastnú prevádzku rekreačného zariadenia (napr. kuchára, pomocníčky, servírky, upratovačky); náhrada týchto výdavkov vyplácajúcej organizácii nie je refundáciou mzdových prostriedkov**) a vykonáva sa podľa osobitných predpisov.***)

(4) Výdavky na opravy rekreačných zariadení vybudovaných v zahraničí sa zahŕňajú do výdavkov na vlastnú prevádzku rekreačného zariadenia v zahraničí, financovanú podľa osobitného predpisu***) Odpisy z týchto zariadení sa nevykonávajú. Organizácia neposkytuje pracovníkom, ktorí zabezpečujú dopravu, postavenie, demontáž, príp. uskladnenie stanového zariadenia v zahraničí, náhradu cestovných a iných výdavkov (napr. cestovné, diéty, vreckové).

§ 5

Zdravotnícke a detské zariadenia

(1) V závodných zdravotníckych a detských zariadeniach) organizácia uhrádza

a) výstavbu, zaobstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu týchto zariadení (lekárske stanice, závodné zdravotnícke strediská, závodné polikliniky, závodné nemocnice s poliklinikou a ďalšie zdravotnícke zariadenia v organizácii) a ich vybavenie, s výnimkou vybavenia, ktoré uhrádza národný výbor;*)

b) výstavbu, zaobstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie závodných jaslí, závodných materských škôl, závodných detských útulkov, s výnimkou vybavenia, ktoré uhrádza národný výbor;*)

c) opravy a udržiavanie základných prostriedkov a vybavenia závodných zdravotníckych a detských zariadení, s výnimkou opráv a udržiavania prístrojov a nástrojov, ktoré slúžia výlučne zdravotníckej prevádzke;

d) ich prevádzku.

(2) Organizácia môže poskytnúť v závodných zdravotníckych a detských zariadeniach z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb príspevok aj na zaobstaranie prístrojov a nástrojov slúžiacich výlučne zdravotníckej prevádzke.

(3) V závodných zdravotníckych zariadeniach, pri ktorých nie sú splnené podmienky pre ich zriadenie podľa osobitného predpisu,**) uhrádza organizácia z podielu na zisku (po vykonaní povinných úhrad),***) prípadne z podielu na hmotnej zainteresovanosti***) výdavky na zriadenie, vybavenie, opravy, udržiavanie a prevádzku okrem výdavkov na lieky a zdravotnícky materiál. Osobné výdavky na zdravotníckych pracovníkov príslušných zariadení uhrádzané ústavu národného zdravia nezahŕňa organizácia do mzdových prostriedkov.)

(4) Štátna hospodárska organizácia, ktorá má v prevádzke závodné jasle, závodnú materskú školu alebo závodný útulok, je oprávnená požadovať pomernú časť prevádzkových výdavkov pripadajúcu na deti pracovníkov iných štátnych hospodárskych organizácií umiestnené v ich detských zariadeniach.

(5) Štátne hospodárske organizácie, ktorých pracovníci majú svoje deti umiestnené v cudzích zariadeniach uvedených v odseku 4, sú povinné uhradiť organizácii, ktorá má tieto zariadenia v prevádzke, na ťarchu svojich nákladov pomernú časť prevádzkových výdavkov na tieto detské zariadenia, ktorá pripadá na deti ich pracovníkov. Rozpočtové a príspevkové organizácie postupujú pri poskytovaní týchto náhrad podľa osobitných predpisov.*)

(6) Pri výpočte úhrady pomernej časti prevádzkových výdavkov podľa odsekov 4 a 5 sa vychádza len z počtu dní, po ktoré dieťa v zariadení skutočne pobývalo. Výška pomernej úhrady sa môže dohodou organizácií určiť paušálnou sumou.

§ 6

Výchovné a vzdelávacie zariadenia

(1) Organizácia uhrádza

a) výstavbu, zaobstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie podnikových výchovných a vzdelávacích zariadení (napr. odborné učilištia, učňovské strediská, závodná škola práce); výdavky na zariadenie vyššieho typu (napr. rôzne inštitúty, technické školy, strediská výchovy) sa môžu uhrádzať len vtedy, ak na jeho zriadenie dal súhlas príslušný nadriadený orgán, pokiaľ si súhlas nevyhradil priamo ústredný úrad;

b) opravy a udržiavanie základných prostriedkov a vybavenia podnikových výchovných a vzdelávacích zariadení;

c) ich prevádzku a odmeny osobám, ktoré vyučujú;

d) vybavenie učební, pokiaľ nie je zriadené podnikové výchovné alebo vzdelávacie zariadenie;

e) prístroje a názorné pomôcky na vzdelávanie pracujúcich v podnikových výchovných a vzdelávacích zariadeniach.

