Vyhláška č. 47/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-47
Čiastka 22/1964
Platnosť od 09.03.1964
Účinnosť od 01.10.1991
Aktuálne znenie 01.10.1991

47

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 9. marca 1964

o peňažných službách občanom

Ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Ministerstvom spravodlivosti na vykonanie ustanovení § 325 až 344 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje poskytovanie peňažných služieb občanom, ktoré poskytujú banky, sporiteľne, prípadne iné organizácie (ďalej len „organizácie“) oprávnené poskytovať tieto služby podľa osobitných predpisov.1)

(2) Na účely tejto vyhlášky sa pod pojmom sporiteľňa rozumie organizácia podľa odseku 1. Pod pojmom úradovňa sa rozumejú pobočky alebo zastupiteľstvá alebo iné organizačné jednotky organizácie.

I. Vklady na vkladných knižkách

1. Všeobecné ustanovenia

§ 2

(1) Peniaze možno ukladať najmä na tieto druhy vkladných knižiek:

a) na obyčajné vkladné knižky,

b) na výherné vkladné knižky,

c) na cestovné vkladné knižky.

(2) Obyčajné vkladné knižky a výherné vkladné knižky môžu sa vystaviť na doručiteľa alebo na meno; ak sú vystavené na meno, musí sa vo vkladnej knižke výslovne uviesť, že ide o vkladnú knižku na meno.

(3) Cestovné vkladné knižky sú vkladnými knižkami na meno.

§ 3

Náležitosti vkladných knižiek a dokladov o iných vkladových vzťahoch určuje organizácia tak, aby bola zabezpečená preukazaná identifikácia vkladového vzťahu.

§ 5

(1) Organizácia prijíma na vkladnú knižku vklady a vykonáva z nej výplaty, ak vkladateľ požiada o prijatie vkladu alebo o výplatu v úradovni, ktorá vedie vklad. Peniaze prijaté sporiteľňou sa stávajú ďalším vkladom až dňom, keď oprávnená osoba oznámi sporiteľni, že ide o vklad na určitú vkladnú knižku.

(2) Prijať vklad na vkladnú knižku alebo z nej vykonať výplatu môže za dohodnutých podmienok aj iná úradovňa tej istej organizácie, než v ktorej sa vklad vedie. Pri výbere vkladu v inej úradovni je ten, kto vklad vyberá, povinný preukázať svoju totožnosť.

(3) Nakladanie s vkladom na vkladných knižkách v inej organizácii, než ktorá vedie vklad, je možné, len pokiaľ je to zmluvne dojednané medzi organizáciami, a to za dohodnutých podmienok.

§ 6

(1) Vkladateľ môže v úradovni sporiteľne, ktorá vedie vklad, viazať (vinkulovať) výplaty z obyčajnej vkladnej knižky a z výhernej vkladnej knižky na heslo, na privolenie tretej osoby (iného občana alebo organizácie) alebo na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane. Pri viazaní výplaty na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane, je vkladateľ povinný preukázať svoju totožnosť.

(2) Viazanosť výplaty podľa odseku 1 možno zrušiť len v úradovni sporiteľne, ktorá vedie vklad. Viazanosť na heslo môže zrušiť ten, kto oznámi heslo alebo preukáže, že mu vklad patrí. Viazanosť na privolenie tretej osoby sa môže zrušiť len so súhlasom tejto osoby alebo na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo notárstva. Viazanosť na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane, môže zrušiť kedykoľvek ten, kto výplatu viazal, a ak zomrel, notárstvo príslušné na prejednanie dedičstva.

(3) Z vkladnej knižky, ktorá je predmetom výkonu rozhodnutia súdu alebo úradu, sa vykoná výplata, i keď je viazaná podľa odseku 1, ak sa súčasne s vkladnou knižkou predloží potvrdenie, že nariadenie o výkone rozhodnutia je vykonateľné. Ak je predmetom výkonu rozhodnutia cestovná vkladná knižka, vykoná sporiteľňa výplatu i bez predloženia preukazného lístka (§ 22).

