Vyhláška č. 24/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní bankoviek po 20 Kčs

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1971-24
Čiastka 7/1971
Platnosť od 01.04.1971
Účinnosť od 01.04.1971
Aktuálne znenie 01.04.1971

24

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

z 26. marca 1971

o vydaní bankoviek po 20 Kčs

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Dňom 1.apríla 1971 sa vydávajú bankovky Štátnej banky československej po 20 Kčs vzoru 1970 (tvaru I).

§ 2

(1) 20 Kčs bankovka vzoru 1970 (tvaru I) je 58 mm široká a 132 mm dlhá a je vytlačená na žltkastom papieri s priebežnou tmavočiarou vodotlačou s ochrannými modrými a červenými vláknami uloženými v papierovej hmote.

(2) Vodotlač vytvára po celej ploche papiera vodorovné rady striedajúcich sa lipových lístkov a päťcípych hviezd.

(3) Na líci bankovky, potlačenej po celej ploche, je hlavná tlač vyhotovená v modrej farbe meditlačou. Plocha líca je rozdelená na tri nerovnaké polia dvoma zvislými čiarami, zloženými z drobných opakujúcich sa číslic „20“. Stredné pole zaberá veľká pestrofarebná nepravidelná gilošová ružica, v ktorej je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky, vyhotovený tiež vo farbách. Z ružice sa rozbiehajú v irisujúcom (dúhovom) vyhotovení cez celú lícnu stranu lúče zložené z rôznofarebných vlnovkových čiar. V ľavom poli, do ktorého zasahuje aj časť pestrofarebnej gilošovej ružice, je pri hornom okraji veľká číslica „20“. V pravom poli je rytina hlavy Jana Žižku z Trocnova podľa najstaršej zachovanej plastickej podoby z konca 15.storočia. V pravom dolnom rohu je menšia číslica „20“.

(4) V strednom poli hore je vo dvoch riadkoch text

„BANKOVKA
STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“,

pod ním tiež vo dvoch riadkoch text

„DVACET KORUN
ČESKOSLOVENSKÝCH“.

Pod štátnym znakom je letopočet „1970“ a pod ním trestné pohrozenie

„PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“,

ktoré je hore a dole orámované jedným riadkom drobných opakujúcich sa nápisov „STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“ a po stranách číslicami „20“.

(5) Pri dolnom okraji stredného poľa sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „KAREL HRUŠKA INV.“ (navrhol) a vpravo meno rytca „JAN MRÁČEK SC.“ (ryl); uprostred je firemné označenie tlačiarne „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“.

(6) Na rube bankovky, potlačenej po celej ploche, je prevládajúca farba tiež modrá. Plocha je tiež rozdelená dvoma zvislými vlnovkovými čiarami na tri nerovnaké polia. V strednom poli je podľa dobovej maľby z „Jenského kódexu“ z konca 15. storočia zobrazené husitské vojsko vedené kňazom s monštranciou a Janom Žižkom z Trocnova na bielom koni.

(7) V ľavom poli je veľká nepravidelná pestrofarebná irisujúca gilošová ružica, z ktorej sa lúčovite šíria cez celú plochu rubu štylizované číslice „20“, ktoré sa od stredu plynule zväčšujú a preťahujú. V ľavom hornom rohu je číslica „20“. Gilošová ružica je prekrytá textom vo dvoch riadkoch

„DVACET KORUN
ČESKOSLOVENSKÝCH“,

pod ním pri dolnom okraji je umiestnená vo dvoch riadkoch doložka o hodnotovom krytí bankoviek

„BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI
AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.

(8) V pravom poli dole prevažne na pozadí menšej pestrofarebnej gilošovej ružice je veľká číslica „20“. Hore je označenie série bankovky jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom, nad gilošovou menšou ružicou je šesťmiestne poradové číslo bankovky, obe v červenej farbe.

(9) Pri ľavom dolnom okraji ľavého poľa je drobným písmom vytlačené meno autora návrhu „KAREL HRUŠKA INV.“ (navrhol), pri dolnom pravom okraji stredného poľa meno autora ryteckého prepisu historického obrazu „MILOŠ ONDRÁČEK SC.“ (rytecky kreslil).


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Rohlíček CSc. v. r.