(2) Pri laboratórnom vyučovaní sa používa zariadenie organizácie.

§ 7

Učňovské zariadenia

(1) Organizácia uhrádza

a) výstavbu, zaobstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie učňovských zariadení;

b) mzdy, náhrady miezd a ostatné osobné výdavky pracovníkov učňovského zariadenia;

c) mesačné odmeny učňom v prípravnom období a odmeny (zárobok) zúčtované na výplatu učňom v období odborného rozvoja;

d) vecné výdavky spojené s odborným výcvikom učňov a výdavky záverečných učňovských skúšok;

e) stravovanie učňov vo vlastných zariadeniach alebo v zariadeniach spravovaných národnými výbormi alebo v zariadeniach iných organizácií;*)

f) prevádzku, udržiavanie a opravy základných prostriedkov internátu, ktorý slúži výhradne na ubytovanie učňov, príp. výdavky na ubytovanie učňov vo vlastných zariadeniach, v zariadeniach spravovaných národnými výbormi alebo v zariadeniach iných organizácií;*)

g) výdavky na záujmové krúžky, ktoré slúžia na prehĺbenie odbornej prípravy učňov a ich kultúrnej a morálno-politickej výchovy a na ostatnú starostlivosť o kultúrne vyžitie učňov včítane exkurzií a súťaží technickej a umeleckej tvorivosti mládeže;

h) výdavky na základnú telesnú výchovu učňov, ktorá sa uskutočňuje v rámci mimopracovnej výchovy učňov, a na ostatnú starostlivosť o telovýchovu a šport učňov včítane aktívnej účasti učňov na telovýchovných súťažiach a akciách;

ch) pracovné a ochranné odevy, obuv a ochranné pomôcky, pokiaľ sa poskytujú podľa príslušných predpisov;**)

i) materiál na výzdobu zariadení pre výchovu učňov, ktoré sú v správe hospodárskej organizácie;

j) prevádzku učňovskej školy v rámci učebných zariadení, ktoré neuhrádzajú národné výbory z rozpočtu kapitoly školstva;

k) náhradu nákladov na vlastných učňov cudzím organizáciám.

(2) Výdavky na záujmové krúžky, inú kultúrnu a politickovýchovnú činnosť a na telesnú výchovu učňov uskutočňovanú v rámci mimopracovnej výchovy učňov, pokiaľ sa uhrádzajú na ťarchu nákladov [odsek 1 písm. g) a h)], nesmú presiahnuť na jedného učňa sumu 300 Kčs ročne (včítane cestovných výdavkov). Ak sa tieto výdavky uhrádzajú zo zdrojov uvedených v odseku 5, nezapočítavajú sa do uvedenej normy.

(3) Do nákladov na výchovu učňov sa nezahŕňajú náklady na produktívnu prácu učňov [okrem nákladov podľa odseku 1 písm. b) až k)] a ďalej výdavky, ktoré uhrádzajú príslušné národné výbory z prostriedkov určených na školstvo.***)

(4) Do náhrady nákladov na výchovu učňov, ktorá predstavuje pomernú časť skutočných nákladov podľa odseku 1 písm. b) až j), nemožno zahŕňať podiel z odpisov základných prostriedkov slúžiacich na výchovu učňov, podiel na tvorbe hospodárskeho výsledku a podiel celopodnikovej réžie.

(5) Ostatné výdavky na výchovu učňov, ktoré sa neuhrádzajú spôsobom podľa odseku 1, sa môžu uhrádzať za vlastných učňov aj učňov iných organizácií z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb; organizácia vychovávajúca učňov pre inú organizáciu môže od nej podľa vopred dojednanej dohody požadovať náhradu skutočných výdavkov, ktorá sa vykonáva z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

(6) Odborové (generálne) riaditeľstvo môže podriadeným organizáciám, ktoré z jeho rozhodnutia uskutočňujú výchovu učňov nad svoju reprodukčnú potrebu, poskytovať príspevok z odborového rezervného fondu;) pritom organizácie uskutočňujúce výchovu učňov uhrádzajú len výdavky na výchovu učňov vychovávaných nad vlastnú reprodukčnú potrebu až do výšky výnosov výchovného zariadenia (výnosy z produktívnej práce učňov a ostatné výnosy) na ne pripadajúcich.

