Vyhláška č. 24/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-24
Čiastka 13/1963
Platnosť od 19.03.1963
Účinnosť od 03.04.1963
Redakčná poznámka

Oba Dohovory vstúpili pre Československú socialistickú republiku v platnosť 29. augusta 1962, a to Colný dohovor o kontejneroch podľa článku 13 a Európsky dohovor o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave podľa článku 7.

Aktuálne znenie 03.04.1963

24

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. februára 1963

o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave

Dňa 18. mája 1956 bol v Ženeve dojednaný Colný dohovor o kontejneroch a 9. decembra 1960 bol v Ženeve dojednaný Európsky dohovor o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave.

Listiny o prístupe Československej socialistickej republiky k uvedeným Dohovorom boli uložené 31. mája 1962 u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

Československá socialistická republika pristúpila k Colnému dohovoru o kontejneroch s výhradou, že sa nepovažuje za viazanú ustanovením článku 17 Dohovoru, a k Európskemu dohovoru o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave s výhradou, že sa nepovažuje za viazanú ustanoveniami odsekov 2 a 3 článku 11 Dohovoru.

Oba Dohovory vstúpili pre Československú socialistickú republiku v platnosť 29. augusta 1962, a to Colný dohovor o kontejneroch podľa článku 13 a Európsky dohovor o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave podľa článku 7.

Český preklad uvedených Dohovorov sa vyhlasuje súčasne.*)

COLNÝ DOHOVOR O KONTEJNEROCH

Zmluvné strany,

v snahe rozvinúť a uľahčiť používanie kontejnerov v medzinárodnej doprave,

sa dohodli na tomto:


KAPITOLA I

Definícia

Článok 1

Pre účely tohto Dohovoru sa rozumejú:

a) „dovoznými clami a dávkami“ nielen dovozné clá, ale aj všetky dane a poplatky, ktoré možno ukladať z dôvodu dovozu;

b) „kontejnerom“ dopravné zariadenie (liftvan, snímateľná cisterna alebo iné podobné zariadenie), ktoré

i) má trvalú povahu a je preto dostatočne odolné, aby sa dalo opätovne použiť;

ii) je zvlášť prispôsobené, aby sa ním uľahčila doprava tovaru jedným alebo viacerými dopravnými prostriedkami bez toho, že by sa náklad poškodil;

iii) je vybavené tak, aby sa ním dalo ľahko manipulovať, najmä pri prekladaní z jedného dopravného prostriedku na druhý;

iv) je upravené tak, aby sa dalo ľahko plniť a vyprázdňovať; a

v) má vnútorný objem aspoň 1 m3,

ako aj príslušenstvo a normálne vybavenie kontejnera s podmienkou, že sa dovážajú zároveň s ním; slovo „kontejner“ nezahrňuje ani obvyklé obaly ani vozidlá;

c) „osobami“ ako osoby fyzické, tak osoby právnické, ak nevyplýva opak zo súvislosti v texte.

KAPITOLA II

Dočasný dovoz bez dovozných ciel a dávok a bez dovozných zákazov a obmedzení

Článok 2

Každá zo zmluvných strán dovolí dočasný dovoz bez dovozných ciel a dávok a bez dovozných zákazov a obmedzení pre kontejnery, ktoré sa dovážajú plné, aby sa vyviezli späť prázdne alebo plné, alebo ktoré sa dovážajú prázdne, aby sa vyviezli späť plné pod podmienkou, že sa opäť vyvezú späť, a za ostatných podmienok ustanovených v článkoch 3-6. Každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo, že nebude používať toto ustanovenie na dovoz kontejnerov, ktoré kúpila osoba majúca bydlisko alebo sídlo v ich krajine, alebo na dovoz kontejnerov, ktorých skutočné držanie a možnosť s nimi nakladať takáto osoba získala iným spôsobom; tá istá výhrada platí pri kontejneroch dovážaných zo štátu, ktorý nepraktikuje ustanovenia tohto Dohovoru.

Článok 3

Kontejnery dovezené dočasne bez dovozných ciel a dávok majú sa vyviezť späť do troch mesiacov po dovoze. V odôvodnených prípadoch môžu úrady colnej správy túto lehotu predĺžiť v rámci zákonných predpisov platných na území, do ktorého sa kontejner dočasne doviezol.

Článok 4

(1) Bez ohľadu na povinnosť spätného vývozu ustanovenú článkom 3 sa nebude vyžadovať spätný vývoz vážne poškodených kontejnerov v prípade riadne preukázanej nehody pod podmienkou, že tieto kontejnery sa - podľa toho, ako to vyžadujú úrady colnej správy -

a) podrobia dovozným clám a dávkam, ktoré v danom prípade prichádzajú do úvahy; alebo

b) prenechajú bezplatne k dispozícii štátu dočasného dovozu; alebo

c) zničia pod úradným dozorom na útraty príslušných záujemcov, pričom odpadky a získané súčiastky podliehajú dovozným clám a dávkam podľa svojej sadzobnej povahy.

