Zákon č. 122/1962 Zb.Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1962-122

(v znení č. 31/1968 Zb.)

Čiastka 67/1962
Platnosť od 28.12.1962
Účinnosť od 01.04.1968
Redakčná poznámka

Ustanovenia zákona č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákona č. 31/1968 Zb., ak sa týkajú Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov a Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu, sa v Slovenskej socialistickej republike zrušujú od 1. januára 1987. Ustanovenia zákona č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii v znení zákon č. 31/1968 Zb., ak sa týkajú Štátnej obchodnej inšpekcie, sa v Slovenskej socialistickej republike zrušujú od 1. januára 1987.

Aktuálne znenie 01.04.1968

122

ZÁKON

z 19. decembra 1962

o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Starostlivosť o rozvoj národného hospodárstva a o sústavné zvyšovanie životnej úrovne občanov vyžaduje, aby sa im zabezpečovali a predávali výrobky najlepšej akosti a zabezpečila vysoká úroveň služieb obchodu.

(2) Na ten cieľ je zriadená Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov pri Ústrednej správe nákupu poľnohospodárskych výrobkov, Štátna inšpekcia akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu pri Ministerstve potravinárskeho priemyslu a Štátna obchodná inšpekcia pri Ministerstve vnútorného obchodu; ich hlavné úlohy sú:

a) zisťovať porušovanie právnych predpisov, neporiadky a vôbec prípady, poškodzujúce životnú úroveň, pri výrobe a pri zásobovaní občanov spotrebným tovarom,

b) upozorňovať nadriadené výrobné, obchodné a iné orgány, národné výbory, orgány Revolučného odborového hnutia, prípadne ostatné spoločenské organizácie na nedostatky a navrhovať opatrenia na nápravu,

c) výchovou pracovníkov, najmä za súčinnosti Revolučného odborového hnutia a iných spoločenských organizácií, zovšeobecňovaním zistených nedostatkov a inou formou pôsobiť na zvyšovanie úrovne riadiacej práce a na preventívne odstraňovanie nedostatkov.

§ 2

(1) Jednotlivé štátne inšpekcie sa skladajú z ústredných inšpektorátov a im podriadených inšpektorátov v krajoch.

(2) Na čele každej štátnej inšpekcie je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci príslušného ústredného orgánu.

Úlohy štátnych inšpekcií

§ 3

(1) Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov:

a) kontroluje dodržiavanie podmienok pre uchovanie a zvyšovanie akosti poľnohospodárskych výrobkov, predpisov o technologickej disciplíne, hygiene a sanitácii najmä pri ich nákupe, skladovaní, odbyte a preprave a prípadne aj predpoklady pre splnenie výrobných a nákupných úloh v príslušných druhoch a akosti poľnohospodárskych výrobkov,

b) sleduje, či akosť poľnohospodárskych výrobkov zodpovedá príslušným štátnym normám akosti, prípadne dojednaným akostným podmienkam a ustanoveným cenám, a to pri ich nákupe, prebierke, skladovaní, dodávke, preprave, dovoze, vývoze a uvádzaní do obehu,

c) vydáva posudky a osvedčenia o akosti poľnohospodárskych výrobkov, a to i pri vývoze a dovoze.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na osivá, sadivá, krmivá a násadové vajcia.

§ 4

Štátna inšpekcia akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu:

a) kontroluje akosť a váhu výrobkov potravinárskeho priemyslu vo všetkých výrobných a dopravných organizáciách, ďalej akosť surovín používaných pri ich výrobe a sleduje a preveruje, či akosť výrobkov zodpovedá príslušným normám akosti, prípadne dojednaným akostným podmienkam a podmienkam, podľa ktorých bola ustanovená veľkoobchodná cena; kontroluje aj dodržiavanie predpisov o technologickej disciplíne, hygiene a sanitácii,

b) vykonáva rozbory výrobkov potravinárskeho priemyslu a na základe zistených hodnôt vydáva posudky a osvedčenia o akosti.

§ 5

(1) Štátna obchodná inšpekcia:

kontroluje dodržiavanie predpisov a opatrení vo veciach vnútorného obchodu, najmä správnosť nákupu a predaja tovaru, dodržiavanie platných cien, dodržiavanie materiálových noriem pri výrobe jedál a nápojov, dodržiavanie predpisov o hygiene a sanitácii, spôsob skladovania a dopravy tovaru, akosť, sortiment a balenie tovaru, správnosť a presnosť mier, váh a iných prístrojov používaných v obchode a spôsob kvalitatívnej a kvantitatívnej prebierky.