(7) Príspevok podľa odseku 6 nemožno organizácii poskytnúť, ak dostala na úhradu výdavkov na výchovu učňov nad svoju reprodukčnú potrebu účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu.

(8) Ak ústredný orgán vykonáva funkciu odborového riaditeľstva, môže poskytovať priamo riadeným organizáciám z rezortného rezervného fondu) príspevky obdobne podľa odseku 6 a 7.

§ 8

Zariadenia závodného stravovania

Organizácia uhrádza výstavbu, zaobstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie zariadení závodného stravovania (závodných jedální, kantín a pomocných hospodárstiev).††)

§ 9

Združené zariadenia

Ak sa organizácie združujú†††) na výstavbu, zaobstarávanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby alebo na jej prevádzku, uhrádzajú - a to dohovoreným podielom - výdavky spojené s touto činnosťou z rovnakých zdrojov, z ktorých sa financujú jednotlivé zariadenia.

TRETIA ČASŤ

Financovanie niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií

§ 10

Rozvoj iniciatívy pracujúcich - socialistické súťaženie

(1) Pokiaľ bola organizácii z rozhodnutia vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov prepožičaná Červená zástava piatej päťročnice alebo Červená zástava, prípadne štandarda postavená jej na roveň, uhrádza peňažné odmeny k nim náležajúce nadriadený ústredný orgán z finančných prostriedkov, ktoré dostane zo štátneho rozpočtu federácie.

(2) Peňažnú odmenu podľa odseku 1 použije organizácia po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom takto:

a) časť sa určí na úhradu najpotrebnejších výdavkov na slávnostné odovzdanie Červenej zástavy (nájomné za sálu, jednoduchá výzdoba, primerané občerstvenie, resp. pohostenie vyhodnotených najlepších pracovníkov a kolektívov). Táto suma sa až do jej použitia deponuje v organizácii; pred použitím sa nesmie previesť do niektorého fondu;

b) časť sa určí na peňažné odmeny a pridelí sa do fondu odmien ako účelová dotácia nad limit určený nadriadeným orgánom a vyplatí sa najlepším pracovníkom alebo kolektívom v súvislosti s odovzdaním Červenej zástavy.

(3) Pokiaľ sa peňažná odmena podľa odseku 1 plne nepoužije na účely uvedené v predchádzajúcom odseku, zvyšok sa prevedie do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, a to prípadne aj nad horný limit určený na prevod prostriedkov do tohto fondu, a používa sa podľa predpisov platných pre tento fond.

(4) Peňažné odmeny pre vyhodnotené štátne hospodárske organizácie v socialistickom súťažení organizovanom v rámci ústredného orgánu uhrádza ústredný orgán z rezortného rezervného fondu; pri socialistickom súťažení organizovanom v rámci príslušného odboru uhrádza peňažné odmeny odborové (generálne) riaditeľstvo z prostriedkov odborového rezervného fondu.*)

(5) Peňažné odmeny podľa odseku 4 rozdelí organizácia, ktorá ich dostala, obdobne ako peňažné odmeny k Červeným zástavám (odsek 2) s tým rozdielom, že tieto sumy sa smú použiť len v rámci limitov.**) Peňažné odmeny v prípadoch, keď ich poskytol nadriadený orgán ako účelovú dotáciu do fondu odmien v rámci jeho rozpisovej rezervy v limite fondu odmien, ktorá nie je viazaná,***) sa môžu previesť do fondu odmien nad určený limit.

(6) Pre použitie peňažných odmien, ktoré organizácie vyhodnotené v socialistickom súťažení v krajoch a okresoch dostanú z rozpočtov krajských a okresných národných výborov, ktoré ich riadia, príp. z ich vlastných prostriedkov, platia obdobne ustanovenia odseku 5.

§ 11

Pomoc pri politickovýchovnej, organizačnej a kultúrnej činnosti

(1) Organizácia poskytuje pre politickovýchovnú, organizačnú a kultúrnu činnosť základnej organizácie ROH (závodné výbory, príp. podnikové výbory ROH) a pre základné organizácie KSČ, ako aj základnú organizáciu SZM bezplatne miestnosti a ich potrebné vybavenie; uhrádza ďalej palivo, osvetlenie a upratovanie v týchto miestnostiach.

