Zákon č. 123/1965 Zb.Zákon o Československej tlačovej kancelárii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-123
Čiastka 51/1965
Platnosť od 25.11.1965 do22.12.1992
Účinnosť od 01.10.1991 do22.12.1992
Zrušený 597/1992 Zb.
Znenie 01.10.1991

123

ZÁKON

z 12. novembra 1965

o Československej tlačovej kancelárii

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Československá tlačová kancelária je tlačovou agentúrou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 2

Česko-slovenská tlačová kancelária okrem iných služieb tlačovej agentúry

a) vydáva v plnom znení vyhlásenia ústredných štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ ju o to požiadajú,

b) informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov a ich poradných orgánov, ústredných štátnych organizácií a ústavných činiteľov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ ju o to požiadajú,

c) informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a jej poradných orgánov na požiadanie príslušného ústredného štátneho orgánu a o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach orgánov štátnych organizácií pôsobiacich v Českej republike aj Slovenskej republike na požiadanie ústredného orgánu týchto organizácií.

§ 3

Česko-slovenská tlačová kancelária môže vykonávať podnikateľskú činnosť v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike aj v zahraničí a zapisuje sa na tento účel do podnikového registra; môže zakladať obchodné spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní obchodných spoločností.

§ 4

(1) Československá tlačová kancelária je organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou a môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

(2) Za činnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie uvedenú v § 2 zodpovedá vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 6

(1) Zásady vnútorného usporiadania a hospodárenia Československej tlačovej kancelárie obsahuje štatút, ktorý na návrh generálneho riaditeľa Československej tlačovej kancelárie vydá vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky.

(2) Štatút upraví vzťahy Česko-slovenskej tlačovej kancelárie k štátnym orgánom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky a vymedzí vzájomnú pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky; upraví tiež zloženie a pôsobnosť kolégia Česko-slovenskej tlačovej kancelárie a jej riaditeľskej rady, ktorú tvorí generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky a generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky.

(3) Pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky upraví zákon Českej národnej rady. Pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky upraví zákon Slovenskej národnej rady.

§ 7

Česko-slovenská tlačová kancelária používa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike aj v zahraničí skratku „ČSTK“.


§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.