Vyhláška č. 22/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva v Sofii 19. septembra 1959

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-22
Čiastka 10/1960
Platnosť od 29.03.1960 do10.03.1994
Účinnosť od 13.04.1960 do10.03.1994
Zrušený 117/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 Dohovor nadobudol platnosť 23. decembrom 1959.

Znenie 13.04.1960

22

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. februára 1960

o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva v Sofii 19. septembra 1959

Dňa 19. septembra 1959 bol v Sofii podpísaný Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Vláda Československej republiky Dohovor schválila 13. novembra 1959 a toto schválenie sa oznámilo nótou z 2. decembra 1959. Schválenie Dohovoru vládou Bulharskej ľudovej republiky sa oznámilo nótou z 23. decembra 1959.

Podľa svojho článku 12 Dohovor nadobudol platnosť 23. decembrom 1959.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR

medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky vedené prianím rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi národmi oboch krajín tiež spoluprácou v odbore zdravotníctva a lekárskej vedy sa rozhodli uzavrieť Dohovor o spolupráci v oblasti zdravotníctva a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky

dr. Jozefa Plojhara,

ministra zdravotníctva,

vláda Bulharskej ľudovej republiky

dr. Petra Kolarova,

ministra zdravotníctva a sociálnej starostlivosti,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá a zhľadajúc ich v poriadku a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a budú si poskytovať vzájomnú pomoc na všetkých úsekoch a vo všetkých otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

1. Zmluvné strany si budú vymeňovať plány vedeckého výskumu zo všetkých odborov lekárskej vedy a informácie o výsledkoch vedeckých výskumných prác so zreteľom na možnosť vzájomnej koordinácie vedeckého výskumu.

2. Zmluvné strany si budú vymeňovať plány a programy lekárskych sjazdov a konferencií a vzájomne umožnia na nich účasť vedeckým pracovníkom.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj priamej spolupráce medzi vedeckými výskumnými lekárskymi ústavmi oboch krajín. Táto spolupráca bude spočívať najmä v nadväzovaní priamych stykov medzi pracovníkmi týchto ústavov, vo výmene plánov vedeckého výskumu, vo výmene vedeckých prác a iných vedeckých informácií, vo vykonávaní spoločného výskumu, ako aj vo vzájomnom vysielaní vedeckých pracovníkov.

2. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti lekárskej tlače a účasť vedeckých pracovníkov druhej Strany na práci redakčných rád lekárskych časopisov.

3. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce medzi vysokými lekárskymi školami podľa Dohody o kultúrnych a osvetových stykoch uzavretej 20. júna 1947 medzi oboma krajinami.

Článok 4

Kompetentné orgány Zmluvných strán si budú vymeňovať skúsenosti o prevencii rôznych nemocí, ako aj o organizácii liečebne preventívnej starostlivosti o obyvateľstvo.

Článok 5

1. Zmluvné strany budú umožňovať ústavné liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach nemocným druhej Strany, ktorým nemožno poskytnúť potrebné liečenie vo vlastnej krajine.

2. Každá Zmluvná strana zabezpečí občanom druhej Strany, ktorí sa nachádzajú na jej území, pri náhlych onemocneniach nevyhnutné liečenie. Podrobnosti, najmä rozsah a podmienky sa určia v dvojstranných ročných plánoch dojednaných podľa článku 10.

Článok 6

Kompetentné orgány Zmluvných strán sa budú bez meškania informovať o vzniku karanténnych infekčných onemocnení na svojich pozemných, vodných a vzdušných tratiach, po ktorých sa prepravujú cestujúci alebo náklad druhej Strany.

Článok 7

Zmluvné strany budú rozširovať spoluprácu v oblasti zdravotníckej osvety medzi obyvateľstvom.

Článok 8

Za účelom poskytovania vedeckej a praktickej pomoci, ako aj za účelom výmeny skúseností budú Zmluvné strany navzájom vysielať zdravotníckych pracovníkov.

Článok 9

Kompetentné orgány Zmluvných strán si budú vymeňovať rôzny materiál o organizácii, plánovaní a riadení zdravotníctva, informácie o zdravotníckych zákonoch, údaje o zdravotníckej štatistike, vymeňovať vedecké práce, monografie a lekárske časopisy, vedeckú dokumentáciu, lekárske filmy, kmene rôznych baktérií a vírusov, vzorky liečiv a výrobkov zdravotníckeho priemyslu a iný materiál.

Článok 10

Na vykonávanie tohto Dohovoru Ministerstvo zdravotníctva Československej republiky a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Bulharskej ľudovej republiky dojednajú každoročne konkrétny plán spolupráce a vzájomnej pomoci.

Článok 11

Zmluvné strany uhradzujú náklady spojené s vykonávaním tohto Dohovoru na základe týchto zásad:

1. Náklady spojené s vysielaním zdravotníckych pracovníkov uhradzuje Strana, v prospech ktorej sú vysielaní.

2. Pri vzájomnom vysielaní odborníkov na sjazdy a konferencie na oficiálne pozvanie niektorej zo Zmluvných strán, ako aj pri výmene zdravotníckych pracovníkov na základe vzájomnosti uhradzuje všetky výdavky spojené s pobytom týchto osôb vo svojej krajine prijímajúca Strana. Vysielajúca Strana uhradzuje výdavky na cestovné týchto osôb do miesta určenia a späť a drobné osobné výdavky.

3. Všetky náklady spojené s liečením nemocných podľa článku 5 bodu 1 znáša Strana vysielajúca.

4. Liečenie nemocných podľa článku 5 bodu 2 je bezodplatné.

5. Tlačoviny, vzorky, vedecká dokumentácia a iný obdobný materiál sa vymeňujú bezodplatne; o prípadnej náhrade sa obe Strany osobitne dohodnú.

6. Vzájomné vyúčtovanie sa vykoná podľa platobnej dohody, ktorá v tom čase bude medzi Zmluvnými stranami práve platná.

Článok 12

Tento Dohovor sa uzaviera na päť rokov a jeho platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, ak neprejaví jedna zo Zmluvných strán šesť mesiacov pred uplynutím jeho platnosti prianie ho vypovedať.

Tento Dohovor podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zo Zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom výmeny nót o jeho schválení.

Spísané vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a bulharskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V Sofii 19. septembra 1959.

Za vládu Československej republiky:

Dr. Plojhar v. r.

Za vládu Bulharskej ľudovej republiky:

Dr. Kolarov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.