(2) Ak organizácia nemá vhodné miestnosti na schôdze, konferencie, školenia alebo aktívy základnej organizácie ROH a jej orgánov a zariadení vo vlastnom objekte, zabezpečí na svoj náklad náhradné miestnosti po dohode so závodným výborom ROH.

(3) Organizácia uhrádza na ťarchu svojich nákladov príspevok závodnému výboru ROH, prípadne podnikovému výboru ROH na rozvíjanie činnosti vynálezcov a zlepšovateľov vo výške 10 %, určený z úhrnu odmien vyplatených pôvodcom za realizované vynálezy, zlepšovacie návrhy a priemyselné vzory. Tieto prostriedky sú účelove určené na rozvíjanie činnosti vynálezcov a zlepšovateľov vo vlastnej organizácii, najmä na organizovanie rôznych odborných akcií, na zvyšovanie technických znalostí vynálezcov a zlepšovateľov, na propagáciu najlepších vynálezov a zlepšovacích návrhov, na vydávanie názorných materiálov, na organizovanie rozličných odborných školení, kurzov a pod.

(4) Prostriedky uvedené v odseku 3 na spomínané účely uvoľňuje závodný výbor ROH podľa svojho schváleného rozpočtu alebo podľa rozpočtu závodnej pobočky Čs. vedecko-technickej spoločnosti; nepoužité prostriedky sa prevádzajú do budúceho roka.

§ 12

Činnosť pobočky Čs. vedecko-technickej spoločnosti

(1) Organizácia poskytuje pobočke Čs. vedecko-technickej spoločnosti (ďalej len „pobočka“) v súlade s plánom jej činnosti bezplatne miestnosti a ich potrebné vybavenie, uhrádza ďalej palivo, osvetlenie a upratovanie.

(2) Ak je organizácia kolektívnym členom Čs. vedecko-technickej spoločnosti, uhrádza príslušnej pobočke na ťarchu svojich nákladov určený členský príspevok.

(3) Pobočka je oprávnená používať aj ďalšie zariadenia organizácie (napr. dielne, laboratóriá, rozmnožovne, technické kabinety), ak to vyžaduje plnenie úloh, ktoré pre pobočku vyplývajú z jej plánu práce, a ak sú tieto úlohy v súlade s činnosťou organizácie.

§ 13

Závodné časopisy

(1) Pre vydávanie závodného časopisu poskytuje vedenie organizácie miestnosti a ich potrebné vybavenie.

(2) Organizácia uhrádza platy redaktorov a pomocných pracovníkov pracujúcich v redakcii závodného časopisu; uhrádza ďalej palivo, svetlo a upratovanie v miestnostiach vyhradených pre vydávanie závodného časopisu.

(3) Ak vydávaním závodného časopisu vznikne strata aj napriek tomu, že sa dbalo na zásady hospodárnosti, použije sa na úhradu 70 % z tejto straty podiel organizácie na zisku*) (po vykonaní povinných úhrad), príp. podiel na hmotnej zainteresovanosti;*) zostávajúcich 30 % možno uhradiť z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.**)

§ 14

Zvyšovanie kvalifikácie

(1) Organizácia uhrádza výdavky na odborno-politické školenie pre svojich pracovníkov.

(2) Výdavky na politické, odborárske a na iné než odborné školenia usporadúvané organizáciami Národného frontu, príp. inými organizáciami neuhrádzajú štátne hospodárske organizácie; uhrádza ich organizácia, ktorá toto školenie usporadúva.***) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na školenie pracovníkov upravené osobitným predpisom.)

(3) Výdavky na jednodenné najviac dvojdenné tuzemské exkurzie ako súčasť programu príslušného školenia možno uhradiť len v prípadoch ich zaradenia do osnovy školenia a za predpokladu, že boli v medziach tejto osnovy schválené. Osobitným predpisom sa ustanoví, za akých predpokladov možno prispievať na tematické zájazdy z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.**)

§ 15

Vedecké a odborné sympóziá, kongresy a konferencie

Organizácia môže poskytnúť miestnosti alebo ich na svoj náklad najať na konanie vedeckých a odborných sympózií, kongresov a konferencií len vtedy, ak ich konanie schválil nadriadený orgán. Pre náhradu cestovných a iných výdavkov, ako aj výdavkov na pohostenie platia osobitné predpisy.††)

§ 16

Nákup kníh, brožúr a časopisov

(1) Organizácie môžu nakupovať odborné knihy, brožúry, časopisy, mikrofilmy a iné podobné predmety (ďalej len „publikácie“) súvisiace s činnosťou organizácie len pre svoje knižnice. Publikácie možno nakupovať iba v množstve potrebnom na riadne plnenie úloh organizácie. Ďalšie výtlačky tej istej publikácie alebo výtlačky jej nového vydania sa smú zaobstarávať len po preverení skutočnej potreby.