(2) Ak dočasne dovezený kontejner nebude sa môcť vyviesť späť z dôvodu, že bol zhabaný, a ak sa toto zhabanie nevykonalo na žiadosť súkromných osôb, povinnosť spätného vývozu ustanovená v článku 3 spočíva po čas zhabania.

Článok 5

(1) Súčiastky dovážané na opravu určitého kontejneru už dočasne dovezeného budú dočasne prepustené bez dovozných ciel a dávok i bez dovozných zákazov a obmedzení.

(2) Súčiastky, ktoré boli pri oprave nahradené a nevyvezú sa späť, podliehajú dovozným clám a dávkam, ibaže sa podľa predpisov príslušného štátu prenechajú bezplatne pre dispozíciu tohto štátu alebo budú zničené pod úradným dozorom na útraty príslušných záujemcov.

Článok 6

Konanie a bližšie podmienky týkajúce sa dočasného dovozu kontejnerov i ich súčiastok bez dovozných ciel a dávok sa spravujú predpismi platnými na území každej zmluvnej strany.

KAPITOLA III

Technické podmienky pre kontejnery, ktoré sa môžu pripustiť na dopravu pod colnou uzáverou

Článok 7

Každá zmluvná strana, na území ktorej možno dopravovať kontejnery pod colnou uzáverou, pripustí na dopravu pod colnou uzáverou kontejnery, ktoré vyhovujú ustanoveniam Poriadku obsiahnutého v prílohe 1, a bude používať uznávacie konanie ustanovené v prílohe 2.

KAPITOLA IV

Rôzne ustanovenia

Článok 8

Zmluvné strany sa vynasnažia nezavádzať colné formality, ktoré by mohli brzdiť rozvoj medzinárodnej dopravy pomocou kontejnerov.

Článok 9

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Dohovoru, akékoľvek podvrhnutie, nesprávne vyhlásenie alebo konanie smerujúce k tomu, aby niektorá osoba alebo niektorá vec neoprávnene získala výhody podľa tohto Dohovoru, má za následok, že páchateľ môže byť stíhaný podľa platných zákonov tej krajiny, v ktorej trestné konanie sa uskutočnilo.

Článok 10

Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru nevylučuje, aby zmluvné strany, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, mali právo vydávať osobitné predpisy platné pre osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území zmluvných strán tvoriacich túto úniu.

Článok 11

Každá zmluvná strana má právo odoprieť alebo odňať nárok na dočasný dovoz bez dovozných ciel a dávok bez dovozných zákazov a obmedzení kontejnerom, ktoré sa používajú, hoci len príležitostne, na to, aby tovar bol do nich naložený vnútri hraníc krajiny, do ktorej také kontejnery boli dovezené, a z nich vyložený vnútri tých istých hraníc.


KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 12

(1) Štáty, ktoré sú členmi Európskej hospodárskej komisie a štáty pripustené do tejto komisie s poradným hlasom podľa § 8 mandátu tejto komisie môžu sa stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru

a) podpisom Dohovoru;

b) ratifikáciou po podpise s výhradou ratifikácie;

c) prístupom k nemu.

(2) Štáty, ktoré sa môžu zúčastniť na niektorých prácach Európskej hospodárskej komisie na základe § 11 mandátu tejto komisie, môže sa stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru prístupom k nemu po jeho vstupe v platnosť.

(3) Možnosť podpísať Dohovor potrvá do 31. augusta 1956 vrátane. Po tomto dátume bude možné k nemu pristúpiť.

(4) Ratifikácia alebo prístup sa vykoná uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

Článok 13

(1) Tento Dohovor vstúpi v platnosť deväťdesiaty deň po tom, keď ho päť štátov spomínaných v odseku 1 článku 12 podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.

(2) Pre každý štát, ktorý ho bude ratifikovať alebo k nemu pristúpi, keď ho už päť štátov podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe, vstúpi tento Dohovor v platnosť deväťdesiaty deň po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe dotyčného štátu.

Článok 14

(1) Každá zmluvná strana bude môcť vypovedať tento Dohovor oznámením, ktoré zašle generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.

(2) Výpoveď nadobudne účinnosť za pätnásť mesiacov po dni, keď generálny tajomník o nej dostal oznámenie.

Článok 15

Tento Dohovor stratí platnosť v prípade, že po jeho vstupe v platnosť počet zmluvných strán bude nižší než päť po nepretržitú dobu dvanásť mesiacov.

Článok 16

(1) Každý štát bude môcť vyhlásiť pri podpise tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, že tento Dohovor sa bude používať na všetkých alebo na niektorých územiach, ktoré tento štát zastupuje v medzinárodnom styku. Dohovor sa bude vykonávať na území alebo územiach spomínaných v tomto oznámení počínajúc deväťdesiatym dňom po tom, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie, alebo - ak v tento deň Dohovor ešte nevstúpil v platnosť - počínajúc dňom, keď vstúpi v platnosť.

