Vyhláška č. 162/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.) o účasti Štátnej poisťovne na zábrannej starostlivosti proti škodám

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-162
Čiastka 69/1960
Platnosť od 17.11.1960
Účinnosť od 01.01.1961
Aktuálne znenie 01.01.1961

162

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 5. novembra 1960,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.) o účasti Štátnej poisťovne na zábrannej starostlivosti proti škodám


§ 1

Vyhláška Ministerstva financií č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.) o účasti Štátnej poisťovne na zábrannej starostlivosti proti škodám sa zrušuje.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.