(2) Nákup publikácií, ktorých obsah nesúvisí priamo s činnosťou organizácie, sa musí obmedziť na mieru postačujúcu na všeobecnú orientáciu. Na hlbšie štúdium treba využívať odborné knižnice nadriadených orgánov, odborné knižnice iných organizácií alebo vedecké knižnice.†††)

(3) Nákup publikácií podľa odsekov 1 a 2 uhrádza organizácia na ťarchu svojich nákladov.

§ 17

Oslavy, pohostenia a dary

(1) Výdavky na celoštátne oslavy (napr. 1. máj, Deň víťazstva čs. pracujúceho ľudu, výročie oslobodenia republiky, výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, výročie Slovenského národného povstania, Deň znárodnenia, Medzinárodný deň žien, Medzinárodný deň detí), významné oslavy rezortov (ako napr. Deň baníkov, stavbárov, železničiarov) alebo významné oslavy organizácie (vyznamenanie Radom práce, 50 rokov trvania podniku) môže organizácia uhrádzať len v najnevyhnutnejšej miere pri zachovaní najvyššej hospodárnosti.

(2) Výdavky z týchto osláv (napr. náklady na výzdobu podniku, transparenty, obrazy, kvetiny, príp. nájomné za sálu) zahŕňa organizácia do vlastných nákladov. Nemožno uhrádzať výdavky na občerstvenie, spoločný obed (večeru) alebo na spoločenskú zábavu pri príležitosti týchto osláv.

(3) Z prostriedkov organizácie nemožno uhrádzať výdavky na oslavy, ktoré usporadúvajú národné výbory a iné organizácie. Tak isto organizácia nemôže poskytovať rôzne príspevky iným organizáciám, pokiaľ ich poskytnutie nepripúšťa osobitný predpis.

§ 18

Financovanie niektorých výdavkov na činnosť vlastných jednotiek Ľudových milícií

Organizácie uhrádzajú:

a) osobné výdavky (napr. náhrady miezd, s výnimkou stravného a nocľažného) príslušníkov vlastnej jednotky Ľudových milícií a nepožadujú za tieto výdavky náhradu od straníckych orgánov. Dĺžka trvania jednotlivej akcie nerozhoduje.

Organizácia nepožaduje náhradu osobných výdavkov, ak sa príslušník vlastnej jednotky Ľudových milícií zúčastní na krátkodobom internátnom kurze (nepresahujúcom v jednom slede tri mesiace) organizovanom príslušným straníckym orgánom;

b) výdavky na zariadenia potrebné na zabezpečenie činnosti vlastnej jednotky Ľudových milícií vyplývajúcej z jej organizácie a funkcie určenej jej nadriadeným orgánom; ide najmä o zabezpečenie miestností a ich vybavenia (skladiská, garáže, zbrojnica so signalizačným zariadením a pod.) pre potreby vlastnej jednotky Ľudových milícií;

c) výdavky spojené s palivom, elektrickým prúdom a udržiavaním zariadení Ľudových milícií, ako aj opravy v týchto zariadeniach;

d) výdavky na zriadenie a prevádzku potrebného počtu telefónnych účastníckych staníc do úvahy prichádzajúcim príslušníkom vlastnej jednotky Ľudových milícií; počet týchto staníc určí nadriadený orgán Ľudových milícií po dohode s vedením organizácie;

e) výdavky spojené s dopravou vlastnej jednotky Ľudových milícií na akcie, ktoré vyplývajú z jej funkcie.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 19

Príslušné ministerstvo financií môže vo výnimočných prípadoch povoliť zo závažných dôvodov výnimku z tejto vyhlášky.