(2) Každý štát, ktorý v zmysle predchádzajúceho odseku urobil vyhlásenie, podľa ktorého sa má tento Dohovor používať na území, ktoré tento štát zastupuje v medzinárodnom styku, bude môcť podľa článku 14 vypovedať Dohovor, pokiaľ ide o spomínané územie.

Článok 17

(1) Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru bude sa, pokiaľ možno, riešiť vyjednávaním medzi stranami v spore.

(2) Každý spor, ktorý sa nevyrieši vyjednávaním, podrobí sa rozhodcovskému konaniu, ak ktorákoľvek strana v spore o to požiada, a odovzdá sa potom jednému alebo niekoľkým rozhodcom, ktorí budú zvolení po vzájomnej dohode strán v spore. V prípade, že do troch mesiacov od podania žiadosti o rozhodcovský výrok sa strany v spore nedohodnú o výbere rozhodcu alebo rozhodcov, ktorákoľvek z týchto strán bude môcť požiadať generálneho tajomníka Organizácie spojených národov, aby on sám určil jediného rozhodcu, ktorému sa spor odovzdá na rozhodnutie.

(3) Výrok rozhodcu alebo rozhodcov určených podľa predchádzajúceho odseku bude pre zmluvné strany v spore záväzný.

Článok 18

(1) Každá zmluvná strana bude môcť pri podpise alebo ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu vyhlásiť, že sa nepovažuje za viazanú článkom 17 Dohovoru voči zmluvným stranám, ktoré urobili takú výhradu.

(2) Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1, bude ju môcť kedykoľvek odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.

(3) Žiadna iná výhrada k tomuto Dohovoru sa nepripustí.

Článok 19

(1) Až tento Dohovor bude v platnosti už tri roky, bude môcť každá zmluvná strana požiadať oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, aby bola zvolaná konferencia za účelom revízie tohto Dohovoru. Generálny tajomník oznámi túto žiadosť všetkým zmluvným stranám a zvolá revíznu konferenciu v prípade, že do štyroch mesiacov odo dňa, keď rozoslal toto oznámenie, aspoň tretina zmluvných strán mu oznámi súhlas s touto žiadosťou.

(2) Ak sa zvolá konferencia podľa predchádzajúceho odseku, upovedomí o tom generálny tajomník všetky zmluvné strany a vyzve ich, aby predložili do troch mesiacov návrhy, ktoré by si priali, aby sa prejednali na konferencii. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvným stranám predbežný program rokovania konferencie, ako aj znenie týchto návrhov aspoň tri mesiace pred začatím konferencie.

(3) Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené v odseku 1 článku 12, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami na základe odseku 2 článku 12.

Článok 20

(1) Každá zmluvná strana bude môcť navrhnúť jednu alebo niekoľko zmien tohto Dohovoru. Znenie každého návrhu na zmenu sa oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, ktorý ho oznámi všetkým zmluvným stranám a upovedomí o ňom ostatné štáty uvedené v odseku 1 článku 12.

(2) Každý návrh na zmenu, ktorý bol rozoslaný podľa predchádzajúceho odseku, bude platiť za prijatý v prípade, že žiadna zmluvná strana nepodá námietky v lehote šesť mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník rozoslal tento návrh na zmenu.

(3) Generálny tajomník zašle čo možno najskôr všetkým zmluvným stranám oznámenie, v ktorom im oznámi, či bola podaná námietka proti návrhu na zmenu. Ak proti návrhu na zmenu bola podaná námietka, bude sa táto zmena považovať za neprijatú a bude bezúčinná. Ak nebude podaná žiadna námietka, vstúpi zmena v platnosť pre všetky zmluvné strany za tri mesiace po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku.

(4) Prílohy tohto Dohovoru môžu sa zmeniť dohodou medzi príslušnými správnymi úradmi všetkých zmluvných strán, a to bez konania o zmenách ustanoveného v odseku 1, 2 a 3 tohto článku. Generálny tajomník určí dátum, keď vstúpi v platnosť nové znenie, vyplývajúce z týchto zmien.

Článok 21

Okrem oznámenia podľa článkov 19 a 20 generálny tajomník Organizácie spojených národov upovedomí štáty uvedené v odseku 1 článku 12, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa odseku 2 článku 12, o:

a) podpisoch, ratifikáciách a prístupoch podľa článku 12,

b) údajoch, kedy tento Dohovor vstúpi v platnosť podľa článku 13, c) výpovediach podľa článku 14,

d) zrušení tohto Dohovoru podľa článku 15,

e) oznámeniach došlých podľa článku 16,

f) vyhláseniach a oznámeniach došlých podľa odsekov 1 a 2 článku 18,

g) dni, kedy vstúpi v platnosť každá zmena podľa článku 20.

Článok 22

Protokol o podpise k tomuto Dohovoru bude mať tú istú platnosť, účinnosť a trvanie ako Dohovor sám a bude sa považovať za jeho nedeliteľnú súčasť.