§ 7

(1) Pri vkladných knižkách na doručiteľa neskúma sporiteľňa ani pri založení vkladu, ani pri ďalšom ukladaní a vyberaní, kto je vkladateľom, prípadne kto vkladnú knižku predkladá; oprávnenie sporiteľne požadovať preukaz totožnosti v prípade uvedenom v § 5 ods. 2 nie je dotknuté.

(2) Každému, kto predloží vkladnú knižku na doručiteľa, vyplatí sa požadovaná suma, ak nebráni výplate úradný zákaz, zákaz výplaty (§ 14 a 16), umorovacie konanie, vinkulácia alebo osobitné ustanovenie tejto vyhlášky (§ 19 ods. 3). Sporiteľňa však nevykoná výplatu, ak má dôvodné podozrenie z trestného činu týkajúceho sa vkladu.

§ 8

(1) Pri založení vkladu na vkladnej knižke na meno musí občan preukázať svoju totožnosť.

(2) S vkladom na vkladnej knižke na meno môže nakladať ten, kto preukáže, že je vkladateľom alebo jeho zástupcom. Sporiteľňa nesmie vklad na vkladnej knižke na meno vyplatiť, ak bránia tomu skutočnosti uvedené v § 7 ods. 2.

(3) Vklad na vkladnej knižke na meno previesť medzi živými; prevod sa uskutoční tým, že sporiteľňa na žiadosť vkladateľa vyznačí vo vkladnej knižke meno, priezvisko a adresu nového vkladateľa. Ak nadobudne občan vklad na vkladnej knižke na meno dedičstvom, vyznačí sporiteľňa prevod vkladu na nového vkladateľa na jeho žiadosť a po preukaze dedičstva.

§ 9

(2) Zrušená vkladná knižka sa vkladateľovi nevracia.

§ 10

(1) Ak vkladateľ počas 20 rokov s vkladom nenakladal, ani nepredložil vkladnú knižku na doplnenie záznamov v tej úradovni sporiteľne, ktorá vedie vklad, zrušuje sa vkladový vzťah uplynutím tejto doby.

(2) Občan má právo na vrátenie zostatku zrušeného vkladu. Toto právo sa premlčuje v troch rokoch od zrušenia vkladového vzťahu.

Umorovacie konanie

§ 11

(1) Ak je ohlásená strata, zničenie alebo odcudzenie vkladnej knižky neznámym páchateľom, zavedie sporiteľňa, ktorá vedie vklad, na návrh vkladateľa alebo toho, kto má na vkladnej knižke právny záujem (ďalej len „navrhovateľ“), konanie o vyhlásenie vkladnej knižky za umorenú. Navrhovateľ musí pritom preukázať svoju totožnosť a uviesť údaje potrebné na zistenie totožnosti vkladnej knižky.

(2) Až do skončenia alebo zastavenia umorovacieho konania nemožno s vkladom nakladať.

(3) Začatie umorovacieho konania oznámi sporiteľňa vyhláškou. Vyhláška musí byť vyvesená aspoň po dobu dvoch mesiacov na mieste prístupnom pre občanov v úradovni, ktorá vedie vklad, a v sporiteľni, v obvode ktorej má navrhovateľ bydlisko. Vo vyhláške sa uvedie, že po bezvýslednom uplynutí dvoch mesiacov odo dňa v nej uvedeného, stratí vkladná knižka platnosť a navrhovateľovi sa za ňu vydá nová knižka alebo sa mu vyplatí vklad.

(4) O začatí umorovacieho konania upovedomí sporiteľňa navrhovateľa a všetky osoby, ktoré podľa jej znalostí by mohli mať na vklade právny záujem (ďalej len „účastníci“).

§ 12

Ak nebude sporiteľni do dvoch mesiacov odo dňa uvedeného vo vyhláške oznámené, že sa vkladná knižka našla, stratí vkladná knižka platnosť a sporiteľňa vystaví navrhovateľovi novú vkladnú knižku, prípadne mu na jeho žiadosť vyplatí celý vklad. Sporiteľňa nie je povinná označiť novú vkladnú knižku pôvodným číslom vkladového účtu.