(2) Štátnu obchodnú inšpekciu riadi minister vnútorného obchodu.

(3) Krajské národné výbory sú oprávnené ukladať inšpektorátom Štátnej obchodnej inšpekcie v krajoch úlohy na uplatnenie ochrany záujmov spotrebiteľov:

a) pri kontrole dodržiavania

- maloobchodných cien a pravidiel obchodnej činnosti,

- akosti predávaného tovaru,

- podmienok pre stánkový predaj, pre predaj na trhoch a trhoviskách a pre predaj tovaru občanmi,

- podmienok pre zaraďovanie ubytovacích závodov a závodov verejného stravovania do cenových skupín,

- materiálových noriem pri výrobe jedál a nápojov (vrátane závodných a školských jedální a jedální dôchodcov),

- hygieny a sanitácie,

- presnosti a správnosti mier, váh a iných prístrojov používaných v obchode,

- predpisov o zásobovaní, skladovaní a doprave tovaru;

b) pri sledovaní spotrebiteľského dopytu.

Oprávnenia štátnych inšpekcií

§ 6

(1) Pracovníci Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov sú pri výkone kontroly oprávnení:

vstupovať do poľnohospodárskych závodov, do organizácií riadených Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a do priestorov, v ktorých sa uskutočňuje nákup, preprava a prebierka poľnohospodárskych výrobkov organizáciami riadenými ostatnými ústrednými orgánmi.

(2) Pracovníci Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu sú pri výkone kontroly oprávnení:

vstupovať do prevádzkární a zariadení všetkých výrobných a dopravných organizácií, ktoré vyrábajú, skladujú a dopravujú výrobky potravinárskeho priemyslu a do všetkých priestorov, kde organizácie potravinárskeho priemyslu preberajú suroviny alebo odovzdávajú výrobky; ďalej do všetkých skladov a predajní obchodných organizácií.

(3) Pracovníci Štátnej obchodnej inšpekcie sú pri výkone kontroly oprávnení:

vstupovať do priestorov všetkých obchodných organizácií a expedičných priestorov a skladov všetkých výrobných organizácií pri kontrole hotových výrobkov určených pre vnútorný trh.

§ 7

Pracovníci jednotlivých štátnych inšpekcií vyžadujú potrebné doklady, údaje a vysvetlenia od príslušných pracovníkov kontrolovaných organizácií a odoberajú potrebné vzorky. Prejednávajú závady zistené pri kontrole s vedúcim kontrolovanej, prípadne nadriadenej organizácie za účasti zástupcov príslušného orgánu Revolučného odborového hnutia a Československého sväzu mládeže, dojednávajú s nimi opatrenia na odstránenie závad a ich príčin a upozorňujú na ne ich nadriadené orgány, prípadne iné príslušné orgány. Vyžadujú od vedenia kontrolovaných organizácií, prípadne od ich nadriadených orgánov opatrenia potrebné na odstránenie závad a ich príčin. Kontrolujú plnenie prijatých opatrení a vyvodzujú dôsledky podľa § 8 a 9 proti osobám, ktoré zavinili ich nesplnenie.

§ 8

(1) Ak pracovníci štátnych inšpekcií zistia pri výkone kontroly, že došlo k porušeniu platných predpisov a iných opatrení, a ak nejde o trestný čin, sú krajskí inšpektori oprávnení pracovníkom kontrolovaných organizácií, ktorí tieto porušenia zavinili, udeliť napomenutie, verejné napomenutie alebo odporučiť premiestnenie na inú prácu alebo vzhľadom na povahu veci postúpiť ju na ďalšie prejednanie miestnemu ľudovému súdu, národnému výboru alebo kárnemu orgánu.

(2) Ak pracovníci štátnych inšpekcií pri kontrole zistia, že váhy, miery alebo iné prístroje nezodpovedajú platným predpisom, zakážu ich ďalšie používanie.

(3) Ak pracovníci štátnych inšpekcií pri kontrole zistia, že výrobky alebo suroviny sú akostne závadné, zakážu ich nákup, dodávku, predaj a použitie.