Článok 23

Po 31. auguste 1956 sa originál tohto Dohovoru uloží u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov, ktorý dodá overený odpis každému zo štátov spomínaných v odsekoch 1 a 2 článku 12.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Dohovor.

Dané v Ženeve 18. mája 1956 v jednom vyhotovení, v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako platné.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 24/1963 Zb.

PORIADOK O TECHNICKÝCH PODMIENKACH PRE KONTEJNERY, KTORÉ SA MÔŽU PRIPUSTIŤ NA DOPRAVU POD COLNOU UZÁVEROU

Aby sa kontejnery mohli uznať za spôsobilé na dopravu pod colnou uzáverou, musia vyhovovať týmto podmienkam:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Na kontejneri sa trvalým spôsobom uvedie meno a adresa vlastníka, ako aj údaj o tare, poznávacie značky a čísla.*) Skonštruuje a vybaví sa tak,

a) aby colná uzávera sa mohla naň priložiť jednoduchým a účinným spôsobom;

b) aby žiadny tovar nemohol sa vyňať z colne uzavretej časti kontejneru alebo do nej vložiť bez násilia zanechávajúceho viditeľné stopy alebo bez porušenia colnej uzávery;

c) aby žiadny jeho priestor neposkytoval možnosť na ukrytie tovaru.

(2) Kontejner sa skonštruuje tak, aby všetky jeho priestory, ako oddiely, nádrže alebo iné miesta hodiace sa na to, aby obsahovali tovar, boli pre účely colnej prehliadky ľahko prístupné.

(3) V prípade, že by medzi jednotlivými priečkami, ktoré tvoria steny, dno a veko kontejneru, boli prázdne priestory, bude vnútorné obloženie pevné, úplné, neprerušené, z jedného kusa a vôbec také, aby sa nemohlo rozdeliť bez viditeľných stôp.

(4) Každý kontejner, ktorý sa má uznať v konaní podľa odseku 1 prílohy 2, opatrí sa na jednej z vonkajších stien rámom pre uznávacie osvedčenie; toto osvedčenie sa na obidvoch stranách opatrí priehľadnými doskami z plastickej hmoty, ktoré sa spolu hermeticky zvaria. Rám sa zostaví tak, aby chránil uznávacie osvedčenie a aby nebolo možné z neho toto osvedčenie vyňať bez toho, že by sa zničila colná uzávera, ktorá tam bude umiestená tak, aby nebolo možné spomínané osvedčenie vyňať; tento rám má taktiež poskytovať účinnú ochranu colnej uzávery.

Článok 2

Štruktúra kontejnera

(1) Steny, dno a veko kontejnera sa vyhotovia z dosák alebo výplní dostatočne silných a o vhodnej hrúbke, zvarených (spájkovaných), znitovaných, drážkovaných alebo inak spojených tak, aby neposkytovali žiadnu škáru, ktorá by umožnila prístup k obsahu. Tieto časti musia zapadať presne do seba a musia sa upevniť tak, aby nebolo možné ich premiestniť alebo z nich niektorú časť vyňať bez zanechania viditeľných stôp alebo bez poškodenia colnej uzávery.

(2) Hlavný spojovací materiál, ako svorníky, nity atď. sa umiestnia z vonkajšej strany, budú presahovať dovnútra a zabezpečia sa matkou, roztepú sa alebo dostatočným spôsobom sa zvaria (spájkujú). S výhradou, že svorníky, ktoré držia hlavné časti stien, dna a veka, sú umiestené z vonkajšej strany, ostatné svorníky môžu sa umiestniť z vnútornej strany pod podmienkou, že matka je dostatočným spôsobom privarená (prispájkovaná) na vonkajšej strane a nie je pokrytá nepriehľadnou farbou. Napriek tomu však obdobne ako pri ustanoveniach týkajúcich sa vagónov budú sa vzťahovať na kontejnery, ktoré sa dopravujú pod colnou uzáverou iba po železnici, tieto podmienky: hlavný spojovací materiál, ako svorníky, nity atď. sa umiestnia z vonkajšej strany, ak to bude možné, a zabezpečia sa matkou, roztepú sa alebo sa dostatočným spôsobom zvaria (spájkujú sa). V prípade, že bude nutné, aby svorníky boli umiestnené z vnútornej strany a mali matky na vonkajšej strane, tieto svorníky sa roztepú alebo privaria (prispájkujú) na matky.

(3) Otvory pre ventiláciu budú prípustné, ak ich najväčší rozmer nepresiahne 400 mm. V prípade, že tieto otvory umožňujú priamy prístup k obsahu kontejneru, opatria sa drôteným pletivom alebo kovovou perforovanou doskou (najväčší rozmer otvorov: 3 mm v oboch prípadoch) a budú sa chrániť privarenou (prispájkovanou) kovovou mriežkovinou (najväčší rozmer oka: 10 mm). V prípade, že neumožňujú priamy prístup dovnútra kontejneru (napr. používaním systému zahnutých priechodov), opatria sa tými istými zariadeniami, avšak rozmery dier a ôk môžu sa zväčšiť na 10 mm, prípadne aj 20 mm (namiesto 3 mm a 10 mm). Toto zariadenie nesmie sa dať odstrániť z vonkajšej strany bez zanechania viditeľných stôp. Drôtené pletivo sa vyhotoví z drôtov o priemere aspoň 1 mm, a to tak, aby sa drôty nemohli navzájom priblížiť a aby sa nedali rozšíriť otvory bez zanechania viditeľných stôp.

