Vyhláška č. 52/1972 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu motorových vozidiel (Predpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1972-52
Čiastka 15/1972
Platnosť od 27.07.1972
Účinnosť od 11.08.1972
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku nadobudli platnosť - Predpisy č. 1 a 2 dňom 8. mája 1961 - Predpis č. 3 dňom 12. februára 1964 - Predpis č. 10 dňom 15. júla 1969 - Predpisy č. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dňom 14. apríla 1972.

Aktuálne znenie 11.08.1972

52

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. júna 1972

o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu motorových vozidiel


(Predpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

Na základe Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, Ženeva, 20. marca 1958 (č. 176/1960 Zb.), Československá socialistická republika oznámila generálnemu tajomníkovi OSN, že nabudúce bude používať

1. Jednotné podmienky pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel vyžarujúcich asymetrické tlmené alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá (Predpis č. 1.).

2. Jednotné podmienky pre homologizáciu elektrických žiaroviek svetlometov vyžarujúcich asymetrické tlmené alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá (Predpis č. 2.).

3. Jednotné podmienky pre homologizáciu odraziek pre motorové vozidlá (Predpis č. 3.).

4. Jednotné podmienky pre homologizáciu vozidiel z hľadiska odrušenia (Predpis č. 10).

5. Jednotné podmienky pre homologizáciu vozidiel z hľadiska pevnosti dverných zámok a závesov (Predpis č. 11).

6. Jednotné podmienky pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ochrany vodiča proti riadiacemu mechanizmu v prípade nárazu (Predpis č. 12).

7. Jednotné podmienky pre homologizáciu vozidiel z hľadiska zakotvenia bezpečnostných pásov osobných automobilov (Predpis č. 14).

8. Jednotné podmienky pre homologizáciu vozidiel vybavených zážihovým motorom so zreteľom na plynné nečistoty vypúšťané motorom (Predpis č. 15).

9. Jednotné podmienky pre homologizáciu bezpečnostných pásov pre dospelé osoby cestujúce v motorových vozidlách (Predpis č. 16).

10. Jednotné podmienky pre homologizáciu vozidiel z hľadiska pevnosti sedadiel a ich úchytiek (Predpis č. 17).

11. Jednotné podmienky pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ich ochrany proti neoprávnenému používaniu (Predpis č. 18).

12. Jednotné podmienky pre homologizáciu hmlových svetiel pre motorové vozidlá (Predpis č. 19).

13. Jednotné podmienky pre homologizáciu svetlometov vyžarujúcich asymetrické tlmené alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá, vybavené halogénovými žiarovkami H4, a homologizácia týchto žiaroviek (Predpis č. 20).


Pre Československú socialistickú republiku nadobudli platnosť

- Predpisy č. 1 a 2 dňom 8. mája 1961

- Predpis č. 3 dňom 12. februára 1964

- Predpis č. 10 dňom 15. júla 1969

- Predpisy č. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dňom 14. apríla 1972.

Do českého znenia Predpisov č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20 možno nazrieť v Ústredí vedeckých, technických a ekonomických informácií v Prahe.


Minister:

Ing. Chňoupek v. r.