Opatrenie č. 13/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-13

(v znení č. 138/1970 Zb.)

Čiastka 6/1967
Platnosť od 28.02.1967
Účinnosť od 01.01.1971
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 34/1967 Zb. zo dňa 5. apríla 1967.

Aktuálne znenie 01.01.1971

13

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 15. februára 1967

o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 2

Z ustanovenia § 3 zákona č. 32/1963 Zb. o organizácii riadenia poľnohospodárstva sa vypúšťa odsek: „potvrdzovať zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb uzavierané jednotnými roľníckymi družstvami a štátnymi majetkami. Bez tohto potvrdenia sú zmluvy neplatné.“

§ 3

Ustanovenie § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia č. 77/1962 Zb. sa dopĺňa vetou tohto znenia: „U chmeľu vypestovaného v chmeliarskej výrobnej oblasti „Tršicko" dodávaného do tuzemských pivovarov postačí iba označovanie chmeľu.“


§ 4

Zrušujú sa

1. zákon č. 176/1949 Zb. o preskúšaní niektorých energetických zariadení;

2. ustanovenia § 35, 36, 38 až 41, 51, 52, 162, 259, 262, 263, 265, 266, 268 ods. 1 a 3, 362 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.;

3. ustanovenie § 30 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách; zriaďovanie a používanie fondov jednotnými roľníckymi družstvami a používanie ekonomických nástrojov na podporu hospodárskeho rozvoja jednotných roľníckych družstiev upraví vláda.

§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.