(4) Odtokové otvory budú prípustné pod podmienkou, že ich najväčší rozmer nebude väčší než 35 mm. Opatria sa kovovým pletivom alebo kovovou perforovanou doskou (najväčší rozmer otvorov 3 mm v oboch prípadoch) a budú sa chrániť privarenou (prispájkovanou) kovovou mriežkovinou (najväčší rozmer ôk 10 mm). Toto zariadenie nesmie sa dať odstrániť z vonkajšej strany bez zanechania viditeľných stôp.

Článok 3

Systémy uzavierania

(1) Dvere a všetky ostatné druhy uzavierania kontejnera musia mať zariadenie, ktoré umožňuje jednoduchú a účinnú colnú uzáveru. Toto zariadenie sa buď privarí (prispájkuje) k stenám dverí, ak sú kovové, alebo upevní aspoň svorníkmi, ktoré sa vnútri roztepú alebo privaria (prispájkujú) na matky.

(2) Závesy sa vyhotovia a upravia tak, aby dvere a iné druhy uzavierania sa nemohli vysadiť po uzavretí; skrutky, zástrčky, čapy a iné upevnenia sa privaria (prispájkujú) k vonkajším častiam závesov. Tieto podmienky sa však nevyžadujú, ak dvere a iné druhy uzavierania budú mať uzavieracie zariadenie, neprístupné z vonkajšej strany, ktoré, ak je uzavreté, zabraňuje, aby dvere sa mohli vysadiť.

(3) Dvere sa vyhotovia tak, aby zakryli všetky medzery a zabezpečili úplné a účinné uzavretie.

(4) Kontejner sa opatrí vhodným zariadením pre ochranu colnej uzávery alebo sa skonštruuje tak, aby colná uzávera bola dostatočne chránená.

Článok 4

Kontejnery pre zvláštne účely

(1) Zhora uvedené ustanovenia platia pre kontejnery izotermické, chladiace a mraziace, cisternové kontejnery, kontejnery pre účely sťahovacie a kontejnery zvlášť konštruované pre leteckú dopravu do tej miery, nakoľko je to zlučiteľné s technickými zvláštnosťami, ktoré sú dané zvláštnym určením týchto kontejnerov.

(2) Príruby (uzavieracie poklopy), kohútiky a prielezy cisternových kontejnerov sa uspôsobia tak, aby bola umožnená jednoduchá a účinná colná uzávera.

Článok 5

Skladacie alebo rozoberacie kontejnery

Skladacie alebo rozoberacie kontejnery podliehajú tým istým podmienkam ako kontejnery neskladacie alebo nerozoberacie pod podmienkou, že uzavieracie zariadenia, ktoré umožňujú ich skladať alebo rozoberať, môžu sa opatriť colnými uzáverami a že žiadna časť týchto kontejnerov nemôže sa premiestniť bez porušenia týchto uzáver.

Článok 6

Prechodné ustanovenia

Tieto úľavy sa budú poskytovať až do 31. decembra 1960:

a) ochrana kovovou mriežkovinou pri otvoroch pre ventiláciu iných než lomených a pri odtokových otvoroch (čl. 2, ods. 3 a 4) nie je povinná;

b) ochranné zariadenie pre colné uzávery (čl. 3, ods. 4) nie je povinné.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 24/1963 Zb.

KONANIE VO VECI UZNANIA A STOTOŽNENIA KONTEJNEROV ZODPOVEDAJÚCICH TECHNICKÝM PODMIENKAM, KTORÉ SÚ USTANOVENÉ V PORIADKU OBSIAHNUTOM V PRÍLOHE 1

(1) Uznávacie konanie sa vykonáva takto:

a) Kontejnery budú sa môcť uznať príslušnými úradmi krajiny, v ktorej má bydlisko alebo sídlo ich vlastník, alebo úradmi krajiny, v ktorej sa kontejner prvýkrát použil pre dopravu pod colnou uzáverou.

b) V rozhodnutí o uznaní musí sa uviesť dátum a bežné číslo.

c) O uznaní sa vydá uznávacie osvedčenie podľa pripojeného vzoru. Toto osvedčenie sa vytlačí v jazyku štátu, v ktorom sa osvedčenie vydá, a v jazyku francúzskom; jednotlivé rubriky sa očíslujú pre uľahčenie zrozumiteľnosti textu v ostatných jazykoch. Osvedčenie sa opatrí po obidvoch stranách priehľadnými doskami z plastickej hmoty, ktoré budú spolu hermeticky zvarené.

d) Osvedčenie bude sprevádzať kontejner; vloží sa do ochranného rámu spomínaného v článku 1 odseku 4 prílohy 1 a colne uzavretého tak, aby sa nedalo osvedčenie vyňať z ochranného rámu bez porušenia colnej uzávery.

e) Kontejnery sa každý druhý rok predvedú príslušným úradom za účelom overenia a prípadného predĺženia uznania.

f) Uznanie kontejneru stratí platnosť, ak sa hlavné časti kontejneru zmenia alebo ak sa zmení jeho vlastník.

