Vyhláška č. 104/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-104

(v znení č. 109/1966 Zb.)

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960
Účinnosť od 20.12.1966
Aktuálne znenie 20.12.1966

104

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 29. júna 1960

o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav

Minister zahraničného obchodu ustanovuje v dohode s ministrom financií podľa §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Zriaďuje sa podnik Brnenské veľtrhy a výstavy, podnik pre usporadúvanie veľtrhov a výstav (ďalej len „podnik“).

§ 2

Sídlom podniku je Brno.

§ 3

(1) Predmetom podnikania podniku je

a) správa a celoročná prevádzka výstavišťa v Brne, vrátane výlučného usporadúvania medzinárodných veľtrhov v Brne; ďalej projekcia, výroba a inštalácia zariadení a poskytovanie služieb pre výstavy a veľtrhy a iné podobné akcie v tuzemsku a zahraničí;

b) výlučné usporadúvanie samostatných československých oficiálnych výstav v zahraničí, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod, usporadúvanie oficiálnych československých účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách aj iných podnikoch obdobnej povahy v zahraničí majúcich význam pre zahraničný obchod, ďalej koordinovanie účasti československých podnikov a organizácií na výstavách a veľtrhoch v zahraničí, ako aj zriaďovanie vzorkovní v zahraničí pre účely propagácie československých výrobkov i pre potreby technickej dokumentácie;

c) usporadúvanie výstav (a účastí na výstavách) pre československé i zahraničné podniky a organizácie v tuzemsku, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod.

(2) Podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť v súvisiacu s predmetom jeho podnikania.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou a samostatnou hospodárskou organizáciou, hospodáriacou podľa chozrasčotu; zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(2) Štát neručí za úkony a záväzky podniku.

(3) Z majetku podniku nemožno žiadať ani dosiahnuť uspokojenia pohľadávok voči štátu alebo voči podnikom a iným organizáciám.

(4) Ako vlastník nehnuteľného majetku sa v pozemkovej knihe zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik spravuje a riadi ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu.

(2) Ústredný riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku.

(3) Minister zahraničného obchodu môže vymenovať jedného alebo viacerých námestníkov ústredného riaditeľa. Námestník zastupuje ústredného riaditeľa v plnom rozsahu jeho oprávnenia.

(4) Ústredný riaditeľ a jeho námestníci skladajú pri svojom vymenovaní ministrovi zahraničného obchodu sľub, že budú svedomite plniť svoje povinnosti.

§ 6

Základný majetok podniku je 250 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Minister zahraničného obchodu vydá podrobnejšie predpisy o úlohách podniku, jeho organizácii a činnosti, o zodpovednosti jeho pracovníkov a o dozore ministerstva na činnosť podniku. Predpisy o financovaní, o platobnom styku a o peňažnej kontrole podniku vydá minister financií v dohode s ministrom zahraničného obchodu.

§ 8

Dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky prechádzajú na podnik všetky práva a záväzky podniku Brnenské vzorkové veľtrhy, podniku pre usporadúvanie medzinárodných vzorkových veľtrhov a výstav v Brne.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 213/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Brnenské vzorkové veľtrhy, podniku pre usporadúvanie medzinárodných vzorkových veľtrhov a výstav v Brne.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Minister:

Krajčír v. r.