Vyhláška č. 155/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zavedení bilančnej gescie pri normovaných skrutkách a maticiach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-155
Čiastka 65/1960
Platnosť od 04.11.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 04.11.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.
Znenie 04.11.1960

155

VYHLÁŠKA

Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní

z 21. októbra 1960

o zavedení bilančnej gescie pri normovaných skrutkách a maticiach

Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní v dohode s ostatnými dodávateľskými a odberateľskými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje na základe uznesenia vlády zo 16. marca 1960 čís. 208:


§ 1

Bilančný gestor

(1) Zlepšenie zásobovania národného hospodárstva normovanými skrutkami a maticami, zabezpečenie rozvoja, modernizácie a špecializácie ich výroby a tým zvýšenie hospodárnosti vyžaduje, aby sa vytvorili podmienky pre sústavný ucelený prehľad o zdrojoch a potrebách národného hospodárstva v uvedených výrobkoch a aby sa tieto zdroje čo najúčelnejšie využili.

(2) Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní určilo*) za bilančného gestora pri skrutkách a maticiach Šroubárny, n. p. Libčice nad Vltavou a poverilo ho ako odborového gestora niektorými ďalšími úlohami. Bilančný gestor môže čiastkovými úlohami poveriť niektoré svoje podriadené organizácie.**)

§ 2

Práva a povinnosti gestora

(1) Bilančný gestor vykonáva v súlade s potrebami plánovitého rozvoja národného hospodárstva v spolupráci s ostatnými dodávateľmi a odberateľmi prieskum národohospodárskych potrieb skrutiek a matíc a presadzuje zodpovedajúci rozvoj zdrojov na ich krytie u všetkých dodávateľov, ktorí sú povinní príslušné časti (investície, výroba a podobne) svojich návrhov dlhodobých i ročných plánov, týkajúcich sa tohto sortimentu, s bilančným gestorom prejednávať a odsúhlasiť.

(2) Dodávatelia sú povinní oznámiť bilančnému gestorovi:

a) svoj výrobný program skrutiek a matíc,

b) výrobné kapacity pre výrobu skrutiek a matíc,

c) ostatné dôležité údaje (s výnimkou tých, ktoré podliehajú utajeniu) a to bez ohľadu na to, či sa jedná o výrobu určenú pre vlastnú potrebu alebo pre iných odberateľov,

d) iné údaje, ak si ich vyžiada bilančný gestor.

Dodávatelia sú povinní hlavne v etape a v lehotách určených príslušnými predpismi pre prípravu a zostavenie návrhov ročných a dlhodobých plánov, spresňovať svoje údaje a informovať bežne bilančného gestora o zamýšľaných zmenách.

(3) a) Bilančný gestor prijíma požiadavky odberateľov s výnimkou vlastnej spotreby podľa bodu 3 c), hodnotí ich a v súlade s plánovanými zdrojmi (včítane dovozu) rozdeľuje; na tejto činnosti bilančného gestora sa podieľajú všetci zúčastnení dodávatelia, ktorí sú tiež povinní niesť pomernú časť osobných i vecných nákladov s touto činnosťou spojených vo výške s gestorom dohodnutej.

b) Bilančný gestor napĺňa zdroje objednávkami v súlade s lehotami určenými príslušnými predpismi a v dohode so zúčastnenými dodávateľmi.

c) Bilančný gestor môže prideliť dodávateľovi prednostne celú jeho kapacitu výroby skrutiek a matíc alebo jej časť pre jeho vlastnú potrebu alebo pre menovite určených odberateľov, ktorí potom predkladajú svoje objednávky až do určeného objemu priamo určenému dodávateľovi.

d) Skrutky a matice pre železničný zvršok prideľuje bilančný gestor len na akcie menovite schválené príslušnou medzirezortnou komisiou.

(4) Dodávatelia uzavierajú dodávkové zmluvy s odberateľmi na základe pridelených objednávok alebo vydelených kapacít.

(5) Bilančný gestor môže určiť výmenu výrobného programu medzi jednotlivými dodávateľmi v dohode s nimi, prípadne zabezpečí dodávku z iného zdroja a uvoľnenú kapacitu využije pre výrobu vhodnejšieho sortimentu.

(6) Dodávateľské podniky spolupracujú s bilančným gestorom i na úseku normalizácie a technického rozvoja.

(7) Podniky, ktoré plánujú, objednávajú, dovážajú a rozdeľujú stroje a zariadenia na výrobu skrutiek a matíc buď jednoúčelové alebo s priamym určením na túto výrobu, musia si vyžiadať súhlas bilančného gestora.

(8) Materiál na výrobu skrutiek a matíc zabezpečujú si dodávateľské podniky v rámci svojho plánu materiálno technického zásobovania. Pre Štátnu plánovaciu komisiu zdôvodní túto časť spotreby príslušný nadriadený orgán a uvedie, či s príslušnou výrobou súhlasí bilančný gestor. Štátna plánovacia komisia pridelí materiálový fond na výrobu skrutiek a matíc len rezortu, ktorého podniky vyrábajú tieto výrobky so súhlasom bilančného resp. odborového gestora. Obdobne postupujú ústredné orgány vo vzťahu k podriadeným organizáciám.

(9) Bilančný gestor určuje, ktoré objednávky sa budú kryť z dovozu v rámci vydelenej finančnej kvóty, vykonáva cenzuru požiadaviek na dovoz predtým, než boli predložené podnikom zahraničného obchodu s cieľom obmedziť dovoz na nevyhnutnú mieru.

(10) Odberatelia sú povinní poskytovať bilančnému gestorovi pravdivé údaje o svojej potrebe pri prieskume potrieb, hlavne pred zostavením plánu tak, aby získal sústavný a ucelený prehľad o potrebách národného hospodárstva na úseku skrutiek a matíc.

(11) Dodávatelia i odberatelia sú bežne povinní oznamovať bilančnému gestorovi zásoby skrutiek a matíc, ktoré nepotrebujú nevyhnutne pre plnenie svojich plánovaných úloh.

§ 3

Dodávky zo skladov hutných odbytových základní

Objednávky na množstvá, ktoré nedosahujú najmenšie objednacie množstvo určené pre dodávky z výrobných podnikov, vybavujú hutné odbytové základne.*)

§ 4

Riešenie rozporov

Riešenie rozporov sa spravuje zásadami uvedenými v príslušných pokynoch.**)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

inž. Šmok v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri pokyny pre zavádzanie a vykonávanie gescií vydané Štátnou plánovacou komisiou pod č. 152 542/59.

**) Podrobnosti upravuje zoznam výrobkov Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní.

*) Pozri vyhlášku č. 22/1959 Ú. l. (Ú. v.).

**) Pokyny Štátnej plánovacej komisie pre zavádzanie a vykonávanie gescií a zásady pre bilancovanie decentralizovane plánovaných výrobkov a výkonov v metodických pokynoch Štátnej plánovacej komisie pre päťročné a ročné plány, časť materiálno-technického zásobovania.