(2) Nepozerajúc na ustanovenie v zhora uvedenom odseku 1, budú sa kontejnery, zasielané jedine po železnici a patriace železničnej správe, ktorá je členom Medzinárodnej železničnej únie (UIC), alebo imatrikulované touto železničnou správou, môcť uznať a overiť v pravidelných časových obdobiach touto správou, pokiaľ príslušné úrady štátu tejto správy neustanovia inak, a skutočnosť, že tieto kontejnery vyhovujú technickým podmienkam spomínaným v Poriadku, sa vyznačí znamienkom „i“ na vonkajšej strane kontejnerov. Pre kontejnery takto označené uznávacie osvedčenie sa vydávať nebude.

COLNÝ DOHOVOR O KONTEJNEROCH

podpísaný v Ženeve 18. mája 1956

UZNÁVACIE OSVEDČENIE

Vzor 01

EURÓPSKY DOHOVOR

O COLNOM PREJEDNÁVANÍ PALIET V MEDZINÁRODNEJ DOPRAVE

Zmluvné strany,

zisťujúc, že sa v medzinárodnej doprave značne rozmáha používanie paliet, a to najmä vďaka ich spoločnému využívaniu,

prajúc si podporiť tento rozmach v záujme uľahčenia a zlacnenia medzinárodnej dopravy,

dohodli sa na tomto:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

(1) Pre účely tohto Dohovoru sa rozumejú:

a) „dovoznými clami a dávkami“ nielen dovozné clá, ale i všetky dane a poplatky, ktoré možno ukladať z dôvodu dovozu;

b) „paletou“ zariadenie, na plošine ktorého môže sa narovnať určité množstvo tovaru tak, aby utvorilo nakladaciu jednotku pre jej dopravu alebo manipulovanie či pre skladanie pomocou mechanických prístrojov. Toto zariadenie má buď dve plošiny spojené nosnými priečkami alebo jednu plošinu spočívajúcu na nôžkach. Jeho celková výška je znížená na minimum vhodné pre manipuláciu vidlicou nakladacích vozíkov a paletových vozíkov; môže alebo nemusí mať nádstavec;

c) „osobami“ ako osoby fyzické, tak i právnické.

(2) Tento Dohovor sa týka paliet dovezených na územie niektorej zmluvnej strany z územia inej zmluvnej strany.

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana dovolí dovoz paliet bez dovozných ciel a dávok a bez dovozných zákazov a obmedzení za podmienok, že

a) tieto palety sa predtým vyviezli alebo sa neskoršie vyvezú späť; alebo

b) že rovnaký počet paliet tohto istého druhu a v podstate tej istej hodnoty sa predtým vyviezol alebo sa neskoršie vyvezie.

(2) S výhradou ustanovení článku 3 tohto Dohovoru, podmienky pre pripustenie paliet pre dovoz podľa odseku 1 tohto článku ustanovia predpisy každej zo zmluvných strán. Tieto predpisy môžu najmä obsahovať ustanovenia, ktorými by sa znemožnil definitívny dovoz bez dovozných ciel a dávok väčšieho počtu paliet, než aký sa vyviezol alebo sa má vyviezť.

(3) Každá zo zmluvných strán sa vynasnaží čo najviac zjednodušiť formality a najmä nevyžadovať skladanie zábezpeky za dovozné clá a dávky.

Článok 3

(1) Každá zmluvná strana bude vykonávať ustanovenia článku 2, odseku 1 tohto Dohovoru tak, že nebude vyžadovať pri dovoze alebo vývoze ani predloženie colných dokladov, ani zloženie zábezpeky

za dovozné clá a dávky pri paletách využívaných spoločne podľa dohody, podľa ktorej strany

a) si vymieňajú navzájom, z krajiny do krajiny, palety toho istého druhu v rámci úkonov zahrňujúcich medzinárodnú dopravu tovaru,

b) vedú pre každý druh paliet evidenciu o počte takto vymieňaných paliet z krajiny do krajiny, a

c) zaväzujú sa dodať jedna druhej do určitého času počet paliet od každého druhu, potrebný na občasné pravidelné vyrovnanie schodkov v takto vedených účtoch, a to na dvojstrannej či viacstrannej základni.