§ 13

(1) Ak oznámi navrhovateľ za trvania umorovacieho konania, že sa vkladná knižka našla, zastaví sporiteľňa umorovacie konanie a oznámi to účastníkom.

(2) Ak predloží za trvania umorovacieho konania vkladnú knižku niekto iný než navrhovateľ, zastaví sporiteľňa umorovacie konanie a vydá vkladnú knižku navrhovateľovi, ak súhlasí s tým ten, kto ju predložil. Ak však žiada ten, kto vkladnú knižku predložil, o jej vrátenie, vydá sa mu, ak preukáže svoju totožnosť. Sporiteľňa upovedomí o tom súčasne navrhovateľa a upozorní ho, že s vkladom bude možno nakladať, ak nepreukáže do jedného mesiaca, že svoj nárok uplatnil na súde. Rovnako sa postupuje, ak sporiteľňa zistí iným spôsobom, že vkladnú knižku má niekto iný.

(3) Ak uplatní počas umorovacieho konania niekto iný nárok na vklad bez predloženia vkladnej knižky, upovedomí o tom sporiteľňa navrhovateľa a požiada toho, kto nárok na vklad uplatnil, aby do jedného mesiaca po uplynutí lehoty ustanovenej v § 11 ods. 3 preukázal, že svoj nárok uplatnil na súde. Ak tak neurobí, vydá sporiteľňa novú vkladnú knižku alebo vyplatí vklad navrhovateľovi; inak vyčká na súdne rozhodnutie.

§ 14

Ak bude po skončení umorovacieho konania predložená pôvodná knižka, sporiteľňa ju zadrží. Ak nebol predložiteľ umorenej vkladnej knižky navrhovateľom a ak uplatňuje nárok na vklad, sporiteľňa mu oznámi všetko, čo potrebuje na uplatnenie svojich práv, a na účte o vklade poznamená zákaz výplaty; tento zákaz však zruší, ak nepreukáže predložiteľ umorenej vkladnej knižky do jedného mesiaca, že nárok na vklad uplatnil na súde.

§ 15

Ak nemá sporiteľňa pochybnosť o tom, kto je oprávnený s vkladom nakladať, môže vydať vkladateľovi i bez umorovacieho konania za vkladnú knižku stratenú alebo zničenú vkladnú knižku novú, ak je zostatok vkladu najviac 1000,- Kčs. Ak však sporiteľňa vydá novú vkladnú knižku neoprávnenému občanovi, nie je tým dotknuté právo vkladateľa.

§ 16

Ak nežiada ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie vkladnej knižky neznámym páchateľom, o jej umorenie alebo ak ohlási niekto, že mu vkladnú knižku odňala osoba jemu známa, poznamená sporiteľňa na účte o vklade na zodpovednosť ohlasovateľa zákaz výplaty. Ak sa do jedného mesiaca po ohlásení nepodá návrh na začatie umorovacieho konania, prípadne sa nepreukáže, že na súde sa uplatnil nárok na vydanie vkladnej knižky, sporiteľňa zákaz výplaty zruší.

2. Osobitné ustanovenia o jednotlivých druhoch vkladných knižiek Obyčajné vkladné knižky

§ 17

(1) Z vkladov na vkladných knižkách platí organizácia občanom úrok. Organizácia určuje, prípadne mení úrokovú sadzbu z vkladov občanov v rámci opatrení vyhlasovaných Štátnou bankou česko-slovenskou v Zbierke zákonov.2)

(2) Organizácia môže poskytovať občanom aj iné majetkové výhody, ktorých výšku určí pri jednotlivých druhoch vkladov na základe úrokovej sadzby pre obdobný druh vkladu.

Výherné vkladné knižky

§ 19

Vklady na výherných vkladných knižkách sa zúčastňujú žrebovania na získanie výhry, prémie alebo inej majetkovej výhody.

§ 20

(1) Určenie výhier, prémií alebo iných majetkových výhod žrebovaním upravuje herný plán, ktorý vydáva organizácia. Do žrebovania sa nesmie herný plán meniť v neprospech občanov.

