Vyhláška č. 1/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-1
Čiastka 1/1960
Platnosť od 12.01.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1966
Zrušený 99/1966 Zb.
Znenie 01.01.1960

1

VYHLÁŠKA

Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva

z 23. decembra 1959,

ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny

Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva vyhlasuje podľa § 10 ods. 2 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


§ 1

(1) Pri dodávke elektriny vo veľkom zo sietí Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva pre hospodárske organizácie s výnimkou hospodárskych organizácií uvedených v § 2 ods. 1 meria sa okrem činnej (wattovej) elektriny spravidla aj jalová elektrina, ktorá sa neúčtuje ani nepripisuje k dobru, ak sa elektrina dodáva od 1. januára 1960 pri neutrálnej hodnote účinníka (cos fí) 0,9, t. j. ak počet jalových kilovoltampérhodín (kVArh) tvorí 48 % činných (wattových) kilowatthodín (kWh).

(2) Pri zhoršení účinníka, t. j. ak prekročí od 1. januára 1960 počet kVArh 48 % činných kWh, účtuje sa zo sumy vyfakturovanej za elektrinu (t. j. za dodávku kWh za dennú sadzbu, ako aj za základný plat za príkon, nie však za ostatné položky, napr. za dodávku kWh za nočnú sadzbu, za zvýšenú stálu odplatu, za nájomné z meracej súpravy) v príslušnom fakturačnom období odplata (penále) formou prirážky, ktorej výška v percentách je uvedená v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(3) Pri zlepšení účinníka, t. j. ak počet kVArh nedosiahne od 1. januára 1960 48 % činných kWh, poskytuje sa na sumu vyfakturovanú za elektrinu zľava, ktorej výška v percentách je uvedená v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Pri dodávke elektriny vo veľkom zo sietí Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva pre hospodárske organizácie ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, chemického priemyslu, stavebníctva a Ústredného sväzu výrobných družstiev meria sa okrem činnej (wattovej) elektriny spravidla aj jalová elektrina, ktorá sa neúčtuje ani nepripisuje k dobru, ak sa elektrina dodáva od 1. januára 1960 pri neutrálnej hodnote účinníka (cos fí) 0,88, t. j. ak počet jalových kilovoltampérhodín (kVArh) tvorí 54 % činných (wattových) kilowatthodín (kWh).

(2) Pri zhoršení účinníka, t. j. ak prekročí od 1. januára 1960 počet kVArh 54 % činných kWh, účtuje sa zo sumy vyfakturovanej za elektrinu (t. j. za dodávku kWh za dennú sadzbu, ako aj za základný plat za príkon, nie však za ostatné položky, napr. za dodávku kWh za nočnú sadzbu, za zvýšenú stálu odplatu, za nájomné z meracej súpravy) v príslušnom fakturačnom období odplata (penále) formou prirážky, ktorej výška v percentách je uvedená v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(3) Pri zlepšení účinníka, t. j. ak počet kVArh nedosiahne od 1. januára 1960 54 % činných kWh, poskytuje sa na sumu vyfakturovanú za elektrinu zľava, ktorej výška v percentách je uvedená v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

§ 3

(1) Prirážka alebo zľava za účinník podľa § 1 ods. 2 a 3 a § 2 ods. 2 a 3 sa účtuje alebo pripisuje k dobru len vtedy, ak sa meria dodávka jalovej elektriny trvale elektromerom, a to pri dvojsadzbovom jalovom elektromere alebo pri jednosadzbovom jalovom elektromere s vypínaním (napr. s vypínaním napäťovej cievky v nočných hodinách) len v dennom čase od 6 do 22 hodín, nie však v nočnom čase od 22 do 6 hodín, avšak pri jednosadzbovom jalovom elektromere bez vypínania napäťovej cievky počas celých 24 hodín denne.

(2) Výpočet hodnoty účinníka sa robí pomocou jalových elektromerov s brzdami proti spätnému chodu, údaje ktorých sa zisťujú súčasne s údajmi elektromerov činných (wattových).

(3) Počet kVArh odobraných odberateľom na primárnej strane transformátorov v príslušnom fakturačnom období sa delí počtom činných kWh odobraných v tom istom období. Tento podiel, ktorý udáva hodnotu tg fí, sa vypočíta na tri desatinné miesta. Podľa prílohy č. 1 alebo č. 2 tejto vyhlášky sa k hodnote tg fí zistí príslušná hodnota účinníka (cos fí) a určí sa prirážka alebo zľava za zhoršený alebo zlepšený účinník oproti jeho určenej neutrálnej hodnote. Pri dvojsadzbových elektromeroch alebo pri jednosadzbovom elektromere s vypínaním sa na výpočet účinníka použijú hodnoty namerané pri činnom i jalovom elektromere len v dennom čase od 6 do 22 hodín.

