Vyhláška č. 74/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-74
Čiastka 28/1960
Platnosť od 16.06.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1966
Zrušený 99/1966 Zb.
Znenie 01.01.1962

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva

z 30. mája 1960,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami

Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva vyhlasuje podľa § 10 ods. 2 vl. nar. č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Čl. I

Vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami sa mení a doplňuje takto:

K § 4 sa pripojujú odseky 3, 4, 5 a 6 tohto znenia:

(3) Výška vodného sa určuje sumou Kčs 1,- za 1 m3 preukázaného alebo predpokladaného množstva dodanej vody, ak sú odberateľmi organizácie socialistického sektora.

(4) Výška stočného sa určuje sumou Kčs 0,90 za 1 m3 preukázaného alebo predpokladaného množstva vody vypusteného do kanalizácie, ak sú užívateľmi organizácie socialistického sektora.

(5) Povinnosť platiť zvýšené vodné a stočné podľa ods. 3 a 4 sa nevzťahuje na

a) jednotné roľnícke družstvá,

b) výrobné organizácie Ministerstva pôdohospodárstva,

c) zdravotnícke zariadenia včítane kúpeľných ústavov,

d) verejné očistné kúpele,

e) verejné školy,

f) organizácie bytového hospodárstva.

(6) Výnimky z ustanovení ods. 3 a 4 v odôvodnených prípadoch môže povoliť Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva.“*)


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Prvý námestník ministra:

inž. Baier v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na Slovensku Správa vodného hospodárstva na Slovensku.