Zákon č. 62/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-62
Čiastka 19/1971
Platnosť od 08.07.1971 do31.12.1982
Účinnosť od 01.08.1971 do31.12.1982
Zrušený 139/1982 Zb.
Znenie 01.08.1971

62

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 8. júla 1971,

ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa mení a znie:

㤠13

(1) Počet svojich poslancov určí národný výbor so zreteľom na počet obyvateľov, na veľkosť svojho obvodu, na rozsah svojej pôsobnosti i so zreteľom na to, aby národný výbor tvoril pracovne schopný zbor. Pritom počet poslancov určí tak, aby

a) miestny alebo mestský národný výbor mal najmenej:

9 poslancov v obciach do 300 obyvateľov,

11 poslancov v obciach do 600 obyvateľov,

17 poslancov v obciach do 1 500 obyvateľov,

25 poslancov v obciach do 5 000 obyvateľov,

40 poslancov v obciach do 10 000 obyvateľov,

60 poslancov v obciach do 20 000 obyvateľov,

80 poslancov v obciach do 50 000 obyvateľov,

85 poslancov v obciach nad 50 000 obyvateľov;“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1971.


Klokoč v. r.

Ing. Hanus v. r.