(4) Ak boli porušené platné ceny a nie je možné poškodeným vrátiť naviac získané sumy, prikážu pracovníci štátnych inšpekcií odčerpať tieto sumy do štátneho rozpočtu a upovedomia o tom príslušnú pobočku Štátnej banky československej.

§ 9

(1) Okrem opatrení uvedených v § 8 môžu pracovníci Štátnej obchodnej inšpekcie ukladať tým pracovníkom obchodu, ktorí zavinili porušenie platných predpisov a opatrení vo vnútornom obchode,

a) blokové pokuty podľa predpisov o blokovom konaní,

b) peňažné pokuty do výšky 2000,- Kčs.

(2) Pokuty do výšky 2000,-Kčs ukladá krajský obchodný inšpektor písomným rozhodnutím.

(3) Zaplatené pokuty sa odvádzajú prostredníctvom Štátnej obchodnej inšpekcie do štátneho rozpočtu. Môžu sa vymáhať administratívnymi zrážkami z platu pokutovaných alebo súdnou exekúciou. Ak zmení pokutovaný zamestnanie, doterajší zamestnávateľ je povinný upovedomiť nového zamestnávateľa o výške pokuty, mesačných zrážkach z platu a o výške doteraz neuhradenej pokuty. Nový zamestnávateľ je povinný vykonávať zrážky až do úplného zaplatenia pokuty.

§ 10

(1) Do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia o napomenutí, verejnom napomenutí a pokute možno podať odvolanie riaditeľovi štátnej inšpekcie, ktorý o ňom rozhodne s konečnou platnosťou.

(2) Opatrenia podľa § 8 ods. 1 a podľa § 9 ods. 1 písm. b) môžu krajskí inšpektori vykonať do jedného roka od zistenia závad.

§ 11

Spolupráca s pracujúcimi

(1) Pracovníci štátnych inšpekcií plnia svoje úlohy v úzkej súčinnosti s pracujúcimi a s ich dobrovoľnými spoločenskými organizáciami, najmä s Revolučným odborovým hnutím a za podpory národných výborov.

(2) Pri výkone svojej činnosti sa pracovníci štátnych inšpekcií opierajú o iniciatívu pracujúcich, využívajú poznatky z ich pripomienok a sťažností, zapájajú ich do kontroly odstraňovania zistených nedostatkov a vytvárajú aj ostatné predpoklady pre účinné spájanie kontroly zdola s kontrolou zhora; oboznamujú pracujúcich, ich spoločenské organizácie, najmä závodné výbory Revolučného odborového hnutia, prípadne iné orgány s výsledkami kontrolnej činnosti a prejednávajú s nimi opatrenia na trvalé odstránenie zistených závad.

(3) V súčinnosti s orgánmi dobrovoľných spoločenských organizácií prispievajú pracovníci štátnych inšpekcií k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov na závodoch a podnikoch. Pracovníci Štátnej obchodnej inšpekcie pomáhajú tiež národným výborom v riadení a školení občianskych kontrolórov, spotrebiteľských rád a dohliadacích výborov spotrebných družstiev.

§ 12

Súčinnosť s inými orgánmi a organizáciami

(1) Pracovníci štátnych inšpekcií plnia svoje úlohy v súčinnosti s orgánmi Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky a s ostatnými ústrednými úradmi a orgánmi, národnými výbormi a socialistickými organizáciami, najmä s prokuratúrami, orgánmi Verejnej bezpečnosti, pobočkami Štátnej banky československej, orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby a veterinárnej starostlivosti.

(2) Štátne orgány, socialistické organizácie i jednotliví občania sú povinní pomáhať pracovníkom štátnych inšpekcií v ich činnosti; najmä sú povinní poskytovať im podklady, vysvetlenia a údaje, ktoré sú potrebné pri kontrolnej činnosti.


Záverečné ustanovenia

§ 13

Posudky, rozbory a osvedčenia o akosti vydávané orgánmi štátnych inšpekcií podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 4 písm. b) sú záväzné pre účastníkov, ako aj pre úrady a iné orgány štátnej správy.

§ 14

Výkon kontroly v objektoch ministerstiev národnej obrany a vnútra upravia osobitné dohody medzi vedúcimi príslušných ústredných orgánov.

§ 15

Vládne nariadenie č. 98/1952 Zb. o Štátnej obchodnej inšpekcii v znení vládneho nariadenia č. 35/1955 Zb. a vládne nariadenie č. 76/1958 Zb. o Štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov sa zrušujú.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.