(2) Herný plán určí rozsah žrebovania, žrebovacie obdobie, počet, výšku a spôsob žrebovania výhier, prémií alebo iných majetkových výhod.

(3) Herný plán zverejňuje organizácia takým spôsobom, aby sa zabezpečila dostatočná informovanosť občanov.

(4) Žrebovanie musí byť verejné a na zabezpečenie jeho priebehu i kontroly ustanoví organizácia žrebovaciu komisiu s účasťou verejnosti.

Cestovné vkladné knižky

§ 21

O založenie vkladu na cestovnej vkladnej knižke, o prijatí ďalších vkladov na túto knižku a o výplaty z nej môže vkladateľ za dohodnutých podmienok požiadať v úradovniach organizácií a prostredníctvom pôšt.

III. Pôžičky

§ 32

Organizácia môže s občanom písomne dohodnúť, že mu poskytne peňažnú pôžičku a že občan pôžičku s úrokami splatí dojednaným spôsobom v dohodnutej lehote. Zároveň môže písomne dohodnúť aj účel, na ktorý sa pôžička poskytne.

§ 34

(1) Z pôžičiek platí občan organizácii úrok. Organizácia dojedná úrokovú sadzbu z pôžičiek občanom v rámci opatrení vyhlasovaných Štátnou bankou česko-slovenskou v Zbierke zákonov.2)

(2) Pri pôžičkách nesplatených v lehote platí občan organizácii od začiatku omeškania zvýšenú úrokovú sadzbu, pokiaľ je jej výška dohodnutá v zmluve.

§ 35

Občan je oprávnený splatiť požičanú sumu i pred dohodnutou lehotou.


IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 37

Spôsob úročenia jednotlivých druhov vkladov a pôžičiek sa riadi obchodnými podmienkami organizácie.

§ 38

(2) Úrokovanie pôžičiek sa začína dňom, kedy sporiteľňa poskytnutú sumu zaúčtovala na účte pôžičky, najneskoršie však siedmym dňom po poskytnutí tejto sumy, a sa skončí, pokiaľ ide o splatenú sumu, dňom predchádzajúcim zaúčtovaniu splátky na tomto účte, najneskoršie však siedmym dňom po zaplatení splátky. Ak však boli dohodnuté pravidelné mesačné splátky, môže sa tiež dohodnúť, že úrokovanie splatených súm sa skončí dňom ich zročnosti, i keď sa zaplatia v určitej dobe pred zročnosťou alebo po zročnosti splátky.

§ 41

Ustanovenia o bežnom účte platia tiež pre bežné účty zriaďované podľa osobitných predpisov, pokiaľ tieto predpisy neobsahujú odchylnú úpravu.

§ 41a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 1990

Zmluvy o pôžičkách uzavreté pre účinnosťou tejto vyhlášky sa riadia podmienkami platnými v čase uzavretia zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

§ 42

Zrušuje sa vyhláška ministra financií č. 67/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úrokových sadzbách, pokiaľ upravuje úroky z vkladov občanov a z pôžičiek poskytovaných peňažnými ústavmi občanom.**)

§ 43

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

Dvořák v. r.


Príloha vyhlášky č. 47/1964 Zb.

Herný plán pre výherné vkladné knižky

Žrebovanie

1. Žrebovacie obdobie trvá od 1. mája do 31.októbra a od 1. novembra do 30. apríla budúceho roka.

2. Žrebovanie je verejné. Vykonáva ho dvakrát do roka Slovenská štátna sporiteľňa v spolupráci s Českou štátnou sporiteľňou v máji a v novembri za účasti komisie, ktorej členov na tento účel vymenúva za Slovenskú socialistickú republiku Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.1)

3. Členovia komisie skontrolujú pred žrebovaním správnosť a úplnosť žrebovacích lístkov a pri žrebovaní dbajú o jeho riadny priebeh.