(2) Ustanovenie odseku 1 tohto článku platí len vtedy, ak

a) palety sú opatrené značkou určenou v dohode o spoločnom využívaní;

b) dohoda o spoločnom využívaní bola oznámená colným správam dotyčných zmluvných strán a ak ju tieto správy schválili majúc za to, že druhy paliet sú dostatočne definované a že správne vykonávanie dohody je dostatočne zabezpečené.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo vyberať vnútorné poplatky a dane, ako aj dovozné cla a dávky, pokiaľ sú na jej území zavedené, z dovezených paliet, ktoré sú predmetom kúpy alebo podobnej zmluvy dojednanej osobami bývajúcimi alebo majúcimi sídlo na jej území. Každá zo zmluvných strán si ďalej vyhradzuje právo odmietnuť, pokiaľ ide o palety vyvezené podľa ustanovení tohto Dohovoru, vrátenie zaplatených poplatkov alebo daní alebo úplné či čiastočné priznanie iných výhod, ktoré sa inak priznávajú z titulu vývozu.

Článok 5

Tento Dohovor nie je na prekážku tomu, aby pri dovoze a vývoze paliet sa poskytovali väčšie výhody, než aké sú v ňom ustanovené.

KAPITOLA II

Záverečné ustanovenia

Článok 6

(1) Štáty, ktoré sú členmi Hospodárskej komisie pre Európu a štáty prijaté do tejto Komisie s poradným hlasom podľa odseku 8 mandátu tejto Komisie, môžu sa stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru:

a) podpisom Dohovoru,

b) ratifikáciou po podpise s výhradou ratifikácie alebo prístupom k nemu.

(2) Štáty, ktoré sa môžu podieľať na určitých prácach Hospodárskej komisie pre Európu podľa odseku 11 mandátu tejto Komisie, môžu sa stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru prístupom k Dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti.

(3) Tento Dohovor bude otvorený na podpis do 15. marca 1961 vrátane. Potom bude možné k nemu pristúpiť.

(4) Ratifikácia alebo prístup sa vykoná uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

Článok 7

(1) Tento Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň po tom, keď päť zo štátov spomínaných v článku 6 odsek 1 ho podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.

(2) Pre každý štát, ktorý Dohovor ratifikuje alebo k nemu pristúpi po tom, keď päť štátov ho podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, vstúpi tento Dohovor v platnosť deväťdesiaty deň po tom, keď spomínaný štát uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.

Článok 8

(1) Každá zmluvná strana môže vypovedať tento Dohovor oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.

(2) Výpoveď nadobudne účinnosť za pätnásť mesiacov po dni, keď generálny tajomník o nej dostane oznámenie.

Článok 9

Tento Dohovor stratí platnosť v prípade, že po jeho vstupe v platnosť bude počet zmluvných strán nižší než päť po nepretržitú dobu dvanástich mesiacov.

Článok 10

(1) Každý štát môže vyhlásiť pri podpise tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek potom oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, že tento Dohovor sa bude používať na všetkých alebo na niektorých územiach, za medzinárodné styky ktorých je zodpovedný. Tento Dohovor bude platiť na území alebo na územiach vymenovaných v tomto oznámení od deväťdesiateho dňa po prijatí oznámenia generálnym tajomníkom, alebo ak do tohto dňa nevstúpil tento Dohovor ešte v platnosť, od dátumu nadobudnutia jeho platnosti.

(2) Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, podľa ktorého tento Dohovor bude platiť na území, za medzinárodné styky ktorého je zodpovedný, môže podľa ustanovenia článku 8 vypovedať tento Dohovor, pokiaľ ide o spomínané územie.

Článok 11

(1) Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru má sa, pokiaľ je to možné, urovnať rokovaním medzi stranami, medzi ktorými došlo k sporu.

(2) Každý spor, ktorý sa neurovná rokovaním, bude sa riešiť rozhodcovským konaním, ak niektorá zo zmluvných strán, ktorej sa spor týka, o to požiada, a predloží sa jednému alebo viacerým rozhodcom vybraným na základe dohody medzi stranami v spore. Ak do troch mesiacov od podania žiadosti o rozhodcovský výrok sa strany v spore nedohodnú na výbere rozhodcu alebo rozhodcov, môže ktorákoľvek z týchto strán požiadať generálneho tajomníka

Organizácie spojených národov, aby vymenoval jediného rozhodcu, ktorému sa spor predloží na rozhodnutie.

(3) Výrok rozhodcu alebo rozhodcov vymenovaných podľa predchádzajúceho odseku bude pre strany v spore záväzný.

Článok 12

(1) Každý štát môže pri podpise alebo ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu vyhlásiť, že sa necíti viazaný odsekom 2 a 3 článku 11 tohto Dohovoru. Ostatné zmluvné strany nebudú viazané týmito odsekmi vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorá podala takúto výhradu.

(2) Zmluvná strana, ktorá podala výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek takúto výhradu odvolať oznámením generálnemu tajomníkovi.

(3) Okrem výhrady ustanovenej v odseku 1 tohto článku sa iné výhrady k tomuto Dohovoru nepripúšťajú.