§ 4

(1) Kompenzačné zariadenie u odberateľa (statické kondenzátory, synchrónné kompenzátory a i.) možno inštalovať len so súhlasom a podľa pokynov energetických rozvodných podnikov podriadených Ministerstvu energetiky a vodného hospodárstva (ďalej len „dodávateľ“). Ak nedá dodávateľ súhlas na inštaláciu kompenzačného zariadenia u odberateľa, ktorého účinník nedosahuje určenú neutrálnu hodnotu, neúčtuje sa odberateľovi prirážka za odber jalovej elektriny.

(2) Dodávateľ je oprávnený so súhlasom Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva určiť jednotlivým odberateľom, ktorí sú pripojení priamo z prípojníc elektrárne, alebo všeobecne pre elektrickú trakciu ČSD zníženú neutrálnu hodnotu účinníka, ak sú využité možnosti na zlepšenie účinníka za účelom úsporného hospodárenia elektrinou, ak namontovanie osobitných kompenzačných zariadení sa nepovoľuje z dôvodu nadbytku jalového výkonu a ak náklady na kompenzáciu by boli neúmerne vysoké vzhľadom na zariadenie. Pre túto zníženú hodnotu alebo pre vyššiu hodnotu účinníka, ako určil dodávateľ, sa neúčtuje odberateľom prirážka ani nepripisuje k dobru zľava k sadzbe za elektrinu. Ak skutočný účinník nedosahuje u odberateľa túto zvlášť určenú hodnotu, účtuje sa odberateľom prirážka podľa prílohy č. 1 alebo č. 2 tejto vyhlášky.

§ 5

(1) Pokiaľ sa spätná (kapacitná) dodávka jalovej elektriny do siete dodávateľa samostatne nemeria, neprizerá sa na ňu zásadne ani pre výpočet účinníka ani pre výpočet prirážky alebo zľavy. Ak sa táto spätná dodávka jalovej elektriny do siete dodávateľa meria samostatným elektromerom s brzdou proti spätnému chodu, fakturuje ju rozvodný energetický podnik odberateľovi za cenu 0,02 Kčs/kVArh počas celých 24 hodín denne.

(2) Pravidelnú spätnú dodávku jalovej elektriny do sietí dodávateľa možno uskutočniť len so súhlasom dodávateľa.

(3) V tých prípadoch, kde dochádza častejšie k spätnej dodávke jalovej elektriny do sietí dodávateľa, musia sa namontovať dva jalové elektromery s brzdami proti spätnému chodu pre oddelené meranie jalovej elektriny odobratej zo sietí a dodanej do sietí dodávateľa.

§ 6

Prirážka za zhoršený alebo zľava za zlepšený účinník oproti jeho určenej neutrálnej hodnote sa fakturuje v jednej faktúre s elektrinou, pričom sa jalová elektrina vykazuje v samostatnej, výrazne označenej položke „Zvýšená (znížená) progresívna sadzba za odber jalovej elektriny nad (pod) určenú normu“.

§ 7

Pri dodávkach elektriny vo veľkom pre rozpočtové organizácie a pri zahraničných dodávkach elektriny sa prirážka za zhoršený alebo zľava za zlepšený účinník oproti jeho určenej neutrálnej hodnote neúčtuje ani nepripisuje k dobru. Rozpočtové odberateľské organizácie, ako aj hospodárske organizácie, u ktorých sa dodávka jalovej elektriny nemeria trvale elektromerom, sú povinné robiť opatrenia na kompenzáciu účinníka ich odberu až do určenej neutrálnej hodnoty, v každom prípade však aspoň zabezpečiť kompenzáciu jalového výkonu transformátora.

§ 8

(1) Prirážka alebo zľava za jalovú elektrinu podľa § 1 a prílohy č. 1 tejto vyhlášky sa po prvé účtuje alebo pripisuje k dobru od stavov zistených na činnom a jalovom elektromere pri odpočte vykonanom začiatkom fakturačného obdobia

a) pre mesiac január 1961 pre hospodárske organizácie ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, stavebníctva a Ústredného sväzu výrobných družstiev,

b) pre mesiac júl 1960 pre hospodárske organizácie Ministerstva chemického priemyslu,

c) pre mesiac január 1960 pre hospodárske organizácie ostatných ústredných úradov a orgánov.

