Vyhláška č. 135/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú za účelom dodatkovej dovolenky zamestnancov zoznamy niektorých druhov prác a pracovísk

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-135
Čiastka 54/1960
Platnosť od 10.09.1960 do31.12.1965
Účinnosť od 10.09.1960 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.
Znenie 10.09.1960

135

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva

z 31. augusta 1960,

ktorou sa vydávajú za účelom dodatkovej dovolenky zamestnancov zoznamy niektorých druhov prác a pracovísk

Ministerstvo zdravotníctva ustanovuje v dohode s Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 1 ods. 2 vládneho nariadenia č. 28/1960 Zb. o dodatkovej dovolenke zamestnancov:


§ 1

Zoznam druhov prác v laboratóriách s vysoko virulentným materiálom

[§ 1 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 28/1960 Zb.]

Laboratórne práce s vysoko virulentným materiálom sú:

a) práce s materiálom obsahujúcim zárodky moru, ázijskej cholery, žltej zimnice, pravých kiahní, škvrnivky, Q-horúčky, sopľavky, melioidózy, besnoty, tularémie, papagájej choroby a iných ornitóz, vírusových zápalov mozgu a mozgových blán, toxoplazmózy, listeriózy, antraxu, histoplazmózy, kokcidiomykózy a torulózy a Sabinov vírus B, a to

1. pri kultivácii mikroorganizmov a práce s toxínmi,

2. pri spracovaní materiálu podozrivého z obsahu mikroorganizmov,

3. pri ošetrovaní pokusných zvierat infikovaných mikroorganizmami,

4. pri ošetrovaní ľudí a zvierat, u ktorých je podozrenie z ochorenia niektorým z mikroorganizmov,

5. pri zneškodňovaní kultúr mikroorganizmov, zvyškov materiálov a toxínov alebo

6. pri upratovaní priestorov, kde sa spracúva vysoko virulentný materiál alebo kde sa chovajú zvieratá infikované vysoko virulentným materiálom;

b) akékoľvek práce

1. pri kultivácii poliomyelitických vírusov,

2. pri príprave brucelových antigénov a očkovacích látok vrátane pokusných prác s brucelami,

3. pri príprave salmonelových antigénov a očkovacích látok, vrátane pokusných prác so salmonelami, pri príprave fágov a pri fagotypizácii,

4. so živými kultúrami pôvodcu syfilisu, najmä Nelsonov test alebo

5. s toxínmi sporulujúcich mikróbov.

Zoznam druhov prác a pracovísk v infekčných zložkách zdravotníckych a veterinárnych zariadení, v laboratóriách a na pracoviskách slúžiacich prevažne pre vyšetrovanie alebo spracovanie infekčných materiálov [§ 1 ods. 1 písm. f) vládneho nariadenia č. 28/1960 Zb.]

§ 2

Infekčnými zložkami zdravotníckych a veterinárnych zariadení, laboratórií a pracovísk, slúžiacich prevažne pre vyšetrovanie alebo spracovanie infekčných materiálov sú tieto pracoviská:

1. infekčné oddelenia nemocníc, polikliník, príp. iných zdravotníckych zariadení a vedeckých, výskumných, výukových a kontrolných ústavov,

2. infekčné časti iných oddelení týchto zariadení, kde sú umiestnení chorí pohlavnými chorobami, trachómom a ružou,

3. patologicko-anatomické oddelenia, súdnolekárske oddelenia a súdnochemické laboratóriá týchto zariadení a veterinárne patologicko-anatomické a súdnolekárske oddelenia,

4. psychiatrické liečebne a domovy dôchodcov, kde sú sústredení nosiči choroboplodných zárodkov,

5. epidemiologické a dezinfekčné oddelenia hygienicko-epidemiologických staníc,

6. zariadenia veterinárnej služby, kde sa ošetrujú zvieratá nakazené alebo podozrivé z nákazy chorobami prenosnými na človeka,

7. mikrobiologické laboratóriá, kde sa spracúva materiál obsahujúci choroboplodné zárodky alebo podozrivý z prítomnosti týchto zárodkov,

8. laboratóriá a zariadenia, v ktorých sa vyrábajú bakteriálne antigény a očkovacie látky,

9. izolačné a karanténne zariadenia pre zvieratá choré alebo podozrivé z nákazy alebo z nakazenia chorobou prenosnou na človeka, sanitné bitúnky a sanitné oddelenia bitúnkov,

10. zberne uhynutých zvierat a kafilérie,

11. sklady materiálu podliehajúceho karanténnym opatreniam v súvislosti s bojom proti prenosným chorobám.

§ 3

Zdraviu škodlivé alebo zvlášť obtiažne práce konané na pracoviskách uvedených v § 2, sú práce

1. pri vyšetrovaní, ošetrovaní a prevoze chorých prenosnými chorobami alebo nosičov choroboplodných zárodkov,

2. pri pitvách, pri spracovaní pitevného materiálu a spracovaní biopsií,

3. pri liečení a ošetrovaní zvierat nakazených alebo podozrivých z nákazy chorobami prenosnými na človeka a pri inej práci s takýmito zvieratmi,

4. pri spracovaní materiálu obsahujúceho choroboplodné zárodky alebo podozrivého z obsahu týchto zárodkov a pri spracovaní iného materiálu v infekčnom prostredí,

5. pri vykonávaní epidemiologických a epizootologických vyšetrovaní, pri vykonávaní dezinfekcie a pri jej kontrole,

6. pri príprave antigénov a očkovacích látok,

7. pri ošetrovaní infikovaných pokusných zvierat a pri inej práci s nimi,

8. pri upratovaní pracovísk a pri ich údržbe a opravách,

9. pri zneškodňovaní materiálov obsahujúcich choroboplodné zárodky a pri umývaní kontaminovaného nádobia a skla,

10. pri manipulácii s rastlinným alebo živočíšnym materiálom podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s bojom proti prenosným chorobám alebo

11. pri manipulácii so sprievodnými listami, chorobopismi a pitevnými zápisnicami alebo inými písomnosťami, ktoré prišli do priameho styku s infekčným materiálom, alebo ktoré pochádzajú z infekčného prostredia.


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. dr. Štich v. r.