Článok 13

(1) Až bude tento Dohovor v platnosti už tri roky, môže každá zmluvná strana požiadať oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, aby bola zvolaná konferencia za účelom revízie tohto Dohovoru. Generálny tajomník upovedomí všetky zmluvné strany o takejto žiadosti a zvolá revíznu konferenciu, ak do štyroch mesiacov od dátumu, keď rozposlal toto oznámenie, aspoň tretina zmluvných strán mu oznámi svoj súhlas s touto žiadosťou.

(2) Ak podľa predchádzajúceho odseku bude zvolaná konferencia, generálny tajomník upovedomí o tom všetky zmluvné strany a vyzve ich, aby predložili do troch mesiacov návrhy, ktoré si prajú, aby konferencia preskúmala. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvným stranám predbežný program rokovania konferencie spolu so znením návrhov, a to najmenej tri mesiace pred začatím konferencie.

(3) Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené v článku 6, odsek 1 tohto Dohovoru a štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa odseku 2 spomínaného článku 6.

Článok 14

(1) Každá zmluvná strana môže navrhnúť jednu alebo niekoľko zmien tohto Dohovoru. Znenie každého návrhu na zmenu sa oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, ktorý ho oznámi všetkým zmluvným stranám a upovedomí o ňom ostatné štáty uvedené v odseku 1 článku 6 tohto Dohovoru.

(2) Do šesť mesiacov odo dňa, keď navrhnutá zmena bola generálnym tajomníkom oznámená, môže každá strana upovedomiť generálneho tajomníka:

a) že má námietky proti navrhnutej zmene alebo

b) že, hoci hodlá návrh prijať, podmienky nevyhnutné pre takéto prijatie nie sú ešte v jej krajine splnené.

(3) Dokiaľ zmluvná strana, ktorá upovedomila generálneho tajomníka v zmysle odseku 2 písm. b), ešte nezaslala generálnemu tajomníkovi zprávu o prijatí navrhovanej zprávy, môže proti navrhovanej zmene podať námietky do deväť mesiacov po uplynutí šesťmesačnej lehoty ustanovenej na podanie prvej zprávy.

(4) Ak sa podá námietka proti navrhovanej zmene za podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, nebude sa návrh na zmenu považovať za prijatý a nenadobudne platnosť.

(5) Ak sa nepodá námietka proti navrhovanej zmene za podmienok ustanovených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, bude sa návrh považovať za prijatý od nižšie ustanoveného dátumu:

a) ak žiadna zmluvná strana neposlala zprávu generálnemu tajomníkovi podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2;

b) ak aspoň jedna zmluvná strana zaslala generálnemu tajomníkovi zprávu podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, v najbližšom z týchto dvoch termínov:

- dňom, keď všetky zmluvné strany, ktoré poslali takú zprávu, oznámili generálnemu tajomníkovi svoj súhlas s návrhom, avšak tento dátum sa posunie na deň, keď vyprší šesťmesačná lehota ustanovená v odseku 2, ak boli všetky tieto súhlasy oznámené pred vypršaním spomínanej lehoty;

- uplynutím deväťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku.

(6) Každá navrhnutá zmena, ktorá sa považuje za prijatú, vstúpi v platnosť za šesť mesiacov po dni, ku ktorému možno ju považovať za prijatú.

(7) Generálny tajomník oznámi čo najskôr všetkým zmluvným stranám, či boli podané námietky proti navrhnutým zmenám podľa odseku 2 písm. a) tohto článku a či mu jedna alebo viac zmluvných strán zaslali zprávu podľa odseku 2 písm. b) tohto článku. Ak jedna alebo viac zmluvných strán mu poslalo takú zprávu, dodatočne upovedomí všetky zmluvné strany, či zmluvná strana alebo strany, ktoré zaslali takú zprávu, podali námietky proti navrhovanej zmene alebo či ju prijímajú.

Článok 15

Okrem oznámení uvedených v článku 13 a 14 tohto Dohovoru, generálny tajomník Organizácie spojených národov upovedomí štáty uvedené v článku 6, odseku 1 tohto Dohovoru, i štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku 6, odseku 2 tohto Dohovoru, o:

a) podpisoch, ratifikáciách a prístupoch podľa článku 6;

b) údajoch nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru podľa článku 7;

c) výpovediach podľa článku 8;

d) skončení platnosti tohto Dohovoru podľa článku 9;

e) oznámeniach došlých podľa článku 10;

f) vyhláseniach o oznámeniach došlých podľa článku 12, odseku 1 a 2;

g) nadobudnutí platnosti každej zmeny podľa článku 14.

Článok 16

Po 15. marci 1961 originál tohto Dohovoru sa uloží u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov, ktorý dodá overené odpisy každému zo štátov uvedených v článku 6, odseku 1 a 2 tohto Dohovoru.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali tento Dohovor.

Dané v Ženeve, dňa deviateho decembra tisícdeväťstošesťdesiat v jedinom vyhotovení, v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako platné.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) Netreba udávať plný názov a adresu železničných správ všeobecne známych.