(2) Prirážka alebo zľava za jalovú elektrinu podľa § 2 a prílohy č. 2 tejto vyhlášky sa pre hospodárske organizácie ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, chemického priemyslu, stavebníctva a Ústredného zväzu výrobných družstiev po prvé účtuje alebo pripisuje k dobru od stavov zistených na činnom a jalovom elektromere pri odpočte vykonanom začiatkom fakturačného obdobia pre mesiac január 1960.


§ 9

Vyhláška Ministerstva energetiky č. 185/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa upravujú sadzby za odber jalovej elektriny, sa zrušuje.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1960.


Prvý námestník ministra:

inž. Baier v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 1/1960 Zb.

Tabuľka prirážok a zlav za účinník (cos φ) v % platby za elektrinu pri neutrálnej hodnote účinníka 0,9

Účinník cos φRozsah tg φ
k VArh
kWh
Prirážka v %Zľava v %Účinník cos φRozhah tg φ
k VArh
kWh
Prirážka v %
1,000,000-0,10000,701,008-1,03429
0,990,101-0,175- 30,691,035-1,06332
0,980,176-0,228- 60,681,064-1,09235
0,970,229-0,271- 60,671,093-1,12338
0,960,272-0,310- 60,661,124-1,15341
0,950,311-0,346- 50,651,154-1,18544
0,940,347-0,379- 40,641,186-1,21647
0,930,380-0,410- 30,631,217-1,24950
0,920,411-0,440- 20,621,250-1,28153
0,910,441-0,470- 10,611,282-1,31656
0,900,471-0,498000,601,317-1,35059
0,890,499-0,526+ 10,591,351-1,38662
0,880,527-0,553+ 20,581,387-1,42365
0,870,554-0,580+ 30,571,424-1,46068
0,860,581-0,606+ 40,561,461-1,49471
0,850,607-0,632+ 50,551,495-1,53274
0,840,633-0,659+ 60,541,533-1,57977
0,830,660-0,685+ 70,531,580-1,62080
0,820,686-0,710+ 80,521,621-1,66383
0,810,711-0,737+ 9 0,511,664-1,70986
0,800,738-0,763+ 100,501,710-1,75589
0,790,764-0,789+ 110,491,756-1,80392
0,780,790-0,815+ 120,481,804-1,85295
0,770,816-0,841+ 130,471,853-1,90498
0,760,842-0,868+ 140,461,905-1,957101
0,750,869-0,895+ 160,451,958-2,012104
0,740,896-0,922+ 180,442,013-2,069107
0,730,923-0,949+ 200,432,070-2,129110
0,720,950-0,977+ 230,422,130-2,192113
0,710,978-1,007+ 260,412,193-2,257116
0,402,258-inf.
a nižší

Príloha č. 2 vyhlášky č. 1/1960 Zb.

Tabuľka prirážok a zlav za účinník (cos φ) v % platby za elektrinu pri neutrálnej hodnote účinníka 0,88

Účinník cos φRozsah tg φ
k VArh
kWh
Prirážka v %Zľava v %Účinník cos φRozhah tg φ
k VArh
kWh
Prirážka v %
1,000,000-0,10000,701,008-1,03423
0,990,101-0,175- 40,691,035-1,06326
0,980,176-0,228- 80,681,064-1,09229
0,970,229-0,271- 80,671,093-1,12332
0,960,272-0,310- 80,661,124-1,15335
0,950,311-0,346- 70,651,154-1,18538
0,940,347-0,379- 60,641,186-1,21641
0,930,380-0,410- 50,631,217-1,24944
0,920,411-0,440- 40,621,250-1,28147
0,910,441-0,470- 30,611,282-1,31650
0,900,471-0,498- 20,601,317-1,35053
0,890,499-0,526- 10,591,351-1,38656
0,880,527-0,553000,581,387-1,42359
0,870,554-0,580+ 10,571,424-1,46062
0,860,581-0,606+ 20,561,461-1,49465
0,850,607-0,632+ 30,551,495-1,53268
0,840,633-0,659+ 40,541,533-1,57971
0,830,660-0,685+ 50,531,580-1,62074
0,820,686-0,710+ 60,521,621-1,66377
0,810,711-0,737+ 7 0,511,664-1,70980
0,800,738-0,763+ 80,501,710-1,75583
0,790,764-0,789+ 90,491,756-1,80386
0,780,790-0,815+ 100,481,804-1,85289
0,770,816-0,841+ 110,471,853-1,90492
0,760,842-0,868+ 120,461,905-1,95795
0,750,869-0,895+ 130,451,958-2,01298
0,740,896-0,922+ 140,442,013-2,069107
0,730,923-0,949+ 160,432,070-2,129104
0,720,950-0,977+ 180,422,130-2,192107
0,710,978-1,007+ 200,412,193-2,257110
0,402,258-inf.113
a nižší