Výhry a prémie

4. Pri žrebovaní sa vytiahne na každých 1000 poradových čísiel vkladov na výherných vkladných knižkách 25 výhier a jedna prémia, a to:

a)1 výhra250 %
3 výhry po100 %
21 výhier po20 %
priemerného zostatku vkladu za uplynulé žrebovacie obdobie, pričom výhra môže byť najmenej 10 Kčs a najviac 100 000 Kčs;
b) 1 pevná prémia 3000 Kčs.

5. Vklad na výhernej knižke múže byť vyžrebovaný pri každom žrebovaní bez ohľadu na to, či a koľkokrát v predchádzajúcich žrebovacích obdobiach.

Spôsob žrebovania

6. Žrebovanie výhier sa vykonáva tak, že sa najprv vytiahnu z osudia čísla vyhrávajúcich vkladov a z týchto čísiel potom vytiahnu čísla, na ktoré pripadajú výhry 250 % a 100 % priemerného zostatku vkladu. Pre toto žrebovanie je pripravené 1000 žrebovacích lístkov s číslami 000 a 001 až 999. Pre každý ťah sa vkladá do osudia vždy 40 lístkov s číslami za sebou idúcimi (pre prvý ťah čísla 000, 001 až 039, pre druhý ťah čísla 040 až 079 atď.), aby sa v 25 ťahoch postupne vystriedalo všetkých 1000 lístkov a zabezpečilo sa tak rozloženie výhier na každých 40 čísiel výherných vkladov. Pri každom ťahu sa vyberie z osudia vždy jeden lístok, ktorého číslo udáva číslo vkladu vyhrávajúceho v každej tisícovke vkladov. Ak bol napr. z osudia vytiahnutý lístok s číslom 37, pripadá výhra nielen na číslo 37, ale tiež na vklady na výherných vkladných knižkách čísiel 1037, 2037 atď. Výherné vklady čísiel 1000, 2000 atď. vyhrávajú, ak je vytiahnuté číslo 000. Žrebovacie lístky s vytiahnutými číslami vyhrávajúcich vkladov sa vložia do druhého osudia, do ktorého sa tak pred vloží 25 žrebovacích lístkov s číslami vyhrávajúcich vkladov. Z týchto 25 lístkov sa postupne vytiahnu 4 lístky; na prvý vytiahnutý lístok pripadá výhra 250 %, na druhý až štvrtý lístok výhra po 100 % priemerného zostatku vkladu, na ostatné vyhrávajúce čísla pripadajú výhry po 20 % priemerného zostatku vkladu.

7. Pevná prémia 3000 Kčs sa vyžrebuje v samostatnom ťahu tak, že sa vytiahne z tisíc žrebovacích lístkov označených číslami 000, 001 až 999 jeden lístok. Nárok na túto prémiu vzniká vkladateľovi, na číslo vkladu ktorého bola vytiahnutá prémia, len vtedy, ak skutočný zostatok vkladu bol po celé obdobie aspoň 1000 Kčs. Pevná prémia môže pripadnúť v tom istom žrebovaní i na číslo vytiahnuté výhrou.

Výpočet výhry

8. Po dôjdení žrebovacej listiny vypočítajú sporiteľne priemerné zostatky vkladov, na ktoré pripadla výhra a zistia vklady, na ktoré pripadla prémia.

9. Priemerný zostatok vyhrávajúceho vkladu za uplynulé žrebovacie obdobie sa vypočíta tak, že sa každý vklad a výber násobí počtom dní od vkladu alebo výberu do konca žrebovacieho obdobia; od súčtu súčinov z vkladov sa odpočíta súčet súčinov z výberov a výsledok sa delí 180. Mesiace sa počítajú po 30 dňoch. Výsledok je priemerným zostatkom vkladu, ktorý je základom pre výpočet výhry.

Poznámky pod čiarou

**) Úroky z vkladov a výhry na výherných vkladných knižkáchnepodliehajú naďalej dani z príjmov obyvateľstva podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 146/1961 Zb. a vklady na vkladných knižkách na meno nepodliehajú notárskemu poplatku z dedičstva podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 25/1964 Zb.

1) Členov komisie za Českú socialistickú republiku vymenúva Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky.

1) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

2) § 11 ods. 3 zákona č. 158/1989 Zb.