§ 20

(1) Zrušuje sa ustanovenie § 1druhá časť a tretia časť vyhlášky č. 48/1967 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií, s výnimkou ustanovenia § 7.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1973.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 140/1971 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

**) Vyhláška č. 105/1966 Zb. o úverovaní socialistických organizácií a úrokových sadzbách.

*) Vyhláška č. 158/1970 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce v znení vyhlášky č. 165/1971 Zb.

**) Vyhláška č. 162/1971 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

***) Vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov a smernice k jednotnej účtovej osnove v národnom hospodárstve.

) Výdavky na vlastnú kultúrnu a ideovovýchovnú činnosť kultúrnych zariadení sa uhrádzajú z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa vyhlášky č. 162/1971 Zb.

††) Na tieto investície a ich vybavenie neinvestičnej povahy možno tiež prispieť z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa vyhlášky č. 162/1971 Zb.

†††) Rozumie sa tým palivo, elektrický prúd, voda, para, plyn a pod. a ďalej mzdy, náhrady miezd a ostatné osobné výdavky pracovníkov, ktorí tieto práce zaobstarávajú.

*) Výstavba, zaobstaranie, rekonštrukcia a modernizácia rekreačného zariadenia, jeho vybavenie, ako aj výdavky na udržiavanie a vlastnú prevádzku rekreačných zariadení sa uhrádzajú podľa vyhlášky č. 162/1971 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

**) Vyhláška č. 158/1970 Zb. v znení vyhlášky č. 165/1971 Zb.

***) Vyhláška č. 162/1971 Zb.

) Použitie prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb pri výstavbe, zaobstaraní, rekonštrukcii, modernizácii a vybavení závodných zdravotníckych a detských zariadení upravuje vyhláška č. 162/1971 Zb.

*) Smernice pre financovanie niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií č. V/2-26 500/1972 publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1972.

**) Vyhláška č. 43/1966 Zb. o sústave zdravotníckych zariadení.

***) Nariadenie vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

) Vyhláška č. 158/1970 Zb. v znení vyhlášky č. 165/1971 Zb.

*) Vyhláška č. 61/1969 Zb., č. 67/1969 Zb., č. 110/1970 Zb. a č. 156/1970 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov.

**) Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákonov č. 88/1968 Zb. a č. 153/1969 Zb.

***) Zákon č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere.

) Nariadenie vlády ČSSR č. 139/1971 Zb.

††) Financovanie závodného stravovania upravuje § 7 vyhlášky č. 48/1967 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií.

†††) §360a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.

*) Podľa nariadenia vlády ČSSR č. 139/1971 Zb. možno prispieť na podporu vnútropodnikovej socialistickej súťaže z prostriedkov odborového rezervného fondu a organizáciám priamo podriadeným ústrednému orgánu z rezortného rezervného fondu.

**) Do limitu na pohostenie a dary sa nezahŕňajú výdavky na pohostenie (občerstvenie) poskytované pri príležitosti udelenia čestných uznaní, ku ktorým neprislúcha peňažná odmena (napr. čestné uznania ministerstiev, výrobných hospodárskych jednotiek, krajských a okresných národných výborov), pokiaľ sa tieto výdavky uhradia z prostriedkov (po vykonaní povinných úhrad - nariadenie vlády ČSSR č. 139/1971 Zb.) orgánu, ktorý toto uznanie udelil.

***) Vyhláška č. 158/1970 Zb. v znení vyhlášky č. 165/1971 Zb.

*) Nariadenie vlády ČSSR č. 139/1971 Zb.

**) Vyhláška č. 162/1971 Zb.

***) Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákonov č. 88/1968 Zb. a č. 153/1969 Zb.

) Smernice Ministerstva financií o hmotnom zabezpečení pracovníkov pri účasti na politickom školení č. 371/2305/68 (Finančný spravodajca č. 1/1968), registrované v čiastke 7/1968 Zb.

††) Vyhláška č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. Smernice č. II/1-126/72-7501 na vykonanie niektorých ustanovení vyhlášky č. 96/1967 Zb., publikované v Ústrednom vestníku ČSR č. 2/1972. Smernice pre hospodárenie s prostriedkami na pohostenie a dary v štátnych socialistických organizáciách č. V/1-7229/70, publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1970, registrované v čiastke 23/1970 Zb. a vysvetlivky k týmto smerniciam č. V/1-10 436/71, publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1971.

†††) Tým sa nevylučuje nákup kníh a časopisov politického a ekonomického